1999

Сборници

 1. Аспекти на комуникативната култура. Състав. Лъчезар Андреев. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1999. – 200 с. ISBN 954-524-220-5
 2. България XX век: Алманах. Състав. Филип Панайотов; Ред. Петър Величков, Иванка Николова, Маргарит Ганев, Николай Никифоров. – София: Труд, АБВ Кооп 2000, 1999. – 1296 с. ISBN 954-528-146-4
 3. Връзки с обществеността. Авт. Димитър Христов, Злати Златев, Красимир Марков, Пламен Цонев, Мария Иванова. – София: Воен. изд., 1999. – 151 с. (без ISBN)
 4. Въоръжените сили в демократичното общество: Юбилеен сборник. Науч. ред. Янцеслав Янакиев. – София: Изд. Св. Георги победоносец, 1999. – 376 с. (без ISBN)
 5. Европейски тенденции в пъблик рилейшънс: Лятна школа по връзки с обществеността, Нов български университет, Департамент Масови комуникации. – София: Нов бълг. унив., Факултет по журналистика и масова комуникация, 1999. – 128 с. ISBN 954-8194-36-8
 6. Езикът на медиите. Състав., ред. Людмила Стоянова. – Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 1999. – 151 с. ISBN 954-715-057-X
 7. Журналистиката днес и утре: Българо–германски сборник: Студии по журналистика: В 3 т.: Т. 2. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1999. – 232 с. ISBN 954-8194-33-3
 8. Медиите и езикът: Доклади от кръгла маса, София, 28-29 май 1998. Състав., ред. Искра Ликоманова, Йорданка Трифонова. – София: Ето, 1999. – 228 с. ISBN 954-9859-01-0
 9. Публична комуникация и европейска интеграция: Сборник с доклади и научни съобщения от първите 2 научни конференции, организирани от Катедра ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността”, проведени през м. май 1997 и 1998 г. Състав. Минка Златева, Тодор Петев. – Пловдив: Зеница, 1999. – 256 с. ISBN 954-9674-07-Х

Монографии

 1. Андреева, Лиляна. Отвъд видимото: Телевизионни жанрове. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999. – 176 с. ISBN 954-07-1366-8
 2. Бонев, Христо. Социология на масмедиите. – София: Унив. изд. Стопанство, 1999. – 148 с. ISBN 954-494-335-8
 3. Василева, Елка. Cable TV в перспектива. – София: Балкани, 1999. – 152 с. ISBN 954-8353-28-8
 4. Виденов, Михаил. Езикът и общественото мнение. 2. изд. – София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1999. – 202 с. ISBN 954-430-607-2
 5. Гърбев, Любомир. Образи зад думите. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, Нов бълг. унив., 1999. – 128 с. ISBN 954-8194-35-Х
 6. Даскалова, Красимира. Грамотност, книжнина, читатели и четене в България на прехода към модерното време. – София: ЛИК, 1999. – 236 с. ISBN 954-607-263-X
 7. Деянов, Петър. Психология на комуникациите. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 1999. – 120 с. ISBN 954-8194-31-7
 8. Дичев, Ивайло. Дарът в епохата на неговата техническа възпроизводимост. – София: ЛИК, 1999. – 140 с. ISBN 954-607-222-2
 9. Доганов, Димитър; Палфи, Ференц. Рекламата каквато е. 4. доп. и осъвр. изд. – София: Princeps, 1999. – 360 с. ISBN 954-8067-50-1
 10. Дронзина, Татяна. Разрешаване на конфликти: Тенденции и инструменти. – Стара Загора: Кота, 1999. – 193 с. ISBN 954-9584-21-6
 11. Емирян, Еди. P.S. за радиото, което... – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1999. – 144 с. ISBN 954-8194-34-1
 12. Ефремов, Ефрем. Спортна журналистика. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999. – 184 с. ISBN 954-07-1343-9
 13. Златева, Минка; Бондиков, Венцеслав. Новини и сондажи: Представяне на проучвания на общественото мнение в печата. – София: Българска асоциация за мениджмънт и финанси, 1999. – 112 с. ISBN 954-90404-1-0
 14. Каролова, Теменужка. Социално-икономически аспекти на информатизацията. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 1999. – 151 с. ISBN 954-680-108-9
 15. Кършакова, Рада. Връзки с обществеността. – Русе: Русенски унив. Ангел Кънчев, 1999. – 106 с. (без ISBN)
 16. Маринов, Руси. Кризисен мениджмънт. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, Нов бълг. унив., 1999. – 160 с. ISBN 954-8194-32-5
 17. Мелтев, Михаил. Телевизионен продуцент. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, Нов бълг. унив., 1999. – 148 с. ISBN 954-8194-28-7
 18. Методиев, Методи; Димитрова, Галя. Работа със средствата за масова информация за организации с идеална цел. – София: Инст. за устойчиви общности, 1999. – 111 с. (без ISBN)
 19. Милев, Неделчо. Теория за елементите на киното. 3. прераб. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999. – 416 с. ISBN 954-07-1270-X 
 20. Монова, Тотка. Медиатекстът. – [София]: Парадокс, 1999. – 154 с. ISBN 954-553-047-2
 21. Николов, Елит. Синейдетика: Обща теория на комуникацията. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 1999. – 294 с. ISBN 954-8194-37-6
 22. Парзулова, Марияна. Влиянието на промените в посттоталитарното общество върху българския език. – В. Търново: Знак'94, 1999. – 84 с. ISBN 954-8709-49-X
 23. Петрова, Анелия. Психология на рекламата. – София: ФорКом, 1999. – 135 с. ISBN 954-464-091-6
 24. Райков, Здравко. Публична комуникация. – София: Дармон, 1999. – 224 с. ISBN 954-90511-1-0
 25. Райчева, Лилия. Нови въпроси от „Минута е много”: 2 000 нови въпроси и отговори от едноименното телевизионно състезание. – София: Регалия 6, 1999. – 144 с. ISBN 954-8147-95-5
 26. Симеонов, Владимир. Журналистиката. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1999. – 288 с. ISBN 954-8194-33-3
 27. Стоянов, Красимир. Обществените промени (1989-1996) и вестникарският език. Предг. Михаил Виденов. – София: Междунар. социолингвист. дружество, 1999. – 320 с. ISBN 954-8818-05-1
 28. Филева, Петранка. Икономика на средствата за масови комуникации. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999. – 188 с. ISBN 954-07-0814-1
 29. Филева, Петранка. Медии и пари. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1999. – 152 с. ISBN 954-8194-29-5

Студии и статии

766а. Абаджимаринова, Румяна. Дейността по Връзките с обществеността в съвременната библиотека. В: Библиотеките през новото хилядолетие – свободен и равен достъп до информация: СБИР: Доклади от IX национална науч. конференция с международно участие, София, 1-3 юни 1999 г. София: Съюз на библ. и информ. работници, 1999, с. 39-42.

 1. Абаджимаринова, Румяна. Комуникативни и семантични ПР стратегии на европейската интеграция. В: Публична комуникация и европейска интеграция: Сборник с доклади и научни съобщения от първите 2 научни конференции, организирани от Катедра ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността”, проведени през м. май 1997 и 1998 г. Пловдив: Зеница, 1999, с. 221-226.
 2. Ангелова, Вяра. Медии извън публичността: [Закриването на програма „Христо Ботев” и „Ефир 2”]. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 1999, №8 (авг.), с. 23-24.
 3. Андреева, Катя. Необходимост от невербална комуникация в конструкцията на учителския труд. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 37, 1999, №7, с. 124-128.
 4. Барух, Еми. Журналистическата манипулация поради липса на достъп до информация. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 1999, №39-40, с. 539-541.
 5. Божилова, Светлана. Мониторинг на НСРТ по спазване на закона. В: Бюлетин на Националния съвет за радио и телевизия (НСРТ), 1999, №1, с. 8.
 6. Божилова, Светлана. Необходим ли е мониторинг. В: Бюлетин на Националния съвет за радио и телевизия (НСРТ), 1999, №7.
 7. Божилова, Светлана. Образът на войната в обществените медии. В: Бюлетин на Националния съвет за радио и телевизия (НСРТ), 1999, №5, с. 17.
 8. Божилова, Светлана. Програмни характеристики и типология на радио- и телевизионните програми. В: Бюлетин на Националния съвет за радио и телевизия (НСРТ), 1999, №6, с. 8.
 9. Борисова, Таня. Литературната комуникация при груповото учене – равноправен диалог. В: Начално образование: месечно списание, 1999, №6, с. 62-66.
 10. Боянов, Кирил; Симеонов, Александър. Развитие на академичната компютърна и информационна мрежа УНИКОМ-Б. В: Е+Е: електротехника и електроника, 1999, №5-6, с. 7-10.
 11. Българските медии: свободни и честни: [Журналистическа конференция, София, април 1999]. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, Год. 39-40, 1999, №2, с. 608-615.
 12. Василев, Симеон. Мултимедия приписки от Германия. В: Журналистиката днес и утре: Т. 2. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1999, с. 53-60.
 13. Величков, Петър. Книжарницата на хаджи Михаил Г. Костенцев в София. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 6, 1999, №5, с. 76-82.
 14. Влахова, Радка. Агресивността в езика на медиите. В: Медиите и езикът. София: Ето, 1999, с. 138-141.
 15. Вълканова, Веселина. „Новата” първа страница: Трансформационни модели в констуирането на фронталните страници на всекидневния печат. В: Обществена комуникация: Пъблик рилейшънс. Реклама. Масмедии. Информация. Теория. Практика, 1999, №1, с. 31-33.
 16. Вълканова, Веселина. Графичното лице на новата българска преса – фактори на формообразуване на посткомунистическия вестник. В: Журналистиката днес и утре: Българо–германски сборник: Т. 2. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1999, с. 199-214.
 17. Вълканова, Веселина. Оптически журнализъм: Или как да привличаме читатели: Вестникарският дизайн в съучастието на думи и картини. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1999, №1-2, с. 55-64.
 18. Вълканова, Веселина. Умира ли булевардната преса: Германска или глобална е кризата на комерсиалния печат: Алтернативни концепции или „третият път”. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1999, №3-4, с. 66-76.
 19. Върбанов, Емил. Нов ред в „световното село”. В: Европа 2001: двумесечно издание за култура и социална политика, 1999, №1-2, с. 36-37.
 20. Газибаров, Нелко; Ценов, М. Сравнителен анализ на авангардни фирмени технологии за защита на информацията в комуникационно-информационни системи. В: Трудове на Академията. Т. 4, 1999, с. 125-130.
 21. Газибаров, Нелко; Ценов, М. Сравнителен анализ на авангардни фирмени технологии за управление на комуникационно-информационни системи. В: Трудове на Академията. Т. 4, 1999, с. 131-138.
 22. Гарви, Даниел и др. Електронна журналистика. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 3. София: Нов бълг. унив., 1999, с. 165-226.
 23. Георгиева, Олга. Визуалната комуникация – фактор за формиране на детската реч. В: Предучилищно възпитание: месечно научно-методическо списание, 1999, №3, с. 43-45.
 24. Гергова, Ани. Авторът – битие и творческа свобода. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Център по Културознание. Т. 87 [за 1994], 1999, с. 35-67.
 25. Гергова, Ани. Балановият „душегубен” книгописен труд – основа за историята на българската книжнина. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 6, 1999, №2, с. 58-63.
 26. Гергова, Ани. Книгоиздаването. В: България 20 век: Алманах. София, 1999, с. 783 –803.
 27. Гергова, Ани; Стателова, Елена. Журналистика и книгоиздаване. В: История на България: Т. 8: България 1903–1918: Културно развитие 1878–1918. София, 1999, с. 353–363.
 28. Дамянова, Жана. За комуникацията: че тя, може би, съществува. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Център по Културознание = Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Centre de culturologie. Т. 87 [за 1994], 1999, с. 131-141.
 29. Даскалова, Красимира. Книгата и четенето като агент на промяна: В българския XIX век. В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 37, 1999, №1, с. 189-198.
 30. Дееничина, Мария. Медийни послания на прехода. В: Модерният историк: Въображение, информираност, поколения: Сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.и.н. Андрей Лазаров Пантев. София: ИК Даниела Убенова, 1999, с. 240-250.
 31. Делиганева, Милка. Диагностичните аспекти на базисната половоролева ориентация и междуполова комуникация в предучилищното детство. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Научные труды и др. = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 37, 1999, №7, с. 102-106.
 32. Дерменджиева, Грета. Активные методы обучения по компьютерным дисциплинам. В: Тезисы докладов VII Всероссийской научно-практической конференции „Проблемы мониторинга качества образования”. Казань: Изд. КГУ, 1999, с. 52-53.
 33. Дерменджиева, Грета. Информационното общество – катализатор на Европейската интеграция. В: Управление и организация на науката и висшето образование, 1999, №3, с. 109-120.
 34. Дерменджиева, Грета. Компютърно-опосредстваната комуникация в информационното общество. В: Интернет – среда за нови технологии в информационното общество. В. Търново: Уни. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1999, с. 75-81.
 35. Дерменджиева, Грета. Компютърно-опосредствани образователни медии. В: Образованието днес – образование за утре: [Сборник с доклади и съобщения от] Българо-италиански симпозиум, София, 6-7 окт. 1998 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999, с. 269-272.
 36. Дерменджиева, Грета. Новые информационные технологии в професиональном обучении. В: Проблемы непрерывного многоуровневого професионального образования: структура, технологии, кадры. Москва: МГВРК, 1999, с. 166-171.
 37. Дерменджиева, Грета. Образованието на възрастни през призмата на новите информационни технологии. В: Стратегии на образователната и научната политика, 1999, №4, с. 49-56.
 38. Дерменджиева, Грета. Реализация метода „учение посредством действия”. (Практическая дисциплина „Учебная газета”). В: Развитие учебного заведения средствами научно-исследовательской и методической работы: Материалы научно-практической конференции Барановичский гос. высш. пед. колледж. Барановичи, 1999, с. 138-139.
 39. Дерменджиева, Грета. Ролята на инфобазите в образованието: Тенденции в достъпа до информация. В: Инженерното и педагогическото образование през XXI век: [Сборник] Юбилейна научна конференция с международно участие по случай 15 г. от създаването на ИПФ при ЮЗУ, 28-30 май 1998 г. Благоевград, 1999, с. 206-211.
 40. Дерменджиева, Грета. Съвременните ПР и компютърно-опосредстваната комуникация. В: Ролята и мястото на журналистиката в гражданското общество. София: Инф. център Култура, 1999.
 41. Дертлиева, Ася. Неизвестно писмо на Иван Вазов [от март 1894 г. по повод издаването на юбилеен сборник за 50-годишнината на българската журналистика]. В: Читалище: месечно списание, 1999, №1-2, с. 24-25.
 42. Димитрова, Таня; Иларионова, Светлана. Езикът на войната в българските и френски средства за масово осведомяване. В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Научные труды и др. = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 37, 1999, №7, с. 263-268.
 43. Димов, Венцислав. Върху някои идеологемни аспекти на българската етнопоп музика. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, 1999, №1, с. 46-68.
 44. Димов, Венцислав. Съвременната българска етнопоп музика като културен избор. В: Чалгата – за и против: Докл. и кръгла маса, 25-26 юни 1999, София. Състав., ред. Георг Краев. София: Нов бълг. унив., 1999, с. 31-41.
 45. Димов, Венцислав; Джиджев, Тодор. Българската коледна песен в теоретичен и сравнителен план. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, 1999, №3, с. 104-105.
 46. Дронзина, Татяна. Връзки с обществеността в ситуации на криза. В: Ролята и мястото на журналистиката в гражданското общество. София: Инф. център Култура, 1999, с. 32.
 47. Зарева, Алла. Прагматика и междукултурни аспекти на междуезиковата комуникация [при изучаване на английски език]. В: Годишник – Бургаски свободен университет. Т. 2, 1999, с. 303-308.
 48. Иванова, Дора. Прагматични и социолингвистични фактори, управляващи избора на етикетна формула във вербалната комуникация. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, 1999, №2, с. 29-34.
 49. Йорданова, Любима. Манипулативни стратегии, езиков избор`96: Емпирично социолингвистично изследване [президент. избори в България, 1996 г.]. В: Социолингвистика, 1999, №4, с. 260-363.
 50. Йорданова, Юлия. Метафори и метаморфози на идентичността. В: Език. Литература. Идентичност. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999, с. 125-152.
 51. Касабов, Иван. Езиковите салтоморталета. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 1999, №11-12 (ноем.-дек.), с. 4-5.
 52. Константинова, Здравка. Особености във функциите на българската журналистика през Възраждането. В: Годишник на Общобългарския комитет "Васил Левски". Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития. Т. 2 [за 1996/1997], 1999, с. 127-132.
 53. Лозанов, Георги. Медии и наука. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, 1999, №1-2, с. 21-25.
 54. Лозанов, Георги. Предговор. В: Димитрова, Геновева. Кино в края на века: Българските фигури и игрални филми – поглед от 90-те. Плевен: ЕА, 1999. 120 с.
 55. Лозанов, Георги. Първа национална частна телевизия – разпределение на ролите ІІ. В: Бюлетин на Националния съвет за радио и телевизия (НСРТ), 1999, №11-12.
 56. Лозанов, Георги. Свободната преса се оказа великан на глинени крака. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 1999, №1, с. 17.
 57. Лозанов, Георги. Трите загуби на четвъртата власт В: Езикът на медиите. Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 1999, с. 79-86.
 58. Манолева, Августа. Норми, езикови отклонения и стилистични особености в практиката на водещите новините в БНР и в БНТ (Канал 1 и Ефир 2). В: Български език: орган на Института за български език при Българската академия на науките, 1999-2000, №6, с. 62-73.

824а. Маринов, Руси. Видове комуникационни стратегии и модели за управление. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 3. София: Нов бълг. унив., 1999, с. 33-37.

824б. Маринов, Руси. Комуникационен мениджмънт – новата парадигма. В: Обществена комуникация: Пъблик рилейшънс. Реклама. Масмедии. Информация. Теория. Практика, 1999, №1, с. 5-7.

 1. Мизов, Максим. Ромите в информационното пространство [в България]. В: Понеделник: списание за теория, политика и култура, 1999, №7-8, с. 59-74.
 2. Михайлов, Владимир. Изчерпване. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 1999, №11-12 (ноем.-дек.), с. 6-7.
 3. Михайлов, Владимир. Интерактивна журналистика. В: Годишник на Департамент Масови комуникации: Т. 3. София: Нов бълг. унив., 1999, с. 18-23.
 4. Младенова, Мария. Луи Брайл или Гутенберг за незрящите: По случай 190 г. от рождението му и 175 г. от създаването на точковото писмо. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 6, 1999, №3-4, с. 26-32.
 5. Монова, Тотка. Жанрове. Език. Стилистични средства. В: Речник по българска литература: Ч. 2. Състав., ред. Иван Сарандев. Пловдив: Полиграфия АД, 1999, с. 251-260.
 6. Мончев, Найден. „Интранет-БАН” – трудният път към информационната ефективност. В: Икономика и икономическо регулиране: месечно издание за теория и бизнес. Т. 3, 1999, с. 20-22.
 7. Неделчев, Людмил. Спортната агресия срещу читателя, слушателя, зрителя. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 1999, №11-12 (ноем.-дек.), с. 14-16.
 8. Нейкова, Мария. Дневният ред на международните и чуждестранните новини. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1999, №3-4, с. 23-35.
 9. Нейкова, Мария. Медиите и войната. В: Бюлетин на Националния съвет за радио и телевизия (НСРТ), 1999, №1.
 10. Николов, Блажо. Медиите и човекът: Философско-публицистични аспекти. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, 1999, №4, с. 81-98.
 11. Николова, Габриела. Постмодерният плурализъм [култура и комуникация]. В: Философия: двумесечно научно – методическо списание, 1999, №5, с. 3-9.
 12. Парзулова, Марияна. За типовете заглавия в езика на българските медии в периода на прехода след 1989 г. В: Български език: орган на Института за български език при Българската академия на науките, 1999-2000, №6, с. 73-76.
 13. Пейчева, Добринка. Предизвикателства пред военнослужещите в демократичното общество и бойния дух на войската. В: Въоръжените сили в демократичното общество: Юбилеен сборник. София: Изд. Св. Георги победоносец, 1999, с. 260-267.
 14. Пейчева, Добринка; Златанова, Валентина. Нагласи за военна служба. В: Въоръжените сили в демократичното общество: Юбилеен сборник. София: Изд. Св. Георги победоносец, 1999, с. 282-286.
 15. Пейчева, Лозанка; Димов, Венцислав. Сладката музика: (Български музиканти за понятието "макам"). В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, 1999, №3, с. 51-59.
 16. Пенев, Н. В. Необходимост и възможности за високоскоростни мобилни цифрови комуникации в съвременните системи за управление на войските. В: Трудове на Академията. Т. 3, 1999, с. 170-178.
 17. Петкова, Дияна. Взаимоотношенията между градските и селските деца през лятото в село. В: Селското дете – шансове за бъдеще: [Материали от научна конференция]. Състав., ред. Веска Кожухарова-Живкова. Троян: Аля, 1999, с. 151-159.
 18. Петкова, Дияна. Национална идентичност – дисонанси и перспективи в европейската интеграция. В: Публична комуникация и европейска интеграция: Сборник с доклади и научни съобщения от първите 2 научни конференции, организирани от Катедра ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността”, проведени през м. май 1997 и 1998 г. Пловдив: Зеница, 1999, с. 147-154.
 19. Петкова, Дияна. Национално и универсално в творчеството на Иван Хаджийски. В: Иван Хаджийски и предизвикателствата на днешното време: Студентски сборник. Състав., ред. Минчо Драганов. Троян: Аля, 1999, с. 22-27.
 20. Петров, Тошко. Образът на войната в Югославия и нейните последици в електронните медии у нас и в чужбина. В: Известия на Съюза на учените – Варна. Хуманитарни науки. Т. 1-2, 1999-2000, с. 103-107.
 21. Петрова, Елена. Моралът в комуникационното пространство. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, 1999, №3-4, с. 89-98.
 22. Попова, Снежана. Внушенията: Радиото. В: Избори’94: Идеологически, социалнопсихологически и социолингвистични аспекти. София: ЛИК, 1999, с. 189-243.
 23. Попова, Снежана. Локалните електронни медии: общностни? индивидуални?. В: 50 години радио Каварна: Юбилеен сборник. Каварна: Община Каварна, 1999.
 24. Предоева, Андреана. Анализ на съотношението вербални/невербални компоненти при речевата комуникация лекар - пациент (при регистриране и проследяване на болеви синдром). В: Проблеми на социолингвистиката: Т. 6: Езикът и съвременността. София: Междунар. социолингвистическо дружество, 1999, с. 224-227.
 25. Предоева, Андреана. Социо-, психолингвистични и други фактори, влияещи върху подбора и възприемането на паралингвистичните средства в публицистични телевизионни предавания на български език в българска езикова среда. В: Език. Литература. Идентичност. София: Унив изд. Св. Климент Охридски, 1999, с. 483-491.
 26. Райчева, Лилия; Петев, Тодор. Променящият се медиен пейзаж в България. В: Журналистиката днес и утре: Българо–германски сборник: Т. 2. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1999, с. 181-198.
 27. Рангелова, Жана. Култура и комуникация в условията на социална промяна. В: Известия на Съюза на учените – Варна. Хуманитарни науки, 1999-2000, №1-2, с. 85-87.
 28. Русинова, Ани. С отворени очи и сърца: [Преподавателите по журналистика в Американския университет Каел Алфорд и Торн Андерсън]. В: Родна реч: литературно списание за ученици, 1999, №2, с. 16-18.
 29. Семерджиев, Цветан. Информационната война и беззащитният разум. В: Военен журнал: двумесечно издание на Министерство на отбраната, 1999, №1, с. 114-122.
 30. Слуцка, Анна. За реализацията на някои редуктивни алофони в изговорната практика на български електронни медии. В: Български език: орган на Института за български език при Българската академия на науките, 1999-2000, №1, с. 71-75.
 31. Спасов, Орлин. Европейска интеграция и интегративна комуникация. В: Публична комуникация и европейска интеграция: Сборник с доклади и научни съобщения от първите 2 научни конференции, организирани от Катедра ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността”, проведени през м. май 1997 и 1998 г. Пловдив: Зеница, 1999, с. 213-220.
 32. Спасов, Орлин. Репрезентацията в медийните изследвания: смяна на парадигмите. В: Журналистиката днес и утре: Българо–германски сборник: Т. 2. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1999, с. 191-211.
 33. Стоева, Лиляна; Иванчева, Людмила; Денчева, Кристина; Матеев, Николай; Матеев, Пламен. Наукометричен анализ на публикационната активност на българските учени в областта „Научна политика”. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание, Год. 7, 1999, №1, с. 46-53.
 34. Стоянов, Красимир. Езикова престижност и медийни манипулации. В: Медиите и езикът. София: Ето, 1999, с. 85-91.
 35. Табакова, Весела; Нейкова, Мария; Попова, Снежана. Медиите и войната. В: Четвърта власт: тримесечно списание за медии, 1999, №1-2, с. 20-41.
 36. Тодорова, Елена. Изменения в езика на българския периодичен печат след 1989 г. като обект на лингвостатистиката. В: Медиите и езикът. София: Ето, 1999, с. 156-159.
 37. Цветкова, Милена. Интелектуален аристократизъм в информационното общество. В: Философски форум: тримесечно академично списание за хуманитаристика, 1999, №4, с. 188-197.
 38. Цветкова, Милена. Сектантската литература – фината манипулация. В: Духовен дом. Изд. на Фондация Духовен свят, 1999, №1, с. 1, 6-7.
 39. Цветкова, Милена. Четене или отказ от четене на сектантска литература. В: Духовен дом. Изд. на Фондация Духовен дом, 1999, №8, с. 10, 13; №9, с. 11; №10, с. 5; №11, с. 5; №12, с. 5.
 40. Bojilova, Svetlana. Approved Candidates for National Terrestrial Television Broadcasting. In: The Bulletin of the NSRT, 1999, No 4, p. 9.
 41. Bojilova, Svetlana. Licensing of Terrestrial Broadcasting Media. In: The Bulletin of the NCRT, 1999, No 3.
 42. Bojilova, Svetlana. The Humanitarian Crisis and Military Conflict in Yugoslavia Radio and Television in Bulgaria. In: The Bulletin of the NSRT, 1999, No 1, p. 15.
 43. Deenitchina, Maria; Petrova, Theodora; Popova, Snezhana. Sex Discrimination and Sexual Harassment in the Workplace in Bulgaria, Part II: Sex Discrimination and Sexual Harassment in Employment in Bulgaria. USA: Minnesota Advocates for Human Rights, 1999, pp. 12-16. Available from: https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/bulgaria_sex_discrimination_in_workplace_1999.PDF
 44. Ilieva-Baltova, Penka; Predoeva, Andreana. Psycholinguistic approach to the nonverbal repertoire in similar TV programs on three TV stations: CNN, TV5, BNT. In: 5th International Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics: Proceedings. Porto, Portugal: Faculdade de letras da Universidade do Porto, 1999, pp. 707-712.
 45. Konstantinova, Zdravka. Crise de confiance pour le journalisme d'opinion bulgare. In: Les Cahiers du Journalisme, 1999, No 6, pp. 80-88.
 46. Neikova, Maria. Bulgarian Media Seen through the Optics of War. In: The Global Network = Le Reseau Global (School of Journalism and Mass Communication Studies, University of Bucharest), 1999, No 12, pp. 75-88.
 47. Neikova, Maria. Media & the War. In: The Bulletin of the NCRT, 1999, No 5-6.
 48. Petrov, Milko. La democratie, l’emancipation des intellectuels et le journalisme d’opinion en Bulgarie. In: Les Cahiers du Journalisme, 1999, No 6, pp. 70-79.
 49. Predoeva, Andreana. Factores psicolinguisticos, que incidem sobre a escolha e a percepcao dos meios paralinguisticos em emissoes publicitarias televisivas em lingua bulgara no meio linguistico bulgaro. In: 5th International Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics: Proceedings. Porto, Portugal: Faculdade de letras da Universidade do Porto, 1999, pp. 719-722.
 50. Raycheva, Lilia. Educational Project for the Introduction and Development of Professional Training of Specialists in Public Communication Sphere in General Education Schools in Bulgaria. In: Educating for the Media and the Digital Age. Ed. by Krucsay S., Gundacker F. Austrian Federal Ministry of Education and Cultural Affairs, Department for Media Education in co-operation with UNESCO, 1999, pp. 146-150.
 51. Raycheva, Lilia. Political Advertising in Bulgarian Television. In: Television and Politics in Evolving European Democracies. Ed. L. L. Kaid. Comack (NY), USA: NOVA Science Publishers Inc., 1999, pp. 61–83.
 52. Raycheva, Lilia. Turn-of-the-Century Challenges Facing the Mass Media in Bulgaria. In: Media Development, 1999, No 3, pp. 9–12.
 53. Tabakova, Vesela; Neikova, Maria; Popova, Snezhana. Bulgarian Media Seen through the Оptics of War. In: The Global Network = Le Reseau Global (School of Journalism and Mass Communication Studies, University of Bucharest), 1999, No 12.
 54. Tsvetkova, Milena. Communication ecology: Course of lectures (1999) [Комуникационна екология: лекционен курс]. Published 1999. DOI:10.13140/RG.2.2.33777.48485