dbuНемската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е най-голямата екологична фондация в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България.


Стипендията е в размер на 1250 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки.

Кой може да кандидатства?

Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:

• образователно-квалификационна степен „магистър“, придобита с минимум добър (4) или по-добър успех, преди не повече от 5 години, най-късно до момента на започване на престоя в Германия (август 2022 г.), за предпочитане от българско ВУЗ

• и/ или настоящ докторант, но не в последна година от докторантурата (за времето на стипендията докторантурата следва да бъде формално прекъсната)

• владеене на немски и/ или английски език • ясна, новаторска за България, идея за това, с което искате да се занимавате в Германия по време на престоя си и как да го постигнете.

Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика. Изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU, но е добре стипендиантите да имат предложения и да са проучили възможни институции (университети, фирми, НПО, държавни структури, и др.).
Повече информация за изискванията за кандидатстване има на https://www.dbu.de/2601.html (английски) или https://www.dbu.de/2575.html (немски).

Кога и как се кандидатства?

Стипендианти се набират два пъти годишно, а крайните срокове за кандидатстване са съответно 5 март и 5 септември на съответната година. Кандидатстването в първия етап е само онлайн. След предварителен подбор по документи, до около три месеца от подаването на документи, с избрани кандидати ще се проведе интервю в София или Оснабрюк, Германия.
Необходимите документи (сканирани копия в .pdf или .jpg формат)

• Онлайн формуляр за кандидатстване наличен на https://www.dbu.de/2580.html; • Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия - максимум 3 стр. формат А4;

• Автобиография; • Преведено на немски или английски език копие от дипломи за завършено образование или академична справка/ удостоверение от ВУЗ, ако все още не сте завършили;

• Свидетелство за владеене на немски и/ или английски език (напр. диплома от гимназия, сертификат от езикова школа и т.н.);

• Препоръка от български университетски преподавател/ настоящ работодател, който ви познава.

Престоят в Германия започва през август 2022 г. с интензивен курс по немски език, разходите за който се поемат от DBU.
За повече информация посетете https://www.facebook.com/BGDBU (български) или се обърнете към Ваня Рътарова – координатор на програмата за България (vratarova@yahoo.co.uk), моб. тел. 0887672891.