За организацията на летния семестър на академичната 2021/2022 г.

ЗАПОВЕД

№ 35/17.02.2022 г

Във връзка със заповед № РД-19-46/18.2.2022 г. на Ректора на Софийския университет и заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., видоизменена със заповед № РД-01-88/15.02.2022 г., на Министъра на здравеопазването за актуалните противоепидемични мерки и на основание на решение на Факултетния съвет на Факултета по журналистика и масова комуникация от 10 февруари 2022 г.


ОПРЕДЕЛЯМ:

1.    Обучението на студентите във всички специалности в бакалавърската степен и на всички магистърски програми, редовно и задочно обучение, без оглед на курса, да се организира и проведе по т.нар. хибриден модел, съчетаващ:
a.    дистанционни форми на преподаване − посредством платформите „Мудъл“, „Майкрософт Тиймс“, „Зуум“ или по изключение в други платформи - за лекциите и занятията в големи групи и потоци в специалностите „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Комуникационен мениджмънт“, бакалавърска  степен и в магистърската степен;
b.    присъствени занятия за лекциите и упражненията в специалността „Книгоиздаване“, където броят на студентите позволява осигуряване на нормална среда на преподаване и достатъчна дистанция в аудиториите;
c.    присъствени лекции и упражнения по профилните дисциплини в специалностите „Журналистика“, „Книгоиздаване“, „Комуникационен мениджмънт“, както и за всички практикуми, за упражненията и семинарите във всички специалности.
2.    Изпитните сесии във ФЖМК за задочно и редовно обучение в трите степени да се провеждат както присъствено, така и дистанционно – според формата на изпита и капацитета на залите.
3.    Защитите на дипломни работи през юлската сесия да се проведат присъствено, ако епидемичната ситуация го позволява, като затова да се разработят графици по държавни комисии, за да се избегнат струпвания в  залите. Където това не е възможно, защитите на дипломните работи да се проведат в платформата Zoom.

При изготвяне на разписите на занятията да се вземат предвид: броят на студентите в специалност (курс, поток, група); капацитетът на залите, в които се провеждат занятията; характерът на обучението (лекции, семинарни занятия, лабораторни упражнения, практически занятия и пр.).

Заповедта влиза в сила от 7 март т.г., до тогава обучението може да се провежда в електронна среда.

От 1 април 2022 г. работата на администрацията се възобновява в присъствена форма.

 

Проф. д-р Веселина Вълканова
Декан на ФЖМК