Провеждане и оценяване на летните учебни практики
за студентите от Факултета по журналистика и масова комуникация

1. Летните учебни практики са с едномесечна продължителност (22 работни дни) и се провеждат през юли и август в медии, рекламни агенции, PR агенции, издателства, търговски фирми, неправителствени организации, както и в структури на общинската и държавната администрация, професионални организации, като студентите съобразяват базата и профила на практиката с изучаваната специалност в рамките на професионалното направление „Обществени комуникации и информационни науки“.

Препоръчителен списък с работодатели - 2024 г.

Предложения за работа, стажове и стипендии

2. Желателно е студентите да съгласуват къде и кога ще проведат лятна учебна практика с преподавателя, отговарящ за съответната специалност и профил, нe по-късно от 15 юни.

3. Студентите представят в редакциите на медиите/издателствата, институциите, PR агенциите и т.н, в които са на практика, Официално писмо от ФЖМК.

4. След провеждането на лятната учебна практика студентите подготвят подробен отчет за дейностите, които са извършвали (по възможност с приложени авторски материали), в срок до:

 • 1 септември – за задочно обучение;
 • 10 септември – за редовно обучение.

5. Необходимите документи за удостоверяване на проведената лятна учебна практика са:

6. Документите се прилагат в курса „Лятна учебна практика“ в платформата „Moodle“ на съответния курс, за да имат достъп до тях преподавателите, отговарящи за съответния профил/специалност.

7. Оценяването се извършва по документи и след събеседване с преподавателя по определен от него график.

8. Оценката/заверката по дисциплината „Лятна учебна практика“ се основава на 4 критерия:

 • Качество на извършените дейности;
 • Разнообразие на изпълнените практически задачи;
 • Количество на извършените дейности;
 • Сложност на извършените дейности.

При окончателното формиране на оценката се вземат предвид и следните компоненти със съответната тежест:

 1. Отчет на студента за проведената практика (с приложени авторски материали по възможност) – 40%;
 2. Карта за оценка на представянето на студента, изготвена от ментора – 30%;
 3. Събеседване с преподавателите, които оценяват проведените практики – 30%.

Преподаватели, оценяващи летните учебни практики, според избраната редакция/институция и профила на дейността ѝ:

Журналистика

Профил „Преса и онлайн журналистика“

Профил „Радио“

Профил „Телевизия“

Връзки с обществеността

 • І курс (студенти с начална цифра на факултетния номер от 0 до 4 вкл.) - гл. ас. д-р Йордан Карапенчев: y.karapenchev@fjmc.uni-sofia.bg
 • І курс (студенти с начална цифра на факултетния номер от 5 до 9 вкл.) - гл. ас. д-р Никола Вангелов: nlvangelov@uni-sofia.bg
 • ІІ курс - гл. ас. д-р Йордан Карапенчев: y.karapenchev@fjmc.uni-sofia.bg
 • ІІІ курс - гл. ас. д-р Никола Вангелов: nlvangelov@uni-sofia.bg

Книгоиздаване

Комуникационен мениджмънт