Факултетът по журналистика и масова комуникация проведе ежегодния си Докторантски семинар „Медии и комуникации“

На 27 ноември 2020 г., Факултетът по журналистика и масова комуникация проведе ежегодния си Докторантски семинар „Медии и комуникации“ в платформата за видеоконференции Teams.

Семинарът традиционно се включва в Климентовите дни на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тази година заради епидемичната обстановка той се организира онлайн във връзка с отбелязването на патронния празник на Софийския университет.

В словото си при откриването проф. д-р Веселина Вълканова, декан на ФЖМК, обясни, че „сред целите на подобни научни форуми са обменът на идеи и подходи с колеги от сродни научни специалности в рамките на направлението Обществени комуникации и информационни науки, а също така и традицията за периодични научни изяви на докторантите и апробиране на изследователски тези, за публикуване на изследователски резултати и сверяване на часовници по проблематиките в научното поле, което са избрали“. Тя допълни, че „макар и индивидуалните изследователски усилия на всеки колега да са най-съществената част от работата по докторския текст, все пак съвместните обсъждания, участието във форуми и публикационната активност дават смисъл и „проверяват” постигнатото в определен колегиален контекст, а така се изгражда и нужната изследователска рефлексия, критичното отношение към тези, подходи, методологии и оценката и самооценката на резултатите. Така че, целта на занимание като днешното, е да повиши общия образователен и изследователски капацитет на докторската степен чрез допълнително мотивиране и подпомагане на докторантите и създава метаумения за изследователска работа.

Наред с методологическите курсове по изготвяне на дисертационен проект, по изследователски методи, подготовка на автореферат, наред със специализираните тематични курсове, които би трябвало да разчупват дисциплинарни рамки, да въвеждат в обращение нови теории, актуални концепции и пр., а и наред с усилията на научните ръководители да формират активна изследователска позиция у своите докторанти е и много важното участие във форуми като докторантските четения. Именно така се изграждат професионални компетенции от най-висок порядък“.

Тридесет докторанти от всички катедри на Факултета по журналистика и масова комуникация взеха участие в него с 10-минутни доклади, свързани с докторантските им тези или с актуални изследвания в полето на обществените комуникации и информационните науки. Работата на форума беше организирана в четири сесии - Предизвикателства пред комуникационния мениджмънт и маркетинг, Комуникация и медийна грамотност в променени условия, Прекрачените граници: реалност, фикция, памет, разказ и Многоликата визуална комуникация. На форума бяха поканени преподаватели, докторанти и студенти, за да изслушат представянията на младите изследователи и да участват в дискусиите.