2021

Сборници

 1. 270° Комуникационен мениджмънт в България. Авт. Калин Калинов, Любен Гешев, Гергана Маркова, Христина Славова, Александър Калинов, Мануела Тотева, Богомил Калинов. Науч. ред. Милена Цветкова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. – 366 с. ISBN 978-954-07-5386-7. Available from: https://unipress.bg/270%C2%B0-komunikatsionen-menidzhmant-v-balgariya
 2. 95.3 радиостраници: 25 години от създаването на радио Хасково, 1991-2016. Състав. Костадин Жеков. – Пловдив: Принтекс, 2021. – 80 с. ISBN 978-954-92243-7-5
 3. Астрид Линдгрен: свободата на духа – кауза и приключение: Сборник с доклади от Националната кръгла маса, посветена на 75 години от появата на легендарната героиня Пипи Дългото чорапче и в памет на проф. д-р Вера Ганчева (1943–2020 г.), скандинавист, общественик и преводач на Пипи в България, 27 ноември 2020 г. Състав., науч. ред. Марин Бодаков. – София: Столична библиотека, Фондация „Образование 5.0“, 2021. – 182 с. ISBN 978-619-91740-1-2
 4. Библиотеките в дигиталната епоха: Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 – 16 октомври 2020 г.: Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021. – София: Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021. – 155 с.
 5. Боледуват ли книгите?: Студентски сборник. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021. – 248 с. ISBN 978-619-7567-06-9
 6. Българският език в социалните медии. Авт. Галя Христозова, Калина Лукова, Диана Попова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева-Здравевска. – Габрово: Екс-прес, 2021. – 563 с. ISBN 978-954-490-715-0
 7. Дезинформацията: Новите предизвикателства: Сборник с доклади от международната научна конференция „Дезинформацията: новите предизвикателства“, 14 октомври 2021 г. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. – 238 с. ISBN 978-954-07-5344-7 (е-книга). Available from: https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/9.pdf
 8. Децата в медиите: Анализ на медийното съдържание. Състав. Вяра Ангелова, Жана Попова, Снежана Попова. София: АЕЖ – България, UNICEF България, 2021. Available from: https://www.unicef.org/bulgaria/documents/децата-в-медиите
 9. Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи = Digital civic competence and media stereotypes. Състав. Деспина Василева; ред. Ивайло Панов. – Монтана: Полимона, 2021. – 132 с. ISBN 978-619-7190-78-6
 10. Интелектуална собственост в новото (не)нормално: Сборник. Състав. Стоян Денчев, Тереза Тренчева, Камелия Планска-Симеонова, Евелина Здравкова, Светослава Димитрова. – София: За буквите – О писменехь, 2021. – 308 с. ISBN 978-619-185-482-0. Available from: https://www.ipl.unibit.bg/wp-content/uploads/2022/01/Article-2.pdf
 11. Инфраструктура: Бизнес и комуникации = Infrastructure: Business and communications: Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти. Прогр. комитет Мирослава Раковска, Христина Николова, Стела Ангова, Николай Цонев, Бисер Петков; Организац. комитет Нончо Димитров, Мартин Осиковски, Борислав Арнаудов, Мирослав Стефанов, Светослав Калейчев. – София: Издателски комплекс – УНСС; Университет за национално и световно стопанство; Факултет Икономика на инфраструктурата, 2021. – 526 с. ISSN 1314-5061
 12. Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. Ред. съвет Веселина Вълканова, Андреана Ефтимова, Николай Михайлов, Теодора Петрова, Ефрем Ефремов. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021. – 508 с. ISBN 978-619-7567-07-6, e-ISBN 978-619-7567-08-3
 13. Комуникации и политики: Кн. 5. Състав. Николай Палашев, Яница Димитрова, Деница Младенова, Калина Минчева. – София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2021. – 180 с. ISBN 978-619-185-505-6
 14. Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона: Сборник с доклади от международна научна конференция, проведена в Софийския университет Св. Климент Охридски, 26-27 ноември 2020 г. Състав. Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова, Владимир Игнатов. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. – 232 с.ISBN 978-954-07-5355-3
 15. Междукултурни, научни и образователни диалози: Сборник от доклади и презентации, Международна онлайн конференция, проведена на 2 ноември 2020 г., Стара Загора]. Ред. съвет Жанета Стойкова и др. – Ст. Загора: Тракийски унив., Пед. фак., 2021. – 1 оптичен диск (CD-ROM) (pdf). ISBN 978-954-314-102-9
 16. Новите комуникационни професии: Журналистика, връзки с обществеността, реклама: Пътеводител в създаването на дигитално съдържание. Авт. Стела Ангова, Мария Николова, Иван Вълчанов. Науч. ред. Иванка Мавродиева. – София: Авангард Прима, 2021. – 238 с. ISBN 978-619-239-610-7
 17. Образователни комуникации в професионалното обучение: Сборник. Състав., науч. ред., въвед. Румелина Василева. – София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2021. – 334 с. ISBN 978-619-185-475-2
 18. Образователни функции на институциите на паметта (Библиотеки, музеи, архиви): Сборник с доклади и материали от дискусионна кръгла маса, София, 1 декември 2020 г. Състав. Петър Миладинов. Науч. ред. Цветанка Панчева. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. – 238 с. ISBN978-954-07-5411-6. URI: http://hdl.handle.net/10506/2485
 19. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век: ХIX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2021 г. = Knowledge society and 21st century humanism: The 19th International Scientific Conference, Sofia, 1st November 2021: Т. 19. – София: За буквите – О писменехь, 2021. – 826 с. USB Flash. ISSN 2683-0094
 20. Онлайн курс по реторика: по проект RHEFINE – Rhetoric of Innovative Education. Науч. ред. Мариета Ботева. – София: Институт по Реторика и комуникации, 2021. – 166 с. ISBN 978-619-91989-1-9. Available from: http://www.iorc.info/wp-content/uploads/2021/10/Online-Course-in-Rhetoric-IRC-RHEFINE-2021-final-1.pdf
 21. Опит и добри практики от Първата национална среща-семинар на академичните медии и експертите по връзки с обществеността на висшите училища в България: Сборник. Състав., науч. ред. Христо Белоев, Юлиана Попова, Анелия Манукова-Маринова. – Русе: Акад. изд. Русенски унив., 2021. – 172 с. ISBN 978-954-712-836-1
 22. Политически митове, исторически образи, конструирани идентичности: Сборник статии. Състав. Богдан Мирчев. София: Институт за публична политика, Фондация Ханс Зайдел, 2021. – 138 с. ISBN 978-954-723-246-4
 23. Презентационни и комуникационни умения в международна среда. Авт. Иглика Касабова, Десислава Антова, Иванка Мавродиева, Тодор Симеонов, Симеон Василев, Георги Петков. – София: Дипломатически институт към МВнР, ИК Св. Георги Победоносец, 2021. – 160 с. print-ISBN 978-619-7200-24-9; е-ISBN 978-619-7200-25-6
 24. Презумпцията за невиновност и медийното отразяване на наказателни дела: Сборник. Предг. Димитър Марков. – София: Център за изследване на демокрацията, 2021. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-477-410-3
 25. Проблеми на устната комуникация: Т. 12: Сборник с доклади от ХIІ международна научна конференция, 6-7.11.2020 г., Велико Търново. Отг. ред. Мария Илиева. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021. – 399 с. ISSN 2367-8712 (Print), ISSN 2738-8840 (Online). Available from: http://journals.uni-vt.bg/poc/bul/vol12/iss1
 26. Реторика и комуникации през 21. век: Теория, методи, практики. Науч. ред., предг. Йовка Тишева. – София: Институт по реторика и комуникация, 2021. – 310 с. ISBN 978-619-91989-2-6, е-ISBN 978-619-91989-3-3. Available from: http://www.iorc.info/wp-content/uploads/2021/12/Реторика-комуникации-дигитален-вариант-ИРК-2021.pdf
 27. Тенденции в дигиталните комуникации и онлайн медиите: ХХIІІ Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 17-18 юни 2021 г., НБУ, Департамент Медии и комуникация. Науч. ред., състав. Росен Стоянов. – София: Нов бълг. унив., 2021. ISBN 978-619-233-190-0. (под печат). Available from: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2021
 28. Фалшивите новини вредят на нашите права, сигурност и участие: Наръчник за медийна грамотност. Състав., ред. Татяна Дронзина, Виолета Илиева. – София: Фондация Европартньори 2007, 2021. – 82с. ISBN 978-619-91806-9-3
 29. Хроники на инфодемията. Ред. Боряна Джамбазова, Ан Фам. – София: Фондация за свободата Фридрих Науман, 2021. – 159 с. ISBN 978-619-7611-03-8
 30. Countering Kremlin's media influence in Europe: Patterns of anti-democratic messaging, disinformation responses, and resilience assets. By Filipova, Rumena; Stefanov, Ruslan; Špalková, Veronika; Kowalska, Marta. – Sofia: Center for the Study of Democracy, 2021. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-477-412-7
 31. Tackling Kremlin's media capture in Southeast Europe: shared patterns, specific vulnerabilities and responses to russian disinformation. By Filipova, Rumena; Vladimirov, Martin; Gerganov, Alexander. – [София]: Center for the Study of Democracy, 2021. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-477-408-0
 32. The presumption of innocence and the media coverage of criminal cases. Forew. Dimitar Markov. – Sofia: Center for the Study of Democracy, 2021. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-954-477-411-0

Монографии

 1. Байха, Маринела. Фирмената реклама в България през първите десетилетия на XX век: Образи, стил, типология. – София: Институт за изследване на изкуствата БАН, 2021. – 310 с. ISBN 978-619-7619-03-4
 2. Богова, Христина. Ролята на медиите в общественото управление. – София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2021. – 160 с. ISBN 978-619-185-461-5
 3. Богова, Христина. СМИ и политика: Современные коммуникационные взаимодействия. – Москва: Акад. медиаиндустрии, 2021. – 254 с. ISBN 978-5-902899-53-2
 4. Валентинова, Цветелина; Недкова-Миланова, Ваня. Ръководство по комуникативни умения за медицинската практика. – Плевен: Мед. унив., 2021. – 144 с. ISBN 978-954-756-259-2
 5. Вангелов, Никола. Рекламни кампании във Фейсбук и Инстаграм. – София: Недланд, 2021. – 306 с. ISBN 978-619-7572-04-9
 6. Василева, Бистра. Основи на дигиталните медии и ПР. – Варна: Наука и икономика – ИУ, 2021. – 231 с. ISBN 978-954-21-1073-6
 7. Василева, Мая. Ерата на вечерното токшоу: Продуциране на вечерно токшоу за онлайн платформи. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. – 272 с. ISBN 978-954-07-5188-7
 8. Велчев, Боян. Престъпност, правосъдие и медии. – Габрово: Екс-прес, 2021. – 304 с. ISBN 978-954-490-732-7
 9. Вълова, Иванка. Аудио-визуален свят. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. – 409 с. ISBN 978-954-07-5244-0
 10. Георгиев, Лъчезар. Издатели, писатели, книги: Книговедски изследвания. – София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2021. – 127 с. ISBN 978-619-185-480-6
 11. Георгиев, Лъчезар. Португалската книга в България: Издатели, автори, заглавия, български писатели и учени по темата Португалия. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021. – 195 с. ISBN 978-619-208-239-0
 12. Георгиев, Никола. Управление на организационни конфликти. – София: Алфа Стар, 2021. – 114 с. ISBN 978-619-7582-10-9
 13. Георгиева, Стела; Георгиев, Лъчезар. Тенденции в книжната индустрия: Изследвания за книгата. – В. Търново: Star Way, 2021. – 128 с. ISBN 978-954-8685-28-3
 14. Георгиева, Теодора. Шерпите на Немезида: Социални функции на разследващата журналистика. Науч. ред. Луливера Кръстева. – София: Коректив 2007, 2021. – 332 с. ISBN 978-619-91964-0-3
 15. Градев, Дончо; Маринов, Александър. Интернет тълпите. Предг. Светослав Терзиев. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. – 320 с. ISBN 978-954-07-5253-2
 16. Димов, Венцислав. Живите гласове: Представяне на архивираното звуково наследство на Райна Кацарова (плочи от 30-те и 40-те години на ХХ век). – София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2021. – 168 с. ISBN 978-619-7619-10-2 + аудио CD (1 ч., 36 мин., 35 сек.).
 17. Забунов, Георги. Мотивация на потребителите и интегрирани маркетингови комуникации. – София: Авангард Прима, 2021. – 142 с. ISBN 978-619-239-558-2
 18. Иванов, Ивайло. Конфликти на бизнес организацията. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2021. – 173 с. ISBN 978-619-232-499-5
 19. Иванов, Ивайло. Управление на конфликти в организациите. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2021. – 266 с. ISBN 978-619-232-465-0
 20. Иванов, Свилен. Семиотичен анализ в рекламните проучвания. – Варна: Наука и икономика – ИУ, 2021. – 205 с. ISBN 978-954-21-1069-9 
 21. Иванова, Поля. Българска телевизионна журналистика: Телевизия и публична комуникация, история. 2. прераб. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. – 134 с. ISBN 978-954-07-5162-7
 22. Иванчева, Людмила. Феноменът технонаука: Социално, етическо и философско осмисляне. – София: ТУ, 2021. – 219 с. ISBN 978-619-167-446-6
 23. Калинов, Калин. Публична дипломация и тероризъм. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. – 314 с. ISBN 978-954-07-5322-5
 24. Калинов, Калин. Убеждаваща комуникация и комуникационен мениджмънт. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. – 268 с. ISBN 978-954-07-5384-3; е-ISBN 978-954-07-5385-0. Available from: https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/0000007.pdf
 25. Каменова, Десислава. Медиация и невербална комуникация. – София: КК Труд, 2021. – 248 с. ISBN 978-954-398-664-4
 26. Кафтанджиев, Христо. Интегрированные маркетинговые коммуникации. – Харьков: Гуманитарный центр, 2021. – 320 с. ISBN: 978-617-7528-01-1
 27. Кирилов, Светлозар. Дискриминирани или сами виновни? Ромите в България и чернокожите в САЩ. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. – 439 с. ISBN 978-954-07-5339-3
 28. Лозева, Анна. Демагогията в новото нормално: Езикови наблюдения. – София: Авангард Прима, 2021. – 136 с. ISBN 978-619-239-628-2
 29. Манолов, Карамфил. Новият български книгоиздател: монография [Методика на проведени ЕСИ „Предприемачество в българското книгоиздаване” – 1994, 2008 и 2016 г.]. – София: Изд. Проф. Марин Дринов, 2021. – 159 с. ISBN 978-619-245-149-3
 30. Маркова, Екатерина. Общество под ключ: Проблеми на социологическото изследване в (пост) кризисни ситуации. – София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2021. – 227 с. ISBN 978-619-245-162-2
 31. Меснянкина, Елена. Стилистическая и социокультурная типология каламбуров в российской и болгарской прессе. – София: Парадигма, 2021. – 235 с. ISBN 978-954-326-442-1
 32. Мидова, Петранка; Минков, Венцислав; Маринов, Иван. Търговски комуникации. 2. изд. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2021. – 204 с. ISBN 978-954-23-2014-2
 33. Мизов, Максим. Загадките на политическата хаптика. – София: Авангард Прима, 2021. – 220 с. ISBN 978-619-239-599-5
 34. Найденов, Георги. Журналистиката – гласът на човечеството. – Пловдив: Европрес, 2021. – 60 с. ISBN 978-954-9357-31-8
 35. Пейчева, Лозанка; Димов, Венцислав; Кукудов, Гео. С хоро и песен, с перо и слово: 120 години от рождението на Райна Кацарова (1901-1984). – София: Симелпрес, 2021. – 420 с. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-619-183-104-3
 36. Петров, Велико. Стратегически комуникации. – Шумен: Нац. воен. унив. Васил Левски, Факултет Артилерия, ПВО и КИС, 2021. – 339 с. ISBN 978-619-7531-20-6
 37. Попова, Мария. Виртуалният човек: Социално-комуникационни особености на интернет потребителя. [3. изд.]. – София: Авангард Прима, 2021. – 216 с. ISBN 978-619-239-603-9
 38. Попова, Мария. Въведение в журналистическата теория. 2. доп. и прераб. изд. – София: Авангард Прима, 2021. – 275 с. ISBN 978-619-239-602-2
 39. Симеонова, Валя. Професионална военна комуникация. – София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2021. – 240 с. ISBN 978-619-185-479-0
 40. Станоева, Ина. Интегрирани маркетингови комуникации в сценичните изкуства: монография. – Варна: Висше училище по мениджмънт, 2021. – 197 с. ISBN 978-954-635-032-9
 41. Стефанов, Росен. Системи за проследяване и анализ на научни цитирания. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. – 117 с. ISBN 978-954-07-5220-4
 42. Стефанов, Росен. Системите за оценка на развитието на академичните изследвания. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. – 187 с. ISBN 978-954-07-5221-1
 43. Стефанов, Цанко. Комуникационна политика. – В. Търново: Фабер, 2021. – 88 с. ISBN 978-619-00-1417-1
 44. Стефанов, Цанко. Комуникационна политика: Комуникационна система, PR и глобални комуникации. – В. Търново: Фабер, 2021. – 107 с. ISBN 978-619-00-1415-7
 45. Стоичкова, Татяна. Реклама & Изкуство. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2021. – 106 с. ISBN 978-619-202-668-4
 46. Стойков, Любомир. Ефективна бизнес комуникация. 4. изд. – София: Алма комуникация, 2021. – 372 с. ISBN 978-619-7247-14-5
 47. Стоянова, Мария. Презумпцията за невиновност и медийното отразяване на наказателни дела: анализ на конкретни случаи. – София: Център за изследване на демокрацията, 2021. – 1 оптичен диск (СD-ROM) (pdf). ISBN 978-954-477-437-0
 48. Тодоров, Александър. Икономически подходи за изследване на медийна концентрация: Теоретични и емпирични приложения на примера на радиопазара в България. – Варна: Стено, 2021. – 160 с. ISBN 978-619-241-161-9
 49. Филева, Петранка; Нейкова, Мария; Вълков, Илия. Учебно помагало за млади репортери. – София: Дружество за ООН в България, Фондация За ново партньорство в журналистиката, 2021. – 62 с. ISBN 978-619-90605-6-8. Available from: https://news.unabg.org/wp-content/uploads/2021/04/Учебно-помагало-за-млади-репортери.pdf
 50. Цветкова, Милена. Лозанка Пейчева: Биобиблиография. – София: Авангард Прима, 2021. – 192 с. ISBN 978-619-239-629-9
 51. Шишманов, Красимир; Маринова, Кремена; Цанов, Емил. Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите и социални мрежи. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2021. – 177 с. ISBN 978-954-23-1984-9
 52. Яврукова, Биляна. Библиографски контрол в процеса на ретроспективна конверсия и дигитализация на библиотечните фондове. – В. Търново: Фабер, 2021. – 248 с. ISBN 978-619-00-1435-5
 53. Янева, Мариана; Георгиева, Ралица. Делови комуникации и бизнес туризъм. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2021. – 180 с. ISBN 978-619-232-440-7
 54. Bogova, Hristina. The role of social media in higher education. – Sofia: Acad. Publ. Za bukvite - O pismeneh, 2021. – 16 с. ISBN 978-619-185-516-2
 55. Bratanova, Kalina. The multimodal construction of euroscepticism in The Economist. – Sofia: Univ. of Nat. and World Economy, 2021. – 176 с. ISBN 978-619-232-453-7
 56. Filipova, Rumena; Vladimirov, Martin; Gerganov, Alexander. Tackling Kremlin's media capture in Southeast Europe: Shared patterns, specific vulnerabilities and responses to russian disinformation. – Sofia: Center for the Study of Democracy, 2021. – 124 p. ISBN 978-954-477-407-3
 57. Mavrodieva, Ivanka. Fake news and post-truth on online media in Bulgaria. – Beau Bassin, Mauritius: LAP Lambert Acad. Publ., 2021. – 65 с. ISBN 978-620-3-58213-0
 58. Stoyanova, Maria. The presumption of innocence and the media coverage of criminal cases: Case studies analysis. – Sofia: Center for the Study of Democracy, 2021. – 1 оптичен диск (CD-ROM) (pdf). ISBN 978-954-477-438-7

Студии и статии

 1. Александров, Георги. Комуникационни практики в книгоиздаването в условията на пандемична ситуация. В: Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021, с. 487-496.
 2. Алексова, Красимира. Социолингвистиката и общественото мнение в България за отношението писмена: устна реч. В: Проблеми на устната комуникация: Т. 12: Сборник с доклади от ХIІ международна научна конференция, 6-7.11.2020 г., Велико Търново. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 277-294.
 3. Ангова, Стела; Николова, Мария; Вълчанов, Иван. Комуникационните професии: точки на пресичане. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2021, №47. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=421
 4. Анева, Наделина. Ценностите във войната за мир: Уилсъновият нов ред на страниците на вестник „Мир” – национални или корпоративни доктрини. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2021, №9. Available from: http://medialinguistics.com/2021/01/25/wilsonian-peace
 5. Аргирова, Дея. Дигитална звукова колекция на библиотека „Паница”. В: Библиотеките в дигиталната епоха: Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 – 16 октомври 2020 г. София: Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, с. 71-73.
 6. Асенова-Тодорова, Ася. Аспекти на комуникационно поведение: лечебни заведения и обществен интерес. В: Проблеми на постмодерността = Postmodernism problems, Vol. 11, 2021. No 2, pp. 178-186. DOI:10.46324/PMP2102178. Available from: https://pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/279
 7. Асенова-Тодорова, Ася. Фалшиви новини (Fake news) в социалната мрежа FB по време на пандемията COVID-19. В: Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021, с. 175-186.
 8. Атанасова, Гергана. Дигиталната колекция от студентски публикации на Библиотека „Паница” – Американски университет в България. В: Библиотеките в дигиталната епоха: Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 – 16 октомври 2020 г. София: Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, с. 84-88.
 9. Бодаков, Марин. Das Unheimliche, Бай Ганю, Бойко Борисов и др. В: Labyrinth: Теории и практики культуры, 2021, №3, с. 84-88. DOI:10.54347/Lab.2021.3.12
 10. Бодаков, Марин. Вокруг жизни. В: Labyrinth: Теории и практики культуры, 2021, №3, с. 73-77. DOI:10.54347/Lab.2021.3.10
 11. Бодаков, Марин. Малая похвала поэзии (после трех локдаунов). В: Labyrinth: Теории и практики культуры, 2021, №3, с. 68-72. DOI:10.54347/Lab.2021.3.9. 
 12. Бодаков, Марин. Още веднъж за искреността в изкуството и критиката: Димитър Бабев за Петко Тодоров. В: 140 години от рождението на писателя: Нови изследвания: Национална научна конференция, гр. Елена, 27 септември 2019 г. Състав. Димитър Михайлов. В. Търново: ДАР-РХ, 2021, с. 204-207.
 13. Бодаков, Марин. Портрет умирающих страниц. В: Labyrinth: Теории и практики культуры, 2021, №3, с. 78-83. DOI:10.54347/Lab.2021.3.11
 14. Бодаков, Марин. Семь молодых болгарских поэтов вне мейнстрима. В: Labyrinth: Теории и практики культуры, 2021, №3, с. 57-62. DOI:10.54347/Lab.2021.3.7
 15. Бодаков, Марин. Сильвия Чолева: Восстановление литературной памяти. В: Labyrinth. Теории и практики культуры, 2021, №3, с. 89-92. DOI:10.54347/Lab.2021.3.13.
 16. Бодаков, Марин. Смех Тони Филиппова, д-ра. В: Labyrinth. Теории и практики культуры, 2021, №3, с. 63-67. DOI:10.54347/Lab.2021.3.8
 17. Бодаков, Марин. Софийские «Вирусные», или Вайрэл стихи о сексе и драме. В: Labyrinth. Теории и практики культуры, 2021, №3, с. 51-56. DOI:10.54347/Lab.2021.3.6
 18. Божинов, Антоан. Нагласи за възприемане на фотографския образ от появата му до днес: Типологии. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 28, 2021, с. 21-55. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=998820
 19. Божинов, Антоан. Опит за типология на фотографския образ. В: Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х – ХХI век, Год. 9, 2021, №21, с. 1-10. Available from: http://www.abcdar.com/magazine/XXI/Dzl_2021_br21_12_Antoan_Bojinov-Tipologia_photografski_obraz.pdf
 20. Божинов, Антоан. Съвременна фотография. В: Енциклопедия България. София: Книгомания, 2021, с. 754-757.
 21. Борисов, Денислав. Зрители срещу журналисти – как се възприема и създава новинарското съдържание?. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 27.01.2021. Available from:
  https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/zriteli-sreshtu-zhurnalisti-kak-se-vazpriema-i-sazdava-novinarskoto-sadarzhanie
 22. Борисов, Денислав. Негативно съдържание в телевизионните новини (анализ на bTV Новините – януари 2019 г.). В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 29.04.2021. Available from:
  https://www.newmedia21.eu/analizi/negativno-sadarzhanie-v-televizionnite-novini-analiz-na-btv-novinite-yanuari-2019-g
 23. Бранкова, Мария. Автоматизация, дигитализация и интеграция на ресурсите в библиотеките: Дигитализация на нотни издания – предизвикателство или необходимост. В: Библиотеките в дигиталната епоха: Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 – 16 октомври 2020 г. София: Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, с. 51-53.
 24. Буров, Стоян. Относно имитацията на устна реч в интернет комуникацията. В: Проблеми на устната комуникация: Т. 12: Сборник с доклади от ХIІ международна научна конференция, Велико Търново, 6-7.11.2020 г. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 39-52.
 25. Бързачка, Аделина. Специалната колекция на библиотека "Паница" и мястото й в академичната област. В: Библиотеките в дигиталната епоха: Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 – 16 октомври 2020 г. София: Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, с. 22-28.
 26. Вангелов, Никола. Дигиталният маркетинг в условията на световна пандемия. В: Промените в глобалния свят и новите решения: Т. 2. Русе: Регионална библиотека Любен Каравелов, 2021, с. 16-32.
 27. Василев, Симеон. Инфодемия и медийно съдържание. В: Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021, с. 242-249.
 28. Василев, Симеон. Медиите – между дипломацията и оръжието. В: Новият световен ред: Между “дипломацията” на оръжието и “оръжието” на дипломацията: Сборник доклади. Състав. Любомир Кючуков, Захарин Марков, Борислав Градинаров. София: Еър груп 2000, 2021, с. 219-227.
 29. Василев, Симеон. Медиите: между свободата и технологиите. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, 2021, №1, с. 5-10. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=933742
 30. Василев, Симеон. Опит върху медийния разум. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 28, 2021, с. 149-167. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=998833
 31. Василев, Симеон. Пандемията на (мета)медията. В: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2021, №47, с. 6-17. Available from: https://rhetoric.bg/пандемията-на-метамедията
 32. Василев, Симеон. Парниковият ефект на медийната (еко)система. В: Реторика и комуникации през 21. век: Теория, методи, практики. София: Институт по реторика и комуникация, 2021, с. 42-68.
 33. Василев, Симеон. Политически митове и медии. В: Политически митове, исторически образи, конструирани идентичности. Състав. Богдан Мирчев. София: Тип-топ прес, Институт за публична политика, Фондация Ханс Зайдел, 2021, с. 101-121.
 34. Василев, Симеон. Цената на медийното съдържание. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 07.04.2021. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/tsenata-na-medijnoto-sadarzhanie
 35. Василева, Мая. Новото вечерно токшоу-развлечение на различни платформи. В: Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021, с. 445-457.
 36. Василева, Мая. Световните телевизионни формати – комуникация на универсални ценности. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 30.07.2021. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/svetovnite-televizionni-formati-komunikatsiya-na-universalni-tsennosti
 37. Велчев, Андрей. Медии, политически комуникации и обществена съпричастност. В: Новите реалности и политическата наука: Сборник с доклади. София: Издателски комплекс – УНСС, 2021, с. 177-184.
 38. Владимирова, Юлия. Популярна култура, пол и държавен социализъм: списание „Жената днес“. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 5, 2021, №1, с. 33-38. DOI:10.54664/SDYD2347. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol5/iss1/4
 39. Вълканова, Веселина. Комуникационен дизайн и дигитална журналистика. В: Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021, с. 117-127.
 40. Георгиева, Дияна. Формиране на комуникативни умения при деца с множество увреждания по метода на фасилитиращата комуникация. В: Педагогика: месечно научнотеоретично списание, Год. 93, 2021, №2, с. 201-222.
 41. Горанова, Пенка. Рекламните агенции в комуникационния процес. В: Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век – тенденции и предизвикателства: Сборник с доклади: Т. 1–2: Международна научно – практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г.: Т. 2. Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2021, с. 210-271.
 42. Грашкина, Ваня; Илиев, Йордан. Българският портал за отворена наука. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, Год. 31, 2021, №2, с. 12-20. Също в: Българският портал за отворена наука. В: Библиотеките в дигиталната епоха: Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 – 16 октомври 2020 г. София: Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, с. 8-16.
 43. Дамянова, Радина. Авторското право върху онлайн изображенията – опитът на библиотека „Паница” в изграждането на образователни колекции. В: Библиотеките в дигиталната епоха: Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 – 16 октомври 2020 г. София: Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, с. 40-45.
 44. Данов, Данаил; Данова, Мадлен. Приложение на европейската инициатива за обучение по медийна грамотност в България. В: Професионално образование: научно-методическо списание = Vocational Education: educational journal, Год. 23, 2021, №3, с. 266-281.
 45. Джамбазова, Цветелина. Ефектът Уайнстийн: #MeToo и медийното отразяване на казуси на сексуален тормоз. В: Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021, с. 417-426.
 46. Димов, Венцислав. Към историята на Българското радио като културна сила: Върху ранната музикална журналистика – музикално просветителство и приложна народоука. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2021, №10, с. 10-36. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=4110
 47. Димов, Венцислав. Най-ранните теренни звукозаписи на музикален фолклор от Добруджа и българската национална памет: Приносът на Райна Кацарова. В: Добруджа: Национална научна конференция „80 години от Крайовския договор. Българската и международната общественост за Добруджанския въпрос. Нови документи, нови прочити, нови тези“, №34. Добрич-Силистра: Регионален исторически музей, 2021, с. 505-517.
 48. Димов, Венцислав. Новият път, новият човек, новите теми: (Върху отношението власт-музика-наука в Социалистическа България по примери от практиките на културния и научния фронт в началото на 50-те години на ХХ век). В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2020: Ново изкуство. Пътешествия. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2021, с. 434-442.
 49. Димов, Венцислав. Препрочитайки Йовков: Памет и песен. В: Добруджа: Национална научна конференция „(Не)познатият Йовков“, №35. Добрич-Силистра: Регионален исторически музей, 2021, с. 51-70.
 50. Димов, Венцислав. Разказът на един музиковед. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2021, №10, с. 137-143. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=4110
 51. Ефтимова, Андреана. Експертната реч в медиите – източник на (не)достоверност. В: Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021, с. 267-283.
 52. Ефтимова, Андреана. Проблеми пред стилистичното редактиране на текста. В: Docendo discimus: Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis = Филологически проучвания на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 179-189.
 53. Ефтимова, Андреана. Стерилната радиореч: Нагласи на аудиторията. В: Проблеми на устната комуникация: Т. 12: Сборник с доклади от ХIІ международна научна конференция, Велико Търново, 6-7.11.2020 г. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 169-186.
 54. Занкова, Бисера. Взаимодействие между медийната и правната култура и въздействието им върху системата за регулиране на медиите в България. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 5, 2021, №1, с. 22-32. DOI:10.54664/RDWL5288. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol5/iss1/3
 55. Захариев, Иван. Визуални внушения чрез снимки с ловни трофеи: (Валидизиране на културни показатели чрез фотографски изображения в масовата комуникация). В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2021, №9. Available from: http://medialinguistics.com/2021/01/22/visual-influence-hunting-trophies
 56. Златанова, Маряна. Дигиталните разкази в новата политическа реалност. В: Новите реалности и политическата наука: Сборник с доклади. София: Издателски комплекс – УНСС, 2021, с. 420-436.
 57. Иванова, Ценка. За непреводимото в междукултурния контакт (или за „превода“ на стереотипните текстове в устната комуникация). В: Проблеми на устната комуникация: Т. 12: Сборник с доклади от ХIІ международна научна конференция, Велико Търново, 6-7.11.2020 г. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 317-330.
 58. Илиев, Йордан. Българският портал за отворена наука: Предимства и нови възможности за учените. В: Наука: периодично издание на Съюза на учените в България, Год. 31, 2021, №1, с. 3-8.
 59. Илиева-Колева, Даниела. Дигитална залъгалка: Как да преодолеем дигиталната зависимост?. В: Предучилищно и училищно образование: управление, възпитание, обучение: двумесечно научно-методическо списание, 2021, №1, с. 13-23.
 60. Инджов, Иво. Държавата и финансирането на медиите: България и средиземноморският медиен модел. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 5, 2021, №1, с. 7-21. DOI:10.54664/ZKQL5823. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol5/iss1/2
 61. Йорданова-Панчева, Юлия. Измерения на компетентността в книгоиздаването (Очертаване на полето). В: Измерения на компетентността: Сборник с доклади от Международна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер, София, 3–5 декември 2020 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, с. 197-208.
 62. Йорданова-Панчева, Юлия. Родителският дневник като сборник с детски мъдрости – литературни, медийни и културни аспекти. В: Българско списание за образование, 2021, №1, с. 57-73. Available from: http://www.elbook.eu/images/5-Pancheva-1-2021.pdf
 63. Кабакчиева, Цветелина. Приложение на комуникационни инструменти в хипермаркети „Зора“. В: Търговията – научно знание и бизнес реалност: Сборник с доклади: Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", Свищов, 8 октомври 2021 г. Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2021, с. 413-421.
 64. Калинов, Калин. Автентичност на бранда и участие в социални и политически дебати. В: 270° Комуникационен мениджмънт в България. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, с. 353-365.
 65. Калинов, Калин. Въведение в комуникационния мениджмънт и методологически подход. В: 270° Комуникационен мениджмънт в България. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, с. 13-30.
 66. Калинов, Калин. Доверието като фактор за успеха на публичната дипломация. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 5, 2021, №1, с. 55-63. DOI:10.54664/XVAG2500. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol5/iss1/7
 67. Калинов, Калин. Методологически бележки по дълбочинните интервюта и експертна дефиниция на понятието „комуникационен мениджмънт“. В: 270° Комуникационен мениджмънт в България. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, с. 309-320.
 68. Калинов, Калин. Методология на анкетното изследване и демографски профил на извадката. В: 270° Комуникационен мениджмънт в България. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, с. 183-194.
 69. Калинов, Калин. Пандемията от COVID-19 и други предизвикателства пред комуникационния сектор в България. В: 270° Комуникационен мениджмънт в България. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, с. 337-352.
 70. Калинов, Калин. Ролята на комуникационния мениджър в съвременните организации. В: 270° Комуникационен мениджмънт в България. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, с. 321-336.
 71. Калинов, Калин. Ролята на неправителствените организации в публичната дипломация. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2021, №10. Available from: http://medialinguistics.com/2021/09/20/ngo-in-public-diplomacy
 72. Калинов, Калин. Специфики на дигиталната публична дипломация. В: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2021, №49, с. 113-129. Available from: https://rhetoric.bg/специфики-на-дигиталната-публична-ди
 73. Калинов, Калин. Същност и специфики на комуникационния мениджмънт. В: 270° Комуникационен мениджмънт в България. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, с. 31-44.
 74. Калинов, Калин; Калинов, Богомил. Измерване на ефективност в съвременните комуникации в България. В: 270° Комуникационен мениджмънт в България. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, с. 295-308.
 75. Кирилов, Светлозар. Коранът или Библията – коя от свещените книги съдържа по-толерантни идеи? В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 22.12.2021. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/koranat-ili-bibliyata-koya-ot-sveshtenite-knigi-sadarzha-po-po-tolerantni-idei
 76. Кирилов, Светлозар. Нови елементи, съвременни внушения и реалистичност в руските и беларуските художествени филми за Втората световна война. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 12.08.2021. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/novi-elementi-savremenni-vnusheniya-i-realistichnost-v-ruskite-i-belaruskite-hudozhestveni-filmi-za-vtorata-svetovna-vojna
 77. Кирилова, Савина; Бояджиева, Елена. Модел на обучителен курс за успешно научно публикуване и проблеми на научната комуникация за докторанти и млади учени. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание, Год. 29, 2021, №1, с. 35-51.
 78. Ковачева, Ралица. Как студентите по журналистика разпознават „фалшивите новини“ – изследване на критериите, прилагани от студентите, за оценка на онлайн информация. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2021, №9, с. 91-110. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=4052
 79. Ковачева, Ралица. Отразяване на международните теми в БНТ и БНР (октомври-ноември 2020 г.). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 28, 2021, с. 93-121. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=998829
 80. Ковачева, Ралица. Разкази и разказвачи: Дезинформация в българските предизборни кампании през 2021 г. В: Дезинформацията: Новите предизвикателства: Сборник с доклади от международната научна конференция „Дезинформацията: новите предизвикателства“. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, с. 21-43.
 81. Ковачева, Ралица. Сатира или „фалшиви новини“ – не е лесно да откриеш разликата. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 5, 2021, №1, с. 74-82. DOI:10.54664/HCWP7226. https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol5/iss1/9
 82. Колев, Николай. Глобалният срив на доверие в социалните мрежи като източник на информация: Сравнителни данни от анкетно проучване 2015 и 2021 г. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 28, 2021, с. 55-78. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=998823
 83. Колев, Николай. Ковид-19 – катализатор на процесите по трансформация на социалните мрежи в източник на журналистическо телевизионно съдържание. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2021, №9, с. 49-68. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=4045
 84. Колева, Станимира. Оценъчността на фразеологизмите в медийния текст. В: Проблеми на устната комуникация: Т. 12: Сборник с доклади от ХIІ международна научна конференция, Велико Търново, 6-7.11.2020 г. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 187-200.
 85. Крачанов, Иван. Трансформация на дигиталните колекции в Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив. В: Библиотеките в дигиталната епоха: Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 – 16 октомври 2020 г. София: Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, с. 54-58.
 86. Лозанов, Атанас. Ново медийно изкуство – онтология и конфликти. В: Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021, с. 87-96.
 87. Лозанов, Георги. Бог да пази Царя и фотографията. В: Непознатият фотограф Георг Волц = Georg Woltz, the unknown photographer. София, 2021. албум (328 с.) 
 88. Лозанов, Георги. Опити за употреба в публичната комуникация на пандемията Ковид-19 като държавна идеология. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2021, №9, с. 36-48. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=4041
 89. Лозанов, Георги; Ефтимов, Йордан; Игов, Ангел. Среща с не-Аза. В: Йордан Ефтимов. Още ли не са открили отсъствието ми?: 51 стихотворения, коментирани от съвременници. Пловдив: Жанет 45, 2021, с. 142-146.
 90. Лозанова-Белчева, Елица. Инфодемия по време на пандемия: библиотеките – ключов фактор в борбата с дезинформацията. В: Библиотеките в дигиталната епоха: Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 – 16 октомври 2020 г. София: Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, с. 125-130.
 91. Мавродиева, Иванка. Обучение по (нови) реторични жанрове и формати във виртуална среда. В: Реторика и комуникации през 21. век: Теория, методи, практики. София: Институт по реторика и комуникация, 2021, с. 258-272.
 92. Миланова, Милена. Библиотечни ли са библиотечно-информационните науки или още веднъж за библиотечното образование в СУ „Св. Климент Охридски“. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 11, 2021, №1, с. 29-32.
 93. Милкова, Анета. Методология за установяване на плурализъм в новинарските и актуално-публицистични предавания с политическа и икономическа тематика в лицензираните и регистрирани медийни услуги. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 08.12.2021. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/metodologiya-za-ustanovyavane-na-pluralizam-v-novinarskite-i-aktualno-publitsistichni-predavaniya-s-politicheska-i-ikonomicheska-tematika-v-litsenziranite-i-registrirani-medijni-uslugi
 94. Милкова, Анета. Нормативни ограничения на контент-анализа в наблюденията на СЕМ. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2021, №46. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=418
 95. Милкова, Анета. Обществената мисия на British Broadcasting Corporation (BBC) и как тя се реализира в телевизионното програмиране. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 28, 2021, с. 5-21. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=998814
 96. Михайлов, Николай. Мишел Фуко, паресията и моралната истина. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, 2021, №1, с. 11-20. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=933747
 97. Михайлов, Николай. Религиозната етика и насилието. В: Религиозна идентичност и светоглед – 3. Философията на Хегел и религията – 250 г. Г. Хегел, 2021, с. 256-273.
 98. Михайлова, Катя. Търговската „четвърта власт“ в предизборните кампании 2014–2019. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 5, 2021, №1, с. 83-98. DOI:10.54664/TOHC7176. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol5/iss1/10
 99. Михалева, Христина; Атанасова, Светла. Теоретични и емпирични измерения на комуникационната политика на търговската структура. В: Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век – тенденции и предизвикателства: Сборник с доклади: Т. 1–2: Международна научно – практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г.: Т. 2. Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2021, с. 250-258.
 100. Найденова, Силвия. Библиотеките в подкрепа на образованието и научните изследвания: Първото научно списание в България на 150 години. В: Библиотеките в дигиталната епоха: Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 – 16 октомври 2020 г. София: Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, с. 5-7.
 101. Начева, Антоанета. Обидната лексика в официалното публично общуване. В: Съвременна лингвистика, 2021, №1, с. 86–99. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1031593
 102. Нейкова, Мария. Сериализирането в международния информационен поток. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2021, №10, с. 70-83. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=4165
 103. Панайотов, Тодор. Основателят на УНСС и развитието на печатните медии в България: [за Стефан Савов Бобчев (1853–1940)]. В: Новите реалности и политическата наука: Сборник с доклади. София: Издателски комплекс – УНСС, 2021, с. 132-141.
 104. Пейчева, Лозанка. Български места на памет, възпоменателни чествания в Република Северна Македония и техните медийни отражения. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2021, №10, с. 106- 127. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=4170
 105. Петкова, Теодора. Текстът на маркетинговите комуникации в Световната Мрежа. В: Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021, с. 329-342.
 106. Петрова, Виктория. Дизайнът в онлайн обучението като инструмент за ефективно учене. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 05.12.2021. Available from:
  https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/dizajnat-v-onlajn-obuchenieto-kato-instrument-za-efektivno-uchene
 107. Петрова, Силвия. Политика на постистината в контекста на инфодемията Covid-19. В: Новите реалности и политическата наука: Сборник с доклади. София: Издателски комплекс – УНСС, 2021, с. 289-299.
 108. Петрова, Силвия. Политически пърформанси в българския медиен поток. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2021, №10, с. 54-69. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=4161
 109. Пешева, Маргарита. СЕМ – първите десет години (2001-2010). В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 30.12.2021. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/sem-parvite-deset-godini-2001-2010
 110. Попова, Жана. Образите на телевизионните журналисти при смяна на медията. В: Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021, с. 343-354.
 111. Попова, Жана. Политически послания в турските сериали по българските телевизии и „Нетфликс”. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2021, №10, с. 37-53. Available from: http://www.medialog-bg.com/?p=4156
 112. Попова, Мария. Журналистика за решенията ‒ модел на критична и контролна функция. В: Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021, с. 39-52.
 113. Попова, Снежана. Преобръщането на разказа: Медийни конструкции и схематизации 1946-1949. В: Време и памет: Юбилеен сборник за 70-годишнината на Лиляна Деянова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, с. 229-242.
 114. Радославов, Борислав. Информационната етика на онлайн религията в контекста на виртуалното съвремие. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 10.01.2021. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/informatsionnata-etika-na-onlajn-religiyata-v-konteksta-na-virtualnoto-savremie
 115. Радославов, Борислав. Стратегическо управление на личностно-институционални кризи в условията на устойчиво неблагоприятни фактори: Феноменът Сунай Ремзи. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 28.03.2021 Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/strategichesko-upravlenie-na-lichnostno-institutsionalni-krizi-v-usloviyata-na-ustojchivo-neblagopriyatni-faktori-fenomenat-sunaj-remzi
 116. Саправлийски, Ивайло. Образът на медиите и журналистиката на страниците на сп. „Български журналист – журналистика и общество“ (1959–1996): Резултати от количествен контент анализ. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 5, 2021, №1, с. 49-54. DOI:10.54664/ETBI8848. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol5/iss1/6
 117. Серезлиев, Стефан. Комуникационният бранд мениджмънт: между аргументите и посланията. В: Реторика и комуникации през 21. век: Теория, методи, практики. София: Институт по реторика и комуникация, 2021, с. 27-41.
 118. Симеонова, Лора. Българските вестници между агонията и ренесанса – нагласи, навици и очаквания на аудиторията. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2021, №10, с. 96-107. Available from: http://medialinguistics.com/2021/10/15/newspapers-between-agony-and-renaissance
 119. Сотирова, Десислава. Разнообразие в телевизионните програми на обществените телевизии в държавите от Западните Балкани. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2021, №10, с. 84-105. Available from: http://www.medialog-bg.com/?p=4168
 120. Сотирова, Десислава. Факторът „елитност“ и подборът на международни новини в Би Би Си. В: Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021, с. 371-379.
 121. Станкова, Светлана. COVID-19 – комуникационна ситуация и медийна рефлексия. В: Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021, с. 147-161.
 122. Станкова, Светлана; Москова, Росица. Феноменът „Селебрити статус“ в съвременната политическа комуникация: (предизборните президентски кампании на Доналд Тръмп, 2016 и Володимир Зеленски, 2019 в социалните мрежи). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 28, 2021, с. 121-149. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=998830
 123. Стефанова-Бакрачева, Маргарита; Шиваров, Найден. Предпочитан начин на управление и комуникационни характеристики на роботите асистенти в зависимост от индивидуалните нужди на потребителите. В: Професионално образование: научно-методическо списание = Vocational Education: educational journal, Год. 23, 2021, №2, с. 150-166.
 124. Стоева, Валентина. Домашна грамотност за антиманипулативно четене при пандемия. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2021, №46. Available from: http://www.media-journal.info/?p=item&aid=417
 125. Стоичков, Владимир. Геополитически контекст за раждането на модерната испаноезична публицистика в Латинска Америка. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 14.12.2021. Available from:
  https://www.newmedia21.eu/analizi/geopoliticheski-kontekst-za-razhdaneto-na-modernata-ispanoezichna-publitsistika-v-latinska-amerika
 126. Стоичков, Владимир. Жената в латиноамериканската литературна журналистика от бума до днес (1960-2020). В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 05.02.2021. Available from:
  https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/zhenata-v-latinoamerikanskata-literaturna-zhurnalistika-ot-buma-do-dnes-1960-2020
 127. Стойков, Любомир. Бизнес комуникация в пандемия: Предимства и недостатъци на хоум офиса. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2021, №46. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=416
 128. Стойков, Любомир. Впечатляваща историография на костюма през ХІХ век. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2021, №47. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=425
 129. Стойков, Любомир. Политеймънт: постмодерен феномен в политическата комуникация. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2021, №49. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=438
 130. Стоянова, Мая. Визуални интерпретации на комуникацията на съдържание във виртуалния учебен процес. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 01.12.2021. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/vizualni-interpretatsii-na-komunikatsiyata-na-sadarzhanie-vav-virtualniya-ucheben-protses
 131. Стоянова, Мая. Новите форми на дизайн на книгата – от Ел Лисицки до Кеня Хара. В: Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021, с. 136-143.
 132. Събева, Яна. Образователни и професионални изисквания към съвременния политически ПР специалист. В: Измерения на компетентността: Сборник с доклади от Международна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер, София, 3–5 декември 2020 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, с. 209-221.
 133. Събева, Яна. Предизвикателства през съвременния PR след пандемията. В: Политически хоризонти = Political horizons, 2021, №5, с. 215-222. Available from: https://polhorizons.wordpress.com
 134. Събева, Яна. Роля и приложение на реторическите техники в съвременните маркетингови кампании. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 27.12.2021. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/rolya-i-prilozhenie-na-retoricheskite-tehniki-v-savremennite-marketingovi-kampanii
 135. Тарандова, Спаска. Достъп до електронни книги в библиотеките: От възможност до задължително условие за библиотеките при COVID-пандемия. B: Библиотеки. Четене. Комуникации: Сборник доклади Двайсета национална научна конференция с международно участие: Посветена на информационното осигуряване на лица със специални потребности, Велико Търново, 17 ноември 2021 г. Available from: http://www.libraryvt.com/images/conferences/2021/08-Spaska-Tarandova.pdf
 136. Тарандова, Спаска. Научните библиотеки в помощ на научната грамотност при COVID-пандемията. В: Промените в глобалния свят и новите решения: Доклади от VIII международна научна конференция, Русе, 30 септември – 1 октомври 2021 г.: Т. 1. Русе: Регионална библиотека Любен Каравелов, 2021, с. 102-105.
 137. Тарандова, Спаска; Дончева, Анета. Цифровата трансформация и библиотекарите: Анализ на нуждите от нови знания и умения на пазара на труда в библиотечната сфера. В: Библиотеките в дигиталната епоха: Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 – 16 октомври 2020 г. София: Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, с. 102-105. Available from: https://lib.bg/publish//Издания-на-ББИА/Сборници-от-конференции/613-Библиотеките-в-дигиталната-епоха,-2020
 138. Титова, Екатерина. Журналистите в глобалния свят на киноизкуството. В: Промените в глобалния свят и новите решения: сборник с доклади от международна научна конференци. Русе: Акад. изд. Русенски университет, 2021, с. 261-271.
 139. Титова, Екатерина. Образът на журналиста в американското киноизкуство. В: Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век: Сборник с научни доклади от XIХ национална научна конференция с международно участие. София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2021, с. 286-294.
 140. Титова, Екатерина. Тенденции в областта на арт журналистиката – ролята на онлайн медиите в качественото отразяване на Венецианското биенале. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 11.11.2021. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/tendentsii-v-oblastta-na-art-zhurnalistikata-rolyata-na-onlajn-mediite-v-kachestvenoto-otrazyavane-na-venetsianskoto-bienale
 141. Тончева, Диляна. Образът на пресата и журналистиката на страниците на в. „Мир“ (1919–1944): резултати от количествен контент анализ. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 5, 2021, №1, с. 39-48. DOI:10.54664/XCWP3376. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol5/iss1/5
 142. Христов, Александър. Ефективност на ПР по отношение на продажбите: Платените публикации. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 5, 2021, №1, с. 99-104. DOI:10.54664/NGMF4643. Available from: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol5/iss1/11
 143. Цветкова, Милена. Мемориална книга за Мария Младенова – последната жрица на аналоговата библиотека. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 11, 2021, №6, с. 46-48.
 144. Цветкова, Милена. Страх от четене по време на пандемия. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 11, 2021, №2, с. 4–10. DOI:10.5281/zenodo.5034127. Available from: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4196240
 145. Цветкова, Милена. Ученият като Диоген: Уроците на проф. Мария Младенова по научно менторство и библиотековедска човещина. В: Мария Младенова (1945 – 2020): Мемориален сборник; Биобиблиография. Състав. Ваня Аврамова, Светла Девкова. Науч. ред. проф. дн Цветанка Панчева. София: За буквите – О писменехь, 2021, с. 49–64.
 146. Ценкова, Мирослава. PR комуникация на компаниите във виртуалните светове. В: Промените в глобалния свят и новите решения: сборник с доклади от международна научна конференция, 30 септември – 1 октомври 2021 г. Русе: Регионална библиотека Любен Каравелов, 2021.
 147. Ценкова, Мирослава. Управление на онлайн репутацията на българския бизнес в новата комуникационна среда. В: Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021, с. 224-233.
 148. Шпатов, Александър. Дигитализацията на печатните книги и насърчаването на качественото четене. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 11, 2021, №4-5, с. 3-7.
 149. Kaftandjiev, Christo. Entrepreneurship And Interdisciplinary Education – Semiotic Aspects. In: Strategies for Policy in Science and Education = Стратегии на образователната и научната политика, Vol. 29, 2021, №3, pp. 231-241. DOI:10.53656/str2021-3-1-entr. Available from: https://azbuki.bg/uncategorized/entrepreneurship-and-interdisciplinary-education-semiotic-aspects
 150. Kalinov, Kalin. Dualistic Audience Model in Public Diplomacy. In: Postmodernism Problems = Проблеми на постмодерността = Postmodernism problems, Vol. 11, 2021, No 3, pp. 187-198. DOI:10.46324/PMP2103187. Available from: https://pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/284
 151. Mavrodieva, Ivanka. Features of Podcasts in Bulgaria. В: Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева: Серия Журналистика, 2021, №3(136), pp. 8-18. DOI:10.32523/2616-7174-2021-136-3-8-18
 152. Mavrodieva, Ivanka; Giorgis, Paola; Valente, Andrea et al. In Other Words: A critical, creative, collaborative project. В: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2021, №46, с. 143-155. Available from: https://rhetoric.bg/in-other-words-a-critical-creative-collaborative-project
 153. Milenkova, Valentina; Peicheva, Dobrinka; Keranova, Dilyana; Nikolova, Violeta; Marinov, Mario; Kyosev, Zheko; Manov, Boris; Lendzhova, Vladislava. Digital Media and COVID-19: Challenges for People’s Consolidation During Pandemic Crises. In: International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics. Ed. Jay Kalra, Nancy J. Lightner, Redha Taiar. Cham: Springer, 2021, pp. 539-546. Available from: https://www.springerprofessional.de/en/digital-media-and-covid-19-challenges-for-people-s-consolidation/19341372
 154. Miteva, Nadezhda. Building 5G Networks In Bulgaria During COVID-19 Pandemic: National Specifics and Challenges. In: HCI International 2021 - Posters. Part of the Communications in Computer and Information Science book series, Vol. 1421. Еd. by C. Stephanidis, M. Antona, S. Ntoa. Cham: Springer, 2021, pp. 577-582. DOI:10.1007/978-3-030-78645-8_73. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78645-8_73
 155. Miteva, Nadezhda. COVID-19 Pandemic as an Impetus for Development of 5G Networks in Bulgaria: A Case Study. In: Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 319. Human Interaction, Emerging Technologies and Future Systems V: IHIET 2021. Еd. by T. Ahram, R. Taiar. Cham: Springer, 2021, pp. 651-657. DOI:10.1007/978-3-030-85540-6_82. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-85540-6_82
 156. Papazova, Plamena. Reaching our patients: The role of advertising in psychodermatology: Abstract. In: British Journal of Dermatology, Vol. 185, 2021, No 3, p. E82. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjd.20518
 157. Petkova, Teodora. Marketing Communications and the Semantic Web: Theoretical Intersections and Practical Implications. In: WWW'21: Companion Proceedings of the Web Conference, April 19-23, 2021. Ljubljana, Slovenia: ACM, 2021, pp. 717–718. DOI:10.1145/3442442.3453704. Available from: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442442.3453704
 158. Raycheva, Lilia. Communicating Challenges of COVID-19 to the Ageing Population. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 263. Advances in Human Factors and Ergonomics in Healthcare and Medical Devices: AHFE 2021. Еd. by J. Kalra, N.J. Lightner, R. Taiar. Cham: Springer, 2021, pp. 659–666. DOI:10.1007/978-3-030-80744-3_82. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-80744-3_82
 159. Raycheva, Lilia. PEST Approach to Managing the Bulgarian Media Ecosystem. In: Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1322. Intelligent Human Systems Integration 2021: IHSI 2021. Еd. by D. Russo, T. Ahram, W. Karwowski, G. Di Bucchianico, R. Taiar. Cham: Springer, 2021, pp. 206–211. DOI:10.1007/978-3-030-68017-6_31. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-68017-6_31
 160. Raycheva, Lilia; Miteva, Nadezhda; Velinova, Neli; Tomov, Mariyan. COVID-19 Impact of Virtual Communication During Social Isolation on Bulgarian Society. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2021, Vol. 12787. Human Aspects of IT for the Aged Population. Supporting Everyday Life Activities: HCII 2021. Еd. by Q. Gao, J. Zhou. Cham: Springer, 2021, pp. 451–464. DOI:1007/978-3-030-78111-8. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78111-8_31
 161. Raycheva, Lilia; Velinova, Neli; Miteva, Nadezhda; Tomov, Mariyan. Impacts of Virtual Communication During Social Isolation of Covid’19. In: Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1269. Human Systems Engineering and Design III: IHSED 2020. Еd. by W. Karwowski, T. Ahram, D. Etinger, N. Tanković, R. Taiar. Cham: Springer, 2021, pp. 63–68. DOI:10.1007/978-3-030-58282-1_11. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-58282-1_11
 162. Shpatov, Alexander. The future of reading: Europe Readr Riveting Interview with Alexander Shpatov [подкаст интервю]. In: European Literature Network, October 2021. Available from: https://soundcloud.com/eurolitnetwork/ep6-shpatov-edit-mixdown01
 163. Stefanova, Albena. Improving the Communicative Competence in ESP of Students of Economics. В: Научни трудове на УНСС [Университет за национално и световно стопанство] = Research Papers – University of National and World Economy. Т. 3, 2021, с. 373-394.
 164. Stoyanov, Boris. Political Message Delivery and Digitalization: New Manifestations and Features. В: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2021, No 48, pp. 114-125. Available from: https://rhetoric.bg/political-message-delivery-and-digitalization-new-manifestations-and-features
 165. Tarandova, Spaska. Public Libraries in Bulgaria – Activ Participants in Public Life. In: Living Libraries: The house of the community around the world. De Bibliotheek Uthecht, 2021, pp. 88-99. Available from: https://www.bibliotheekutrecht.nl/living-libraries.html
 166. Titova, Ekaterina. Global streaming impact to movies and cultural products. В: Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий: Материалы VII Международной научно-практической конференции. Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2021, с. 410-416.
 167. Tsvetkova, Milena, et al. Organizing students' independent work at universities for professional competencies formation and personality development. In: International Journal of Instruction, 2021, Vol. 14, No 4, pp. 503-528. DOI:10.29333/iji.2021.14430a.
 168. Tsvetkova, Milena, et al. Religious fabula as a means of increasing the mass readership. In: Revista Transilvania, 2021, No 5, pp. 38-45. DOI:10.51391/trva.2021.05.04.
 169. Tsvetkova, Milena, et al. The importance of separating the author from the narrative in modern and classical literature. In: Ars et Humanitas, 2021, Vol. 15, No 2, pp. 249–261. DOI:10.4312/ars.15.2.249-261.
 170. Tsvetkova, Milena. Bibliological Roots of Social Networks and Distance Learning [Библиолошки коријени друштвених мрежа и наставе на даљину]. In: Verzal: Bibliology and Cultural Heritage Journal, 2021, Vol. 1, No 1, pp. 24-38. DOI:10.7251/VER2101024T.
 171. Tsvetkova, Milena. Drawbacks of Audio Books for Learning and Cognition: Chapter 9. In: Current Approaches in Science and Technology Research: Vol. 6. Ed. by E. A. Makky. London, Hooghly: Book Publisher International (a part of ScienceDomain International), 2021, pp. 93–107. DOI:10.9734/bpi/castr/v6/9949D. Available from: https://stm.bookpi.org/CASTR-V6/article/view/1722
 172. Tsvetkova, Milena. Ebook Boundaries: The Risk of Transfiguration a Digital Book into a Non-Book: Chapter 9. In: Current Approaches in Science and Technology Research: Vol. 5. Ed. by Guang Yih Sheu. Hooghly, London: Book Publisher International (a part of ScienceDomain International), 2021, pp. 112-125. DOI:10.9734/bpi/castr/v5/9426D. Available from: https://stm.bookpi.org/CASTR-V5/article/view/1618
 173. Tsvetkova, Milena. Reading Medium with Pictorial Content: An Approach towards Communication Analysis: Chapter 10. In: Current Approaches in Science and Technology Research: Vol. 6. Ed. by E. A. Makky. London, Hooghly: Book Publisher International (a part of ScienceDomain International), 2021, pp. 108–122. DOI:10.9734/bpi/castr/v6/9966D. Available from: https://stm.bookpi.org/CASTR-V6/article/view/1723
 174. Valkanova, Veselina. The Role of Quality Journalism and Media and the New Communication Environment. В: Качествена журналистика и нова комуникационна среда: Международната научна конференция, проведена на 29–30.10.2020 г. = Quality journalism and a new communication environment: International Scientific Conference of FJMC, held on 29-30.10.2020. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2021, pp. 13-17.
 175. Vassileva, Maya. A Comparative Rhetorical Analysis of Six American Presidential Inaugural Address Speeches – Models of Political Leader's Messages in the 21st Century. В: Реторика и комуникации през 21. век: Теория, методи, практики. София: Институт по реторика и комуникация, 2021, с. 113-149.

Vassileva, Maya. A Political Communication Model of the Inaugural Address Speech of President-Elect Joseph R. Biden. In: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2021, No 48, pp. 51-63. Available from: https://rhetoric.bg/a-political-communication-model-of-the-inaugural-address-speech-of-president-elect-joseph-r-biden