Изпитна сесия ОКС „бакалавър“, задочно обучение, летен семестър - 20.03.2023- 07.04.2023 г.

Изпитна сесия в периода 20.03.2023 г. - 07.04.2023 г.
за студентите ОКС „бакалавър“ и „магистър“, редовна и задочна форма, които ще се явяват на защита на дипломна работа през месец юли 2023 г.

Заявления до Декана на ФЖМК за явяване на неположени изпити  в рамките на сесията студентите могат да подават до 02.03.2023 г., както следва:
за специалности „Журналистика“ и „Комуникационен мениджмънт“:
- rfilatova@uni-sofia.bg
за специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“:
- stelasm@uni-sofia.bg