2012

Сборници

 1. Балкански медиен барометър – България 2012: Доклад. Състав. Николета Даскалова. Под ред. на Орлин Спасов. – София: Фондация Фридрих Еберт, 2012. – 88 с. ISBN 978-954-2979-06-7. Available from: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/09693.pdf
 2. Библиотеки, четене, комуникации: Десета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г. Ч. 1-2. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. ISSN 1313-8138
 3. Бургаските медии 1885-2012. Авт. Детелина Аврамова, Радомира Георгиева, Петър Ангелов, Елена Георгиева. – Бургас: Бургаски свободен унив., 2012. – 92 с. ISBN 978-954-9370-90-4
 4. Въздействие на телевизионната реклама върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите. Авт. Боян Дуранкев, Христо Катранджиев, Станимир Андонов, Стилиян Георгиев. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2012. – 370 с. ISBN 978-954-644-383-0
 5. Демокрацията болна от своите медии?: Доклади на участниците в международната научна конференция в Софийския университет в границите на XVI издание на Форум „Софийски диалози”, 10 декември 2011 г. Състав. Ивайло Знеполски. – София: Дом на науките за човека и обществото, 2012. – 320 с. ISBN 978-954-9567-31-1
 6. Дигиталните медии: Речник на основните понятия. Състав., науч. ред. Маргарита Пешева, Милко Петров, Мария Попова. – В. Търново: Фабер, 2012. – 314 с. ISBN 978-954-400-813-0. Available from: http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/Margarita-Pesheva_Digitalnite-medii_rechnik.pdf
 7. Динамика на социалните медии: Теория и практика в онлайн среда. Състав. Стела Константинова. – София: Алма комуникация, 2012. – 165 с. ISBN 978-619-7247-01-5
 8. Език и професионална комуникация: 30 години специализирано университетско чуждоезиково обучение. Състав., предг. Галина Павлова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012. – 181 с. ISBN 978-954-07-3118-6
 9. Журналистически професии: Статут и динамика в България 2011. Състав. Петранка Филева, Любомир Стойков, Мария Нейкова, Мария Попова, Бисер Златанов, Емил Петров. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2012. – 67 с. ISBN 978-954-8194-80-8
 10. Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики = Information Literacy – Training Models and Best Practices: Сборник с научни доклади и съобщения от Научен семинар с международно участие, 18-19 окт. 2012 г., Университетска библиотека на Икономическия университет, Варна. – София: За буквите – О писменехь, 2012. – 381 с. ISBN 978-954-2946-30-4
 11. Книгата – нашето по-смислено настояще: Сборник с доклади от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ: Т. 2. – София: За буквите – О писменехь, 2012. – 248 с. ISSN 1314-7323
 12. Книгата във виртуалния свят: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 4 декември 2010 година във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012. – 204 с. ISBN 978-954-07-3387-6
 13. Култура по време на криза: Дискусии. Състав. Ани Бурова, Амелия Личева. – София: Фондация Лит. вестник, 2012. – 252 с. ISBN 978-954-9602-25-8
 14. Масовите комуникации в информационното общество = Mass communications in the information society: Сборник. Ред. Елка Добрева, Юрий Проданов, Евдокия Борисова, Снежана Великова. Шуменски унив. Епископ Константин Преславски, Кат. по журналистика и масови комуникации. – [В. Търново]: Фабер, 2012. – 228 с. ISSN C634-1977 (Серия Обществени комуникации 2); ISBN 978-954-400-737-9
 15. Медии, власт, пари – има ли място за качествена журналистика: Дневник на Шестия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 12 -16 декември 2011 г. Състав., ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова, Бисер Златанов. – София: Авангард Прима, 2012. – 318 с. ISSN 1313-9266
 16. Медиите в Европа = The media in Europe. Авт. Милко Петров, Мария Попова, Мария Вазински. – Велико Търново: Фабер, 2012. – 376 с. ISBN 978-954-400-704-1. Available from: http://www.newmedia21.eu/content/2012/06/MPetrov-Mediite-v-Evropa.pdf
 17. Наръчник на разследващия журналист: Сборник. Състав. Александър Кашъмов, Крум Благов, Румяна Емануилиду, Тотка Монова, Христо Христов. – София: Фондация Репортер, Фондация Америка за България, 2012. – 256 с. ISBN 978-954-8102-70-4
 18. Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9 – София: За буквите – О писменехь, 2012. – 606 с. ISSN 1314-7099
 19. Основи на интеркултурната комуникация: Теория и практика. Авт. Йон Бузера, Елена Димитрова, Олга Кайтер, Николае Паня, Юлиана Попова, Юлиана Рот, Алина Тенеску. – [В. Търново]: Фабер, 2012. – 228 с. ISBN 978-954-400-834-5
 20. Периодика на руската емиграция в България (1920–1943): Енциклопедичен справочник. Авт.-състав., ред. Радостин Русев, Христо Манолакев, Йордан Люцканов, Радослава Илчева, Галина Петкова. – София: Боян Пенев, Изд. на БАН – Институт за литература, 2012. – 765 с. ISBN 978-954-8712-81-1
 21. По-малко свобода, повече конфликти: Български медиен мониторинг 2011. Състав. Орлин Спасов. – София: Фондация Медийна Демокрация, 2012. Available from: http://www.fmd.bg/?p=6304
 22. Право, управление и медии през XXI век: Юбилеен сборник от Международната научна конференция „Право, управление и медии през XXI век” по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет, Благоевград, 16 и 17 май 2012: В 2 т. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2012. Т. 1. – 649 с. ISBN 978-954-680-838-7; Т. 2. – 518 с. ISBN 978-954-680-873-8
 23. Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят: Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева. Състав., науч. ред. Соня Алексиева, Наталия Начева, Мария Николова. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2012. – 424 с. ISBN 978-954-8194-79-2
 24. Статистика, информационни технологии и комуникации: Юбилейна научна конференция, УНСС, 2011. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2012. – 578 с. ISBN 978-954-644-308-3
 25. Трансформации на журналистическата професия: Теория и практика в онлайн среда. Състав., ред. Стела Константинова. – София: Ciela, 2012. – 351 с. ISBN 978-954-28-1144-2
 26. Управление на интелектуалната собственост в рекламната индустрия = The management of intellectual property rights in the advertising industry: National Workshop 29 and 30 October 2012: Национален семинар 29-30 октомври 2012 г.: Сборник. – София: Издателски комплекс – УНСС; Център по интелектуална собственост, 2012. – 162 с. ISBN 978-619-232-083-6
 27. Чуждестранни иновативни модели и добри практики от областта на библиотекознанието, печатните комуникации и културно-историческото наследство: Сборник от Научно ателие за млади учени и докторанти, 20.06.2012, София, Унив. по библиотекознание и информ. технологии. Състав. Иванка Янкова, Жоржета Назърска. – София: За буквите-О писменехь, 2012. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-2946-39-7
 28. Broken grounds – 2: intercultural communication, multiculturalism: media critiques 2011. Ed. Can Bilgili & Zeynep Karahan Uslu. – Sofia: Prof. Marin Drinov Acad. Publ. House, 2012. – 437 с. ISBN 978-954-322-489-0
 29. iПР в практиката и образованието (ПР образование в България – 20 години по-късно): Сборник. ХІІІ Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 13 – 15 юли 2011 г., Нов български университет, Департамент Масови комуникации. Състав. Росен Стоянов. – София: Нов бълг. унив., 2012. ISВN 954-535-287-6. Available from: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2011-cd
 30. Less Freedom, More Conflicts: 2011 Bulgarian Media Monitoring: Annual Report of Foundation Media Democracy. Ed. by Orlin Spassov. – Sofia: Foundation Media Democracy, 29.02.2012. Available from: http://www.fmd.bg/?p=6446

Монографии

 1. Александрова, Петя. Изгубени в гледането: бариери пред аудио-визуалните медии. – София: Рива, 2012. – 156 с. ISBN 978-954-320376-5
 2. Бодаков, Марин. Преведе от...: Разговори с преводачи. – София: Панорама, 2012. – 208 с. ISBN 978-954-9655-65-0
 3. Бодаков, Марин; Христова, Зорница. Детето зад чина: или когато вкъщи имате първокласник. – София: Просвета, 2012. – 92 с. ISBN 978-954-01-2631-9 
 4. Бондиков, Венцеслав. Манипулации в комуникацията. – София: Ciela, 2012. – 184 с. ISBN 978-954-28-0117-7
 5. Боянова, Бояна. Маркетингова стратегия на политическа партия. – [Пловдив]: Астарта, 2012. – 111 с. ISBN 978-954-350-135-9
 6. Георгиев, Лъчезар. Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации. 3. изд. – В. Търново: Ан-Ди, 2012. – 262 с. ISBN 978-954-92709-4-5
 7. Георгиев, Лъчезар; Георгиева, Стела. Българско книгоиздаване: Христоматия: авторски текстове. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. – 332 с. ISBN 978-954-524-852-8
 8. Герчева-Несторова, Галя. Социални комуникации: Междуличностна парадигма. – Варна: Унив. изд. Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012. – 167 с. ISBN 978-954-715-549-7
 9. Давидков, Цветан; Вунова, Камелия. Управление на организациите. – Варна: Е-литера Софт, 2012. – 141 с. 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-2912-26-2
 10. Дерменджиева, Грета. Онлайн журналистика: Медиите в дигиталния свят. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012. – 864 с. ISBN 978-954-07-3402-6
 11. Димов, Венцислав. Добруджа: Памет и песни. – Добрич: Матадор 74, 2012. – 228 с. ISBN 978-954-371-324-0
 12. Драганов, Иво. Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст: монография. – София: Нов бълг. унив., 2012. – 198 с. ISBN 978-954-535-710-7
 13. Желев, Симеон. Рекламни изследвания. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2012. – 305 с. ISBN 978-954-644-400-4
 14. Златева, Динка. Методологически въпроси на системата за управление на пъблик рилейшънс в пивоварното предприятие. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2012. – 70 с. ISBN 978-954-680-816-5
 15. Златева, Динка. Проектиране и внедряване на система за управление на пъблик рилейшънс. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2012. – 102 с. ISBN 978-954-680-837-0
 16. Иванов, Ивайло; Николов, Стивън. Цифрови видеопродукции за начинаещи. – София: Обучение, 2012. – 94 с. ISBN 978-954-91715-9-4
 17. Кадинов, Бойко. Архитектура и медии в обществените сгради. – София: Архитектурна агенция Братя Кадинови, 2012. – 49 с. ISBN 978-954-90663-3-3
 18. Канев, Добрин; Николов, Ивелин; Канева, Лиляна. Учебник по политически мениджмънт: Ч. 2: Политическа комуникация и предизборни кампании. – София: Фондация Фридрих Еберт, Бюро България, 2012. – 216 с. ISBN 978-954-2979-08-1

3527а. Колев, Колю. Изповеди за словото: Изследвания и беседи за творчеството в журналистиката и публицистиката. – София: Лице, 2012. – 475 с. ISBN 978-954-9426-39-7

 1. Кутевски, Боян. ПР и управление на репутацията. – София: Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, [2012]. – 112 с. ISBN 978-954-2971-04-7
 2. Мавродиева, Иванка. Политическата реторика в България: От митингите до Web 2.0. – София: Парадигма, 2012. – 328 с. ISBN 978-954-326-176-5
 3. Манов, Божидар. Еволюция на екранното изображение. 2. прераб. и доп. изд. – София: Аскони-издат, 2012. – 203 с. ISBN 978-954-3830-57-2
 4. Маринов, Валери. Мултимедийният нюзрум в България: Модели и тенденции на развитие. Науч. ред. Маргарита Пешева, Милко Петров. – В. Търново: Фабер, 2012. – 282 с. ISBN 978-954-400-823-9. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2013/02/Valeri-Marinov-Multimedijniyat-nyuzrum-v-Ba-lgariya.pdf
 5. Маринов, Руси. Интерактивни стратегически комуникации: Информационни и познавателни аспекти. – София: Нов бълг. унив., 2012. – 344 с. ISBN 978-954-535-733-6
 6. Марков, Васил. Време и видеообраз: Трансформации на времето в дигиталното видеоизкуство. – София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012. – 32 с. ISBN 978-954-322-495-1
 7. Мелтев, Михаил. Кино и електронни медии. – София: Нов бълг. унив., 2012. – 312 с. ISBN 978-954-535-697-1
 8. Мирчева, Камелия. Комуникативни умения и ефективно общуване. – Ст. Загора: Арт клуб Херос, 2012. – 199 с. ISBN 978-954-351-048-1
 9. Момчева-Гърдева, Галина. Социални мрежи; Интеграция. – Варна: Унив. изд. Вaрненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012. – 123 с. ISBN 978-954-715-537-4
 10. Монова, Тотка. Новият журнализъм на прехода: Между корпоративния карцер и новите медии. – София: Парадокс, 2012. – 372 с. ISBN 978-954-553-151-4
 11. Николова, Емилия. Комуникацията като социално-психологически феномен. – В. Търново: Фабер, 2012. – 392 с. ISBN 978-954-400-764-5
 12. Павлова, Илиана. Да споделяш в облаците: Новите медии и журналистиката. – [В. Търново]: Фабер, 2012. – 192 с. ISBN 978-954-400-716-4. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2012/07/IlianaPavlova_Share_Clouds.pdf
 13. Палашев, Николай. Въведение в корпоративните комуникации. 2. доп. изд. – София: За буквите – О писменехь, 2012. – 152 с. ISBN 978-954-2946-35-9
 14. Петков, Росен. За старите книги и компютърните изкуств@. 2. изд. – София: Студентско общество за компютърни изкуства, 2012. – 232 с. ISBN 978-954-92311-6-8
 15. Петрова, Славка; Кондова, Вера; Маринова, Невена. Езикът в спорта или спортът в езика. – София: ИК Феномен, 2012. – 144 с. ISBN 978-954-549-100-9
 16. Попова, Мария. Виртуалният човек. 2. изд. – Велико Търново: Фабер, 2012. – 230 с. ISBN 978-954-400-656-3. Available from: http://www.newmedia21.eu/content/2012/03/Maria-Popova-The-Virtual-man-second-ed.pdf
 17. Попова, Мария. Журналистическата теория. – Велико Търново: Фабер, 2012. – 232 с. ISBN 978-954-400-710-2. Available from: http://www.newmedia21.eu/content/2012/06/Mariya-Popova-ZHurnalisticheskata-teoriya.pdf
 18. Рещикова, Светлана; Димова, Емилия. Етика на деловото общуване. – Ямбол: Факултет Техника и технологии при Тракийски унив. – Стара Загора, 2012. – 112 с. ISBN 978-954-9999-80-8
 19. Стойков, Любомир. Управление на връзките с обществеността. 2. изд. – София: Алма комуникация, 2012. – 356 с. ISBN 978-954-92346-5-7
 20. Стойков, Любомир. Facebook комуникация: Виртуални есета и коментари. – София: Алма комуникация, 2012. – 218 с. ISBN 978-954-92346-7-1
 21. Стоянова, Людмила. Вестникът и националната културна памет. – Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012. – 224 с. ISBN 978-954-715-546-6
 22. Тенева, Атанаска. Бизнес комуникации. – Пловдив: Институт Общество на знанието, УХТ – Пловдив. Стоп. факултет, Кат. Икономика на хранителната индустрия, 2012. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-92879-4-3
 23. Терзиев, Красимир. Ре-композиция: автор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство. – София: Изток-Запад, Институт за съвр. изкуство – София, 2012. – 192 с. ISBN 978-619-152-131-9
 24. Тимова, Диана. Комуникативната компетентност във военнообразователната система. – В. Търново: Нац. воен. унив. Васил Левски, 2012. – 245 с. ISBN 978-954-753-092-8
 25. Харизанова, Маргарита; Миронова, Надя. Бизнес комуникации. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2012. – 213 с. ISBN 978-954-644-371-7
 26. Харизанова, Маргарита; Миронова, Надя. Управление на комуникациите и PR. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2012. – 175 с. ISBN 978-954-644-374-8
 27. Христов, Александър. ПР практика: Работа с агенция: Нуждата от посредник при комуникацията с публиките. – София: ROI Communication, 2012. – 106 с. ISBN 978-954-9335-20-0
 28. Христова, Евелина. Комуникациите и организацията в 21. век: Теория, стратегия, политика, практика и проблеми на модерната комуникация. – София: ROI Communication, 2012. – 318 с. ISBN 978-954-9335-21-7
 29. Цветкова, Милена. Книгата като медия. – София: Enthusiast Libris, 2012. – 600 с. ISBN 978-954-2958-68-0
 30. Цонев, Иван. Предаване на данни и компютърни комуникации. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2012. – 240 с. ISBN 978-954-577-594-9
 31. Цонева, Лиляна. Думата криза в медийния дискурс: Българско-руски паралели. – В. Търново: Ивис, 2012. – 216 с. ISBN 978-954-2968-31-3
 32. Чутуркова, Маргарита. Кризисен PR. – София: Ciela, 2012. – 315 с. ISBN 978-954-28-1134-3
 33. Daskalova, Nikoleta. Balkan media barometer – Bulgaria 2012. Ed. by Orlin Spassov. – Sofia: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012. – 80 с. ISBN 978-954-2979-07-4
 34. Jordanova, Cvetelina. Media – international relations' interaction model. – Sofia: Inst. for Security and Intern. Studies, 2012. – 19 с. ISBN 978-954-9533-25-5

Студии и статии

 1. Абаджимаринова, Румяна. Какво обуславя съществуването на бренда. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 16 [за 2009], 2012, с. 95-104.
 2. Ангелова, Вяра. Медии, страх, власт. В: Медии, власт, пари – има ли място за качествена журналистика: Дневник на Шестия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 12 -16 декември 2011 г. София: Авангард Прима, 2012, с. 5-8.
 3. Ангелова, Вяра. Радиото в Сърбия (успоредици от бивша Югославия). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 16 [за 2009], 2012, с. 15-34.
 4. Ангов, Константин. Имиджът на Балканите и неговите проблеми. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 16 [за 2009], 2012, с. 283-285.
 5. Асприду, Агапи. Minas Alexiadis. Entipa mesa epikinonias ke laikos politismos neoterika laografika. Atina, Instituto tu Bibliu – A. Kardamitsa, 2011. [Минас Алексиадис. Печатни средства за комуникация и народна култура – неотерични изследвания по фолклор. Атина, Институт на книгата – А. Кардамица]. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 38, 2012, №2, с. 147-152.
 6. Бакалова, Диана; Стефанова-Бакрачева, Маргарита. Динамика на съдържанието на профилните снимки във Фейсбук. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2012, №2, с. 83-94.
 7. Бакърджиева, Милка. Манипулация в управлението и технологиите за масова комуникация. В: Диалог: електронно списание на Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2012, №1, с. 83-109. URI: http://hdl.handle.net/10610/2355
 8. Бенчева, Ралица. Ролята на вътрешноучилищните медии и PR за подобряване информационната среда на училищния мениджмънт. В: Стратегии на образователната и научната политика: Тримесечно научно-теоретично списание, Год. 20, 2012, №4, с. 342-349.
 9. Бисерова, Виктория. Променените читателски очаквания в дигиталния свят. В: Книгата във виртуалния свят: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 14 декември 2010 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012, с. 195-201.
 10. Бодаков, Марин. Медийното битие на преводната книжнина у нас: От литературна критика към литературен PR. В: Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят: Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012, с. 367-371.
 11. Бодаков, Марин. Поезията във фейсбук. В: Книгата във виртуалния свят: сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 4 декември 2010 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012, с. 144-147.
 12. Бодаков, Марин. Препрочитайки белите полета. В: Библиотеки, четене, комуникации: Десета национална научна конференция с международно участие. Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г. Ч. 2. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 48-52.
 13. Божинова, Румяна; Таир, Ергюл. Медийната среда – доминиращи психологични ефекти за индивида. В: Списание на Българската академия на науките = Journal of the Bulgarian Academy of Sciences, Год. 125, 2012, №4, с. 3-9.
 14. Божинова, Сара; Маринова, Виктория. Фейсбук и социалната реалност. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 44, 2012, №1-2, с. 483-490.
 15. Бондиков, Венцеслав. „Търговските” трикове в маркетинга. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 16 [за 2009], 2012, с. 5-14.
 16. Братоева, Ингеборг. Пътепоказател в гледането. В: Проблеми на изкуството: тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството = Art studies quarterly, Год. 45, 2012, №3, с. 80-81.
 17. Василева, Румелина. Социално-етичният маркетинг на библиотеките. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 443-452.
 18. Василева, Светлана. Фрагмент от модел на система за масово обслужване на разпределена система за управление на бази от данни. В: Научни трудове – Педагогически колеж – Добрич = Proceedings – Pedagogical College – Dobrich. Т. 5, 2012, с. 139-144.
 19. Велев, Евгени. Съвременното художествено наследство, Европеана и българското виртуално пространство. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 297-302.
 20. Воденичарски, Сашо. Предтечи на публичната комуникация през древността. В: Военен журнал: двумесечно издание на Министерство на отбраната, Год. 119, 2012, №3-4, с. 122-129.
 21. Вълканова, Веселина. Креативност и консистентност в дизайна на съвременните списания. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 17 [за 2010], 2012, с. 33-50.
 22. Георгиев, Любомир. Външни прояви на психиката чрез невербалната комуникация. В: Педагогика: месечно научнотеоретично списание, Год. 84, 2012, №8, с. 1260-1270.
 23. Георгиева, Мариана. Социални валенции на дискурса в комуникацията. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 128-133.
 24. Георгиева, Милена. Личности в българската карикатура – Александър Божинов като редактор на вестник "Българан" (1904-1909). В: Проблеми на изкуството: тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството = Art studies quarterly, Год. 45, 2012, №4, с. 50-59.
 25. Георгиева, Милена. Непознати имена на български художници във в. "Българан" (1904-1909) – опит за реконструкция и видимост. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2011. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2012, с. 480-493.
 26. Георгиева, Стела. Две щатски печатни медии – лидери на Тихоокеанското крайбрежие. В: Издател: научно списание за книгата, Год. 14, 2012, №1-2, с. 60-62.
 27. Голешевска, Нора. Тълкуванията на визуалния обрат в хуманитаристиката и легитимационните стратегии на визуалните изследвания. Visual Studies versus Bildwissenschaft? В: Млада наука за изкуствата. Т. 2, 2012, с. 95-108.
 28. Дееничина, Мария. Западните радиостанции, излъчващи на български език по времето на социализма, в полезрението на властта. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 17 [за 2010], 2012, с. 105-140.
 29. Денчев, Стоян; Върбанова-Денчева, Кристина; Петева, Ирена. Дигиталните библиотеки в концепцията за „интелигентния университет” – възможност и необходимост за УниБИТ. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 30-35.
 30. Денчева, Силвена. Фактори, оказващи влияние при формиране на виртуални общности. В: Годишник на Висше училище Международен колеж = Yearbook of the International University College. Т. 5, Ч. 1, 2012, с. 267-273.
 31. Денчева, Силвена. Характеристики на виртуалната общност. В: Годишник на Висше училище Международен колеж = Yearbook of the International University College. Т. 5, №1, 2012, с. 282-287.
 32. Дерменджиева, Грета. Стратегии и средства за търсене в интернет. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 16 [за 2009], 2012, с. 35-68.
 33. Дерменджиева, Грета. Тенденции в онлайн вестниците: Онлайн журналистиката – платена или безплатна? В: Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят: Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева. София, 2012, с. 250-261.
 34. Дерменджиева, Грета; Вълканова, Вероника. Изследване на информационната грамотност на българските студенти. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 17 [за 2010], 2012, с. 5-32.
 35. Димитров, Васил. Свободата на словото в Интернет. В: Библиотеки, четене, комуникации: Десета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г. Ч. 2. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 145-152.
 36. Димов, Венцислав. „Жалба за младост”: Около песните на Миладиновци в някои медийни пейзажи. В: Дни на Миладиновци 2011. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012, с. 142-158.
 37. Димов, Венцислав. e-Music: (интернет-музиката като огледало на етничното). В: Изкуствоведски четения: Доклади от деветата научна конференция на Института за изкуствознание 2011. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2012, с. 249-256.
 38. Димов, Венцислав. Power to the people: (към парадоксите на отношенията медийна музика – власт). В: Медии, власт, пари – има ли място за качествена журналистика: Дневник на Шестия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 12 -16 декември 2011 г. София: Авангард Прима, 2012, с. 77-90.
 39. Димов, Венцислав. Даровете на безсребърника. В: Гаджев, Владимир. Теодосий Спасов: Преследващият звуци. София: Изток-Запад, 2012, с. 177-186 (на бълг. език); с. 202-208 (на англ. език); с. 209-215 (на исп. език).
 40. Димов, Венцислав. Пуста младост... (стари песни за младостта с неостаряваща митопоетичност). В: Изкуство и идеология. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012, с. 664-676.
 41. Димов, Венцислав. Ролята на традиционната обредност за отстояване на българщината в Добруджа през „усилните години” (1913-1940). В: Краезнание (издание на Съюза на краеведите в България, Дружество на краеведите „Отец Павел Атанасов” и клуб „Родолюбие”, Добрич), 2012, №12, с. 136-146.
 42. Димов, Венцислав. Съвременни изпълнителски контексти на един стар инструмент. В: Разрушаването на порядъка: Научна конференция в памет на проф. Тодор Иванов Живков. Състав. Красимира Кръстанова. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2012, с. 192-204.
 43. Димчев, Александър. „Откритият достъп“ (ОД) до информацията и неговото място в научните комуникации. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 2, 2012, №2, с. 4–15. Също и в: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 19, 2012, №2, с. 12–26. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/12/Biblioteka_2_2012.pdf
 44. Димчев, Александър. Промени в научните комуникации – феноменът „открит достъп“. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, Год. 22, 2012, №4, с. 46–55.
 45. Динева, Евелина. Медийната грамотност в съвременния цифров свят и в България. В: Съвременна хуманитаристика. Год. 3, 2012, №2, с. 5-10.
 46. Дичев, Ивайло. Страсти и демокрация: Ролята на емоциите в новата медийна констелация. В: Критика и хуманизъм: списание за хуманитарни и социални изследвания = Critique & Humanism, 2012, №38(1), с. 127-155. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=82346
 47. Енев, Красимир. Описание и обща структура на Data Encryption Standard (DES). В: Научни трудове – Педагогически колеж – Добрич = Proceedings – Pedagogical College – Dobrich. Т. 5, 2012, с. 190-192.
 48. Ефтимова, Андреана. Българският език в училището: [Рец. за: Боян Вълчев. Българският език в училището. София: Съюз на филолозите българисти, 2012]. В: Български език: орган на Института за български език при Българската академия на науките, Год. LIX, 2012, №4, с. 75-80.
 49. Ефтимова, Андреана. В епохата на „облачните” технологии: [Отзив за: Илиана Павлова. Да споделяш в облаците (Новите медии и журналистиката). Велико Търново: Фабер, 2012]. В: Проглас: филологическо списание, Год. 21, 2012, №2, с. 179-181.
 50. Ефтимова, Андреана. Възрожденската журналистика и възстановяването на българската държавност: [Отзив за: Здравка Константинова. Държавност преди държавата. Свръхфункции на българската възрожденска журналистика. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски]. В: Език и литература: списание за общодостъпно разглеждане на езика, литературата и народния бит, 2012, №1-2, с. 233-234.
 51. Ефтимова, Андреана. Езиковото образование – откъде идва, накъде отива?: [Отзив за: Ангел Петров. Проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език (5. – 12. клас). София: Булвест 2000, 2012]. В: Образование: двумесечно научно-методическо списание, 2012, №5, с. 140-144.
 52. Ефтимова, Андреана. Маркери на разговорността в медийния текст. В: Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката: Сборник с доклади от международна научна конференция. Варна: Наука и икономика: Т. 4, 2012, с. 491-508. Също в: Има ли разговорност в медийния текст? В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2012, №13. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=194
 53. Ефтимова, Андреана. Образи в медиите: Стереотипи на Балканите. В: Диалогът с другия: Балкански измерения на европейската идентичност. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012, с. 428-440.
 54. Ефтимова, Андреана. От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици: [Рец. за: Боян Вълчев. От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици, София: Оксиарт, 2009]. В: Съпоставително езикознание = Contrastive linguistics: списание на СУ Св. Климент Охридски, Год. 37, 2012, №1, с. 79-83.
 55. Ефтимова, Андреана. Релацията наречие-вид на глагола – “локално” или “глобално” предизвикателство в обучението по български език като чужд. В: Диалогът между културите: Локални светове, глобални предизвикателства. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012, с. 433-448.
 56. Ефтимова, Андреана. Устни и разговорни маркери като знаци за разговорност в медийния текст. В: Български език и литература: научно-методическо списание, 2012, №4, с. 311-332.
 57. Ефтимова, Андреана; Хаджиева, Елена. Междуезикови контакти между български и руски език – трансфер и интерференция. В: Диалогът между културите: Доклади от научна конференция на Факултета по славянски филологии 2007 г.; Локални светове, глобални предизвикателства: Доклади от научна конференция на Факултета по славянски филологии 2008 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012, с. 174-182.
 58. Жейнов, Иво. Печатните медии в Русе в началото на ХХІ век – културологични аспекти. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 185-191.
 59. Задгорска, Валентина. Френският печат за 19-майския преврат през 1934 година. В: Минало: тримесечно списание за история = Minalo: Quarterly of History, Год. 19, 2012, №2, с. 47-65.
 60. Златкова, Пламена. Училищният библиотечно-информационен център – територия на качествена информация. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 515-521.
 61. Ибрям, Илхан. Клиент-сървър системи и достъп до бази от данни. В: Научни трудове – Педагогически колеж – Добрич = Proceedings – Pedagogical College – Dobrich. Т. 5, 2012, с. 181-185.
 62. Иванова, Благовеста; Михайлов, Георги. Българският възрожденски периодичен печат (1849-1878) за създаването на църквата "Св. Стефан" в Цариград. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, Год. 22, 2012, №5, с. 36-39.
 63. Иванова, Поля. Телевизионни жанрови преходи: Историческа периодизация. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 16 [за 2009], 2012, с. 185-206.
 64. Игнатов, Георги. Модели за финансиране на национални и регионални медии. В: Библиотеки, четене, комуникации: Десета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г.: Ч. 1. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 164-174.
 65. Игнатов, Георги. Регионалните медии и промените в информационната инфраструктура в условия на глобална криза. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 590-596.
 66. Илиева, Стефка. Новите медии в образованието и в професионалното развитие на полските библиотекари: Впечатления от посещение във Варшава. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 19, 2012, №3-4, с. 81-86.
 67. Йоргов, Ивайло. Парите като средство за комуникация: Символи върху парите и властово позициониране. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 44, 2012, №3-4, с. 259-279.
 68. Йорданова, Юлия. Одиозна военна лирика в българския периодичен печат от края на Втората световна война (Върху примера на поезията за кап. Димитър Списаревски). В: Електронен вестник за музеология и военна история, е-вестник на Национален военно-исторически музей, 2012, №1. Available from: https://militarymuseum.bg/Pages/Publications/Electronic%20journal/broeve/2012_01.pdf
 69. Йорданова, Юлия. Публикуване и публичност на литературата във виртуалното пространство („Уебсайтска история на славата” в 70 примера на българоезични литературни сайтове). В: Книгата във виртуалния свят: сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 4 декември 2010 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012, с. 118-143.
 70. Йошков, Ивайло. Журналистиката на гражданите и формирането на новия публичен дневен ред. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 17 [за 2010], 2012, с. 255-266.
 71. Йошков, Ивайло. Значение на интерактивността за онлайн комуникацията: Приложение в немския, френския и италианския онлайн печат. В: Конференция на млади учени във Факултета по класически и нови филологии. Т. 9, 2012, с. 422-430.
 72. Йошков, Ивайло. Особености на онлайн новините, обособени от комуникационните специфики на уеб средата. В: Конференция на млади учени във Факултета по класически и нови филологии. Т. 8, 2012, с. 113-126.
 73. Йошков, Ивайло. Уебкомуникация и журналистика – от статичната към семантичната мрежа. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 16 [за 2009], 2012, с. 171-187.
 74. Калинов, Калин. The heat-seeking model и приложението му във филмовия маркетинг. В: Млада наука за изкуствата: Т. 2. София: М-8-М, АССА-М, 2012, с. 279-286.
 75. Кафтанджиев, Христо. Визуалната комуникация – художествената интертекстуалност в рекламата. В: ProGrafica, 2012, №1.
 76. Кафтанджиев, Христо. Корпоративният стил – преимущества и нови възможности за печатниците. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Год. 33, 2012, №2, с. 44-48.
 77. Кафтанджиев, Христо. Маркетингови комуникации на книги, печатници и медии. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Год. 33, 2012, №3, с. 36-41.
 78. Кафтанджиев, Христо. Шрифтовете и драматично променящата се Гутенбергова цивилизация. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Год. 33, 2012, №1, с. 34-36.
 79. Кирилов, Светлозар. Катуница и тресавището на самореализиращото се пророчество. В: Медии, власт, пари – има ли място за качествена журналистика: Дневник на Шестия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 12 -16 декември 2011 г. София: Авангард Прима, 2012, с. 34-39
 80. Кирилов, Светлозар. Проституцията в САЩ – реалности и медиен дебат. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 17 [за 2010], 2012, с. 207-233.
 81. Ковачев, Константин. Тенденции в съвременната младежка култура: Проблемите и възможностите за комуникация на църквата с подрастващите. В: Богословска мисъл: периодично издание на Богословския факултет при Софийския университет Св. Климент Охридски, Год. 17, 2012, №1-2, с. 114-118.
 82. Колева, Таня. Традиционни и нови форми на бизнескомуникация в неправителствените организации. В: Професионално образование: научно-методическо списание = Vocational Education: educational journal, Год. 14, 2012, №3, с. 262-272.
 83. Константинова, Здравка. „Женски свят” – първото ни следосвобожденско периодично издание за жени. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2012, №12. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=183
 84. Константинова, Здравка. Независимостта на България и информационни всекидневници (1908 г.). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 17 [за 2010], 2012, с. 73–103.
 85. Константинова, Здравка. Традиционни проявления? В: Медии, власт, пари – има ли място за качествена журналистика: Дневник на Шестия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 12 -16 декември 2011 г. София: Авангард Прима, 2012, с. 21–24.
 86. Костадинова, Ива. Особености при подписването на различни видове електронни документи и електронни съобщения. В: Нови информационни технологии в образователния процес: Сборник от научни доклади и съобщения от семинар, 2011. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 115-125.
 87. Кръстева, Луливера. Еврофинансиране по български в огледалото на националната преса. В: Диалогът с другия: Балкански измерения на европейската идентичност. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012, с. 378-385.
 88. Кръстева, Луливера. Злато ли е мълчанието на ПР специалистите?. В: Пъблик рилешйнс, журналистика в глобалния свят. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012, с. 111-126.
 89. Кръстева, Луливера. Медийна безконфликтност. В: Медии, власт, пари – има ли място за качествена журналистика: Дневник на Шестия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 12 -16 декември 2011 г. София: Авангард Прима, 2012, с. 90-97.
 90. Кръстева, Росица. Анализ на системи за управление на качеството в чуждестранни академични библиотеки. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 551-561.
 91. Крыстева, Луливера. Создание второй реальности со стороны средств массовой информации. В: Стилистика сегодня и завтра. Москва: Мир, МГУ, 2012, с. 223-231.
 92. Лилова, Десислава. Новинарската родина: География на информационния поток в българската преса (1842-1878). В: Критика и хуманизъм: списание за хуманитарни и социални изследвания = Critique & Humanism, 2012, №39(2), с. 93-112. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=252359
 93. Лукова, Калина. „Джаз журналистика”. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 3, 2012, №1, с. 10-17.
 94. Любенова, Веселина. Връзките с обществеността и ролята им в преодоляването на различен тип кризи посредством социалните мрежи. В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2012, №2, с. 73-82.
 95. Любенова, Мария. Институционалният PR в криза – нужда от нов модел и предпоставки за въвеждането му. В: Социология и икономика, Год. 2, 2012, №2, с. 32-50.
 96. Манолов, Карамфил. Социален портрет на новите български книгоиздатели. В: Науката, образованието и изкуството в 21 век: Годишник: Т. 6, Ч. 1. Благоевград: Съюз на учените в България – клон Благоевград, ЮЗУ Неофит Рилски, 2012, с. 198-204.
 97. Метанова-Петрова, Пепа. Механизми за защита на комуникацията между агентите в системи за информационна сигурност. В: Научни трудове на Университета по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State University of Library Studies and Information Technologies. Т. 10, 2012, с. 287-292.
 98. Милина, Величка. Политическата стабилност в комуникационното общество. В: Военен журнал: двумесечно издание на Министерство на отбраната, Год. 119, 2012, №2, с. 44-53.
 99. Митев, Атанас. Технология на информационно обслужване на електронна библиотека. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 586-589.
 100. Митев, Николай. Методи за оценка на академичните библиотеки като интелектуален капитал на университетите. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 568-575.
 101. Михайлов, Николай. Българският православен етос във века на глобализацията. В: Религия, ценности, ортодоксалност и интеркултурен диалог. София, 2012, с. 192-200.
 102. Михайлов, Николай. Знание, идеологии, псевдонаука – етически измерения. В: Етиката в българската наука. София: Издателски комплекс – УНСС, 2012, с. 196–203.
 103. Михайлов, Николай. Религиозен етос, секуларизация, социални фобии. В: Хуманизъм, наука и религия в полза на обществото. София: Национален съвет на религиозните общности в България, 2012.
 104. Михайлов, Николай. Съвременната наука като синтез на знание и ценности. В: Съвременни предизвикателства във философията. София: Съюз на учените в България, 2012, с. 66-73.
 105. Младенова, Мария. Етикетът в мрежата – нетикет. В: Научни трудове на Университета по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State University of Library Studies and Information Technologies. Т. 10, 2012, с. 53-63.
 106. Модева-Нанкова, Мариела. От информационно общество към общество на знанието – нова парадигма на взаимодействие между библиотеки и обществени организации. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 491-498.
 107. Нейкова, Мария. Когато гръм удари... В: Медии, власт, пари – има ли място за качествена журналистика: Дневник на Шестия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 12 -16 декември 2011 г. София: Авангард Прима, 2012, с. 68–77.
 108. Палашев, Николай. Комуникационна сигурност при трансценденталната информация. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 336-346.
 109. Палашев, Николай. Комуникационни деструкции. В: Научни трудове на Университета по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State University of Library Studies and Information Technologies, Т. 10, 2012, с. 305-315.
 110. Параскевов, Васил. "Ужилването": антизападните карикатури на страниците на вестник "Стършел" в края на 40-те години на ХХ век. В: Любословие: годишно списание по хуманитаристика, 2012, №12, с. 64-77.
 111. Парижкова, Любомира; Томова, Надежда; Димитрова, Сандра. Буккросингът – същност и популяризация: кампания на територията на УниБИТ. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 546-550.
 112. Пейчев, Иван. Жизнени нагласи и социални мрежи. В: Библиотеки, четене, комуникации: Десета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г. Ч. 2. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 198-204.
 113. Пенев, Станислав. От пилотния си брой до днес – вестник "Есенински булевард" е уникално издание (един съвременен вестник, който вече е в историята на публицистиката, една нова българо-руска културна институция във Варна). В: Известия на Съюза на учените – Варна. Културното наследство на Варна и Черноморския регион, 2012, с. 105-107.
 114. Петкова, Дияна. Национален имидж и ПР практики. В: Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят: Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева. София, 2012, с. 212-220.
 115. Петров, Милко. Въртележката на Соломон. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 13.02.2012. Available from: http://www.newmedia21.eu/kritika/vrtelezhkata-na-solomon
 116. Петров, Милко. С възрожденски патос. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.01.2012. Available from:
  http://www.newmedia21.eu/kritika/s-vzrozhdenski-patos
 117. Петров, Росен. Телевизионният образ в практиката на журналиста – информационна стойност и естетическо въздействие. В: Съвременна хуманитаристика, Год. 3, 2012, №2, с. 44-52.
 118. Пешева, Маргарита. Медийно поведение в условията на Интернет. В: Библиотеки, четене, комуникации: Десета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г. Ч. 1. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 133-141.
 119. Пиперков, Иво. Дистанционно обучение и комуникации. В: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2012, №3. Available from: https://rhetoric.bg/иво-пиперков-дистанционно-обучение-и
 120. Пиперков, Иво. Студентски интерактивни проjекти за извоьенье наставе. В: Нове технолоjе у образованьу. Ред. Ванче С. Боjков. Лесковац: JУГпрес 2012, с. 133-139.
 121. Попова, Жана. Игралните и документалните филми и сериали – между парите и властта. В: Медии, власт, пари – има ли място за качествена журналистика: Дневник на Шестия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 12 -16 декември 2011 г. София: Авангард Прима, 2012, с. 114-119.
 122. Попова, Жана. Отвлечената телевизия – или кой променя посоката на „обратната връзка“. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 17 [за 2010], 2012, с. 51-72.
 123. Попова, Мариана. Нов(инарският) расизъм – за образа на ромите, „чистата информативност” и толерантните към малцинствата медии (по примера на словашкия ежедневник "СМЕ"). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 17 [за 2010], 2012, с. 369-380.
 124. Попова, Мария. Демократизация на новините – очаквания, възможности, тенденции. В: Медии, власт, пари – има ли място за качествена журналистика: Дневник на Шестия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 12 -16 декември 2011 г. София: Авангард Прима, 2012, с. 28-33. Също в: Демократизация на новините – очаквания, възможности, тенденции. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 28.05.2012. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/demokratizatsiya-na-novinite-ochakvaniya-va-zmozhnosti-tendentsii
 125. Попова, Мария. Дигитализация на европейските медии. В: Библиотеки, четене, комуникации: Десета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г. Ч. 1. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 22-29. Също в: Дигитализация на европейските медии. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 22.08.2012. Available from: 
  https://www.newmedia21.eu/analizi/digitalizatsiya-na-evropejskite-medii
 126. Попова, Мария. Медийна аудитория и социална промяна. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2012, №13. Available from: https://media-journal.info/index.php?p=item&aid=191
 127. Правдомирова, Донка. Историческите измерения на един хуманен акт: 70 години от основаването на Българския библиографски институт. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 94-99.
 128. Райчева, Лилия. Линейни и нелинейни аудиовизуални медийни услуги. В: Дигиталните медии. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 169–178.
 129. Райчева, Лилия. Ще промени ли глобализмът функционалната парадигма на масмедийната система? В: Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят: Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2012, с. 39–47.
 130. Русинова, Евгения. Библиотечният маркетинг – разнопосочно проблематизиране. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 428-434.
 131. Сидерова, Десислава. Психолингвистични проекции на методическата работа за текстосъздаване. В: Годишник – Тракийски Университет. Педагогически факултет = Yearbook – Thrakia University. Faculty of Education, Т. 12, 2012, с. 180-186.
 132. Славова, Росица. Новините в Интернет – конструктивни елементи на дигиталната форма. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 17 [за 2010], 2012, с. 267-276.
 133. Славова, Росица. Предизвикателствата на дигиталното информационно общество към журналистическите жанрове. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 597-604.
 134. Спасов, Орлин. Въведение: анализът и неговият контекст. В: По-малко свобода, повече конфликти: Български медиен мониторинг 2011. София: Фондация Медийна демокрация, 29.02.2012. Available from: http://www.fmd.bg/?p=6304
 135. Спасов, Орлин. Крокодил, хипопотам и президент: политически употреби на популярната култура. В: Нова културна геометрия. Уебмрежовици, културбракониери, киберагитатори. София: Изток-Запад, 2012, с. 205-221.
 136. Спасов, Орлин. Между държавата и популярната култура: Превъплъщения на национализма в медиите. В: Критика и хуманизъм: списание за хуманитарни и социални изследвания = Critique & Humanism, 2012, № 39(2), с. 163-188. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=252360
 137. Спасов, Орлин. Отношението към политици и институции в пресата през 2011 година: Поглед към седем национални всекидневника. В: По-малко свобода, повече конфликти: Български медиен мониторинг 2011. София: Фондация Медийна демокрация, 29.02.2012. Available from: http://www.fmd.bg/?p=6304
 138. Спасов, Орлин. Спортът и медийните борби за привличане на вниманието. В: Демокрацията болна от своите медии?. София: Дом на науките за човека и обществото, 2012, с. 263-319.
 139. Спасова, Саня. Трансформация на книжната индустрия: Предпоставки и пречки. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2012, №14. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=203
 140. Стайков, Марио. Дигиталната реставрация – средство за популяризиране на фонда от старопечатни книги в Централната библиотека на БАН. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 294-296.
 141. Стефанов, Стефан. Ролята на словото при зараждането на социума. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Год. 33, 2012, №1, с. 28-32.
 142. Стефанов, Тихомир. Достъп на потребителите до on-line изданията на регионалните ежедневници. В: Библиотеки, четене, комуникации: Десета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г. Ч. 1. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 142-150.
 143. Стойков, Любомир. Дигиталният PR: Техники и форми за онлайн репутация. В: Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят: Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2012, с. 235–249.
 144. Стойков, Любомир. Правото да бъдеш красив. В: Енчев, Ангел. Красотата е симетрия. София: Ciela Норма, 2012, с. 3–7.
 145. Стоянова, Полина. Познаваме ли зараждащия се потребител на дигитални книги? В: Книгата във виртуалния свят: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 14 декември 2010 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012, с. 185-194.
 146. Филева, Петранка. Блоговете в комуникационния мениджмънт на медийната организация. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 07.02.2012. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/blogovete-v-komunikatsionniya-menidzhmnt-na-mediynata-organizatsiya
 147. Филева, Петранка. Вестникът в епохата на интернет: [Отзив за: Михалев, Иван. Вестникът в епохата на интернет. Велко Търново: Фабер, 2011]. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2012, №13. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=192
 148. Филева, Петранка. Доверието като социален капитал на медийната организация. В: Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят: Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева. София, 2012, с. 48-58.
 149. Филева, Петранка. Медийният избор – концептуална рамка за изследвания в медийния маркетинг. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2012, №14. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=208
 150. Филева, Петранка. Редакционен мениджмънт и качество на журналистиката. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 17 [за 2010], 2012, с. 163-184.
 151. Френкева, Милена. Особености на отразяването на събитията в Катуница в два български всекидневника (в. "24 часа" и в. "Стандарт"). В: Психологични изследвания = Psychological Research, 2012, №2, с. 229-238.
 152. Хавезов, Кирил. Роля на информационната графика в съвременната печатна медийна комуникация. В: Научни трудове на Университета по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the State University of Library Studies and Information Technologies, Т. 10, 2012, с. 409-434.
 153. Христов, Христо. Информационни аспекти на българските писмени и художествени знаци в прехода от ръкописна към печатна книжнина. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 259-264.
 154. Христодулу, Христодулос. Начало и развитие на аудио-визуалните медии в Кипър: Влиянието им върху кипърското общество. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 16 [за 2009], 2012, с. 237-252.
 155. Цанев, Драгомир. Управление на знания: Комуникация и иновационен потенциал. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 16 [за 2009], 2012, с. 149-169.
 156. Цветкова, Милена. Да превърнеш facebook в bodybook. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.12.2012. Available from: http://www.newmedia21.eu/kritika/da-preva-rnesh-facebook-v-bodybook
 157. Цветкова, Милена. Книга с дългосрочен план за читателски интерес. В: Книгата във виртуалния свят: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 14 декември 2010 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Св. Климент Охридски. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012, с. 99-111.
 158. Цветкова, Милена. Неврофизиологични основи на четенето. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 16 [за 2009], 2012, с. 69-90.
 159. Цветкова, Милена. Ноев ковчег за печатните книги. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 19, 2012, №1, с. 47-56. Available from: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/12/Biblioteka_1_2012.pdf
 160. Цветкова, Милена. Социологическите проучвания на читателската активност и съдържателната читателска култура: Дефицити и дисфункции. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 17 [за 2010], 2012, с. 365-386.
 161. Ценкова, Мирослава. Техники на стимулиране на продажбите. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 16 [за 2009], 2012, с. 203–228.
 162. Шаламанов, Благой; Стоянов, Гавраил. Вестник „Сливен” (2005-2011) – извор на родословия: Ч. 2. В: Родознание = Genealogia, Год. 17, 2012, №1-2, с. 254-263.
 163. Шаповалова, Юлия. Гражданската журналистика – каква почва има тя у нас? В: Съвременна хуманитаристика, Год. 3, 2012, №2, с. 11-19.
 164. Явашчев, Сево; Панайотова, Галина. Библиометричен анализ на публикациите в списание „Военноинженерна библиотека” (1922-1949). В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Девета национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2011 г.: Т. 9. София: За буквите – О писменехь, 2012, с. 213-221.
 165. Янакиев, Юрий. Психо-социални измерения на комуникативните пространства. В: Дни на науката: Т. 2. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. В. Търново: Фабер, 2012, с. 412-419.
 166. Bodakov, Marin. The Poezija 1q2. In: 2012 – suvremeno europsko pjesništvo. Zagreb, 2012, pp. 88-89.
 167. Bodakov, Marin. The Tsvetanka Elenkova. In: At the End of the World: Contemporary Poetry from Bulgaria. Great Britain: Shearsman Books, 2012, pp. 102-107.
 168. Dermendjieva, Greta. Learning by blogging: a Research on Educational Potential of Blogs. (Bulgarian Case study on Collaborative Learning). In: Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas (ARSA) from the 1st Virtual International Conference 3-7 Dec. 2012.
 169. Dimov, Ventsislav. A contribution to the research of the media music of the Balkans: A view from the tavern tables to some relation between the musical cultures in the Balkans in the field of media music during the first half of twentieth century. In: Musical practices in the Balkans: Ethnomusicological perspectives. Ed. by Dejan Despic, Jelena Jovanovic, Danka Lajic-Mihajlovic. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts. Institute of Musicology, 2012, с. 313-325.
 170. Foley, Michael; Bekerman, Marek; Valkanova, Vesselina; Popova, Snezhana. Curriculum Modernisation: A Strategy and Action Plan. BBC World Service Trust. Technical Assistance for Improving Professional Standards of Journalism, Bulgaria/EuropeAid/113392/D/SV/BG. In: Foley, Michael. The Press and Democracy Building: Journalism Education and Training in Eastern and South-Eastern Europe during Transition (Thesis). Dublin: Dublin Institute of Technology, 2012, pp. 207-281. Available from: http://arrow.dit.ie/appamas/34
 171. Krusteva, Lulivera. Education in the Global Society and the Media. In: Journal of US-China Public Administration, Vol. 9, 2012, No. 12 (Serial Number 86), pp. 1441-1454.
 172. Krusteva, Lulivera. Rural Depopulation, Alternative Green Energy Sources and the Media. In: 11th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, May 24-25, 2012, Faculty of Engineering, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, 2012, рp. 629-632.
 173. Mavrodieva, Ivanka. Rhetorical features of academic presentations. In: Rhetoric and Communications, 2012, No 4. Available from: http://journal.rhetoric.bg/?p=491
 174. Mavrodieva, Ivanka. Rhetorical, Political, and Public Relations Aspects of Candidate debates during Prudential Election Campaigns in Bulgaria (1991-2006). In: Controversia, an international journal of debate and democratic renewal, Vol. 8, 2012, No 1, pp. 36-57.
 175. Mihailov, Nikolay; Sakelarieva, Lidia. Ecology, ethics, philosophy – Man’s responsibility for nature. In: Proceedings of the International Conference Ecology – Interdisciplinary Science and Practice, Sofia, 25 – 26 October, 2012: Part 1, 2012, pp. 238-242.
 176. Peicheva, Dobrinka. Mediatization and Globalization under the Conditions of Democracy. In: Democratic Thought in the Age of Globalization. Ed. M. Ritko. Lublin: MC-Sklodovska UP, 2012, pp. 59-71. Available from: https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/4778/democratic-thought-in-the-age-of-globalization-1
 177. Peicheva, Dobrinka. Mediatized culrural reality: Fact or Fiction? In search of new concepts. In: Fiction in the media or media of the fiction. Ed. Valrntina Marinescu. Bucuresti: Editura Universitsti din Bucuresti, 2012, pp. 113-126.
 178. Piperkov, Ivo. Interactive communication and developing educational projects. In: Rhetoric and Communications, 2012, No 4. Available from: http://journal.rhetoric.bg/?p=469
 179. Piperkov, Ivo. Learning about and making friends with new technologies. In: European Modules for Trainer Training: Pestalozzi Training Resources, Media Literacy (ML). Ed. by Ildiko Lazar. Council of Europe, 2012. Available from: http://rm.coe.int/tu-ml-piperkov-en/16808cf939
 180. Popova, Maria. Reality TV in Bulgaria: Social and Cultural Models and National Peculiarities. In: Sens Public, 14.07.2012. Available from: http://sens-public.org/articles/980
 181. Raycheva, Lilia; Shapovalova, Julia. Media and Campaign Effects on Voting in Bulgaria. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 13.12.2012. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/media-and-campaign-effects-on-voting-in-bulgaria
 182. Raycheva, Lilia; Stoyanova, Polina. The Bulgarian-Language Media Diaspora. In: Migration, Diaspora, and Information Technology in Global Societies. Ed. by L. Fortunati, R. Pertierra, J. Vincent. New York, USA: Routledge, 2012, pp. 139–153.
 183. Spassov, Orlin. Citizenship, Activism and Mobilization: Internet Politics in Greece, Turkey and Bulgaria: [Editorial. In: Euxeinos: Governance and Culture in the Black Sea Region: Open access Journal Center for Governance and Culture in Europe, 2012, No 5, pp. 3-4. Available from: https://gce.unisg.ch/en/euxeinos/archive/05
 184. Spassov, Orlin. Contesting Bulgaria's Past Through New Media: Latin, Cyrillic and Politics. In: Europe-Asia Studies, Vol. 64, 2012, No 8, pp. 1486-1504.
 185. Spassov, Orlin. Internet and Politics in Russia: [Editorial]. In: Euxeinos: Governance and Culture in the Black Sea Region: Open access Journal Center for Governance and Culture in Europe, 2012, No 4, pp. 3-4. Available from: https://gce.unisg.ch/en/euxeinos/archive/04
 186. Spassov, Orlin. La photographie dans la presse bulgare, histoire et tendances depuis 1989. In: La photographie, mythe global et usage local. Ed. by I. Ditchev, G. Rouet. L' Harmattan, 2012, pp. 57-82.
 187. Spassov, Orlin. New Media and Politics in Bulgaria: Outcome Postponed. In: Euxeinos: Governance and Culture in the Black Sea Region: Open access Journal Center for Governance and Culture in Europe, 2012, No 5, pp. 22-32. Available from: https://gce.unisg.ch/en/euxeinos/archive/05
 188. Stoicheva, Maria; Mavrodieva, Ivanka; Tsvetkova, Nikolina. Social Media and Social Networks – What's in for Tertiary Education. In: Rhetoric and Communications, 2012, No 4. Available from: http://rhetoric.bg/social-media-and-social-networks-whats-in-for-tertiary-education

Zlateva, Minka. Public Relations und Medien: Brücken zum Konsens. In: Kommunikation und Verständigung: Theorie-Empirie-Praxis. Hrsg. Walter Hömberg, Daniela Hahn, Timon B. Scjafer. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2012, S. 243–263. DOI:10.1007/978-3-531-94356-5_14