Проведе се международен семинар на тема “Dynamics of the Digital Transformation in the Media Environment”

jНа 15 май 2024 г. в платформата за видеоконферентна връзка Zoom се проведе международен семинар на тема “Dynamics of the Digital Transformation in the Media Environment”. Събитието е организирано в рамките на проект № КП-06-Н65/9 от 12.12.2022 г. на тема „Трансформация и конвергентни модели на журналистиката в процеса на цифровизация, в условията на цифрово общество и в дигитален комуникативен контекст“, финансиран по „Конкурс за фундаментални научни изследвания – 2022 г.“ на Фонд „Научни изследвания“, с ръководител проф. д-р Николай Михайлов и е посветено на 50-ата годишнина от обособяването на Факултета по журналистика и масова комуникация като самостоятелно звено в рамките на СУ и 135-ата годишнина от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Участие в семинара взеха 37 изследователи от 4 държави: България, Италия, Румъния и Грузия. Докладите им бяха разделени в 3 панела с работни езици български и английски.
Семинарът беше открит със слово на проф. д-р Веселина Вълканова, Декан на ФЖМК и един от членовете на научноизследователския екип по проекта. Проф. Вълканова поздрави участниците в семинара и отбеляза актуалността на неговата тема, като подчерта, че тя е от значение не само за трансформацията на медиите, но и за съвременните университети и за вписването им в съвременния свързан и отворен свят. Засилването на трансфера на знания между университетите, бизнеса и обществото ще е на дневен ред през настоящото десетилетие, а отвореността в областта на науката и изследванията се налага като водещ принцип, като работата по проекта е една добра първа стъпка в тази посока.
Според проф. Вълканова „Дигитализацията променя съществено средата, публиките, организацията на работата в редакциите, в медиите като цяло, и слага съществен отпечатък върху начина, по който медиите на ХХI век общуват с аудиториите си. Това е глобален процес, чиито отражения намираме и в България. Безспорно става въпрос за дълбоки трансформации – културни, социални, професионални, икономически, образователни, комуникационни, променящи традиционни ценности, природа и същност на медиите и оказващи влияние върху тяхното съдържание, обхват, аудитории, разпространение.“
След речта на проф. Веселина Вълканова бе дадено начало на панелните дискусии. Първият панел със заглавие “Public Communications and Journalism in Digital Context” бе модериран от ръководителя на проекта проф. д-р Николай Михайлов и се проведе на български език.
Първата презентация беше именно на проф. Михайлов в съавторство с проф. Веселина Вълканова – на тема „Дигиталните медии и динамиката на съвременната публична сфера: към теоретична рамка“. В доклада проф. Николай Михайлов стъпи върху понятието „публичност“ (Öffentlichkeit) и дефиницията, дадена от Юрген Хабермас, както и необходимостта от преразглеждане на понятието в новите реалности на дигиталната среда. Според твърдение на самия Хабермас, публикувано в навечерието на 20-ата годишнина от създаването на Facebook, дигиталните медии изкривяват публичната комуникация и застрашават делиберативната демокрация.
Следващият доклад беше на доц. д-р Мила Серафимова, която разгледа особеностите на кризисния ПР в дигитална среда. Предизвикателствата пред медийната трансформация в резултат на цифровизацията пък беше темата на презентацията на гл. ас. д-р Анета Милкова. Докт. Йотка Панчева избра да съсредоточи вниманието си върху визуалната журналистика в редакциите на българските онлайн и традиционни медии и професионалните и читателски аспекти в контекста на новите технологии. Проф. д-р Илиана Павлова от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ представи доклад относно „Персонализираните новини: журналистика и индивидуални предпочитания (гледната точка на потребителите)“, а доц. д-р Иво Инджов – доклад на тема „Медийната консумация и предизборните кампании в България“. Целта на презентацията на доц. д-р Димитрина Стефанова от Югозападен университет „Неофит Рилски“ бе да постави „доверието“ в дневния ред на дискусията за обществените комуникации в дигитален контекст. Този крайъгълен камък на дългосрочните обществени отношения се разглежда като съществен компонент за устойчивост и ефективност в системата на обществените комуникации. Емпиричното изследване, осъществено от доц. д-р Евелина Кръстанова от SWPS University, Варшава, Полша, разгледа въпроса за президентските избори в Полша през 2020 г., които се провеждат по време на пандемията COVID-19. Целта на изследването е да се отговори на въпроса до каква степен активността на респондентите в социалните медии е повлияла на крайния резултат. В края на панела следваха презентации на докторанти и студенти от ФЖМК: Митьо Маринов, Мирела Спасова, Кристина Юрукова, Неделина Петкова и Ива Иванова, които посочиха важни и разнообразни теми на съвременните комуникации, свързани с ролята на социалните мрежи в различни аспекти от ежедневието на обществото, както и с все по-осезаемото влияние на изкуствения интелект.
Началото на втория панел беше дадено в 13:00 часа. Заглавието на панела беше “Медийна среда и технологична трансформация: изследователски поглед”. Модератор беше проф. д-р Симеон Василев, който откри обсъжданията със своя доклад, посветен на проблема за медийната култура и дигитализацията. Останалите участници в панела бяха докторанти от ФЖМК, като целта на панела бе да се даде възможност на младите колеги да представят пред по-широка аудитория резултатите от изследванията, свързани с подготовката на дисертационните им трудове. Ас. Благовест Илиев постави въпроса за дигитализацията на регионалните телевизионни станции в България. Осезаемото присъствие на социалните мрежи във всички обществени въпроси пролича от представените доклади на докторантите Нина Стоилова, Александра Тренкова, Венелина Иванова, Вяра Иванова, Елеана Генчева, Леда Цветкова, Мелани Симеонова, Николета Костадинова и Теодора Колева: социалните мрежи оказват влияние върху начина на подбор на персонал в креативната индустрия, върху моделите на поднасяне на съдържание онлайн, дори върху развитието на икономиката на солидарността.
Последният, трети панел от международния семинар, започна в 15:00 часа и се проведе на английски език със заглавие “Media and Digital Transformation” и модератор доц. д-р Калин Калинов.
Проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев представи свое изследване, свързано с влиянието на изкуствения интелект върху маркетинговите комуникации. Проф. д-р Инга Шамилишвили и ас. д-р Гвантса Сабашливили от Държавния университет Шота Руставели в Батуми, Грузия, обърнаха внимание на влиянието на социалните мрежи върху медийната среда в Грузия и последвалите трансформации в медиите в резултат на нови технологии. Д-р Ирма Габинашвили, също от Грузия, подчерта важността на новите медии за изграждането на информирано и устойчиво общество. Докт. Елизабета Позето от Университета в Триест, Италия, анализира българските обществени медии и подходите за комуникиране на идеята за кръгова икономика. Доц. д-р Калин Калинов представи своите последни изследвания, свързани със социалните медии като фактор, задълбочаващ социалната фрагментация в обществото. Доц. д-р Кристина Нестор от Университета Бабеш-Болуай в Румъния, оповести резултатите от голям международен проект, финансиран от Европейската комисия, целящ създаването на масов отворен онлайн курс, който да подпомогне студентите по журналистика от всичките 27 държави членки на Европейския съюз в отразяването на проблемите на Кохезионната политика на Съюза. Проф. д-р Теодора Петрова се спря на типовете съдържание в различни онлайн публикации на български език. Доц. д-р Калоян Харалампиев от Философския факултет на Софийски университет представи някои от резултатите, получени от проведено и финансирано от проект КП-06-Н-65/9 социологическо и социално-психологическо проучване относно дигиталната трансформация на медиите. Панелът завърши с презентация на д-р Цветелина Джамбазова относно влиянието на дигиталната трансформация на медиите върху съвременното отразяване на военни конфликти.

Научноизследователският екип, работещ по проект  № КП-06-Н65/9 от 12.12.2022 г. на тема „Трансформация и конвергентни модели на журналистиката в процеса на цифровизация, в условията на цифрово общество и в дигитален комуникативен контекст“ е в състав:

 • Проф. д-р Николай Михайлов– ръководител на проекта;
 • Проф. д-р Веселина Вълканова;
 • Проф. д.пс.н. Соня Карабельова;
 • Доц. д-р Калоян Харалампиев;
 • Проф. д-р Илиана Павлова;
 • Доц. д-р Калин Калинов;
 • Гл. ас. д-р Анета Милкова;
 • Доц. д-р Иво Инджов;
 • Д-р Цветелина Джамбазова;
 • Йотка Панчева;
 • Ива Иванова