Competition under the National Program "Young Scientists and Postdoctoral Students" - 2021

Required Documents

Необходими документи:

1.Заявление за участие в конкурса (по образец)
2.Декларация (по образец)
3. Автобиография (по образец)
4.Проектно предложение (по образец)
5.Копие от диплома за получена ОКС „магистър“/ОНС „доктор“ в направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
6.Списък с научни публикации
7.Списък с цитирания или рецензии в научни издания
8.Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
9.Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
10.Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации (ако е приложимо)

Last modified
Tuesday, July 26, 2022 - 14:59