СТАНОВИЩЕ
на ФАКУЛТЕТА ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (на публично обсъждане от 28.04.2022 до 30.05.2022 г.), Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на критерии, показатели и методика за атестиране на академичния състав в държавните висши училища
(на публично обсъждане от 28.04.2022 до 30.05.2022 г.)

На свое заседание от 12.05.2022 г. ФС на ФЖМК обсъди двата проекта и, на базата на становища на катедрите и на Комисията по атестацията, се обедини около следното:
1.    Подкрепяме усилията за оптимизиране на националните изисквания към научната и преподавателската дейност.
2.    Предложените проекти обаче са предоставени на академичната общност с твърде малко време за сериозно обсъждане.
3.    В много отношения Проектът за постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗРАС не отчита основни специфични моменти в отделните научни области и не прави важни разлики между отделните професионални направления.
4.    Проектът на Решение на Министерския съвет за определяне на критерии, показатели и методика за атестиране на академичния състав в държавните висши училища застрашава академичната автономия на университетите с налагане на норми отвън и не предлага единен стандарт за държавните и частните университети.
5.    Проектът за постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗРАС застрашава съществуването на големи и важни научни полета. Ефективността в науката не може и не трябва да свежда единствено до количествени показатели и чиста наукометрия – подход на администриране на науката, който среща все по-силен отпор и неприемане в международните научни среди.
6.    Проектът не отчита реалните възможности пред изследователите в България да реализират на практика много от изискванията: пречка за това са например липсата на абонаменти в университетите за ключови пълнотекстови бази данни с научна литература, таксите за реализиране на публикации и т.н.
7.    Проектът застрашава съществуването на българската научна периодика, която не е включена в WoS и Scopus чрез обезценяване на публикациите и цитатите в нея.
8.    Планираното прилагане на изискванията със задна дата създава правна уязвимост; по-добре е изискванията да влязат в сила от даден момент в бъдещето (например след 5 години, за да могат учените да предвидят съответните действия по изпълнение на критериите).
9.    Призоваваме проектът да бъде оттеглен и да се даде на университетите в България достатъчно време за спокойно и задълбочено обсъждане на евентуални промени в Правилника за прилагане на ЗРАС.
10.    Смятаме, че редица от показателите В ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАСРБ са спорни, а някои са нерелевантни за област 3. Социални, стопански и правни науки.

„Отварянето“ на българската наука към света – с акцент върху публикациите на английски език, не може да бъде за сметка на изследванията на динамичната и проблематична публична среда у нас, която често остава извън сферата на глобален интерес;

Унифицирането на наукометричните показатели при направленията от областта на природните и социални науки е в ущърб на вторите и трябва да бъдат изведени алтернативи за тяхното усъвършенстване и развитие;

Неглижирането на българската научна периодика и академичен живот в областта на социалните науки ще допринесе за „обезкървяването“ им. И – вместо в стимул – може да се превърне в „спирачка“;

Преосмислянето на приоритетите в науката и образованието изисква инвестиции и време за адаптация и не бива да се прави „на пожар“.

Пълен текст на становището с предложения и въпроси по проектите