ПРОЕКТ №BG05M2OP001-2.016-0019
"Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийския университет "Св. Климент Охридски", Югозападния университет "Неофит Рилски" и Техническия университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ръководството на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обява за подбор на преподаватели

за участие в обучения за придобиване на дигитални умения по проект BG05M2OP001-2.016-0019 , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

1. Предвидените обучения по придобиване на дигитални умения включват следните три типа обучения:

  • Интензивно обучение на преподаватели по ключови дигитални компетенции - 24 учебни часа, 85 души, присъствено в групи по 7 участника
  • Ниво 1 Модул „ИКТ базирани дигиталния образователни технологии“ - 80 учебни часа, 110 души, дистанционна форма на обучение
  • Ниво 2 Модул „Създаване и управление на дигитални ресурси“ - 80 учебни часа, 100 души, дистанционна форма на обучение

2. Критерии за избор на преподаватели за участие в обучения;

А. Преподавателите да са на трудов договор, хонорувани преподаватели или да имат придобита научна степен в едно от следните професионални направления: професионално направление 2.1 „Филология“, 2.2 „История и археология“, 3.5  „Обществени комуникации и информационни науки“ и/или да преподават в съответните професионални направления
Б. Няма ограничения един преподавател да участва в трите типа обучения за придобиване на дигитални умения

3. Необходими документи за участие:

Заявление до Координатор проект СУ за участие в обучение – по образец на проекта.

4. Място и срок за подаване на документите за участие в процедура за подбор:

- Документите за участие в подбора се представят текущо до 28.01.2022 г.  в офиса на проекта – стая 40 а в Ректората на СУ;
- Интензивните обучения ще стартират през февруари 2022 г. след одобрение на участниците и сформираме на групите за обучения.
- Присъствените обучения на преподаватели ще се провеждат на територията на Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедура по подбор на участници в обучения, както и образците на документите се обявяват на страницата на проекта в официалния сайт на СУ „Св. Климент Охридски“.