Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на представянето на „Медии и комуникации. Научна библиография 1990-2022 г. 70 години висше образование по журналистика в България”.
Изданието се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката по договор № КП-06-НП3/56 от 22.11.2021 г. от конкурса „Българска научна периодика – 2022 г.“.

bibl

Събитието е част от отбелязването на 70-годишнината от началото на обучението по специалност „Журналистика” в България.

Представянето на научната библиография ще се състои на 19 декември 2022 г., понеделник, от 18:00 часа в Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски” (ул. „Московска” № 49).

1. Откриване и слово: проф. д-р Веселина Вълканова - Декан на ФЖМК, ръководител на проекта по ФНИ към МОН и научен редактор на Библиографията
2. Представяне на Библиографията: проф. д.ф.н. Валери Стефанов - директор на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ и научен редактор на Библиографията
3. Д-р Петър Величков, редактор в
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" и библиографски редактор на Библиографията
4. Доц. д-р Милена Цветкова - автор- съставител на Библиографията.

Изданието предлага библиографски корпус на по-значимите резултати от научните търсения, изразени в три публикационни формата – сборници, монографии, студии и статии.
Повод за създаването на библиографията е 70-годишният юбилей на висшето образование по журналистика в България (с първи прием през учебната 1952/1953 в Софийския университет). „През изминалите 32 години на демократично университетско образование по журналистика и масова комуникация преподавателите от общо 10 висши училища допринасят за обогатяването и развитието на науката и  осигуряват учебния процес със световно съизмерими авторски трудове. Библиографията „Медии и комуникации” установи 6480 заглавия (библиографски единици) за фиксирания период, но не претендира за изчерпателност и абсолютна пълнота“, се казва в увода. „Максимална пълнота във всеки от видовете научни публикации е търсена само за щатните преподаватели във ФЖМК – родното място на висшето образование по журналистика в България. За учени и изследователи от други научни звена на СУ и други висши училища са отразени само заглавия, които имат трансферна стойност и ясна демонстрация на принадлежност към академичното поле на ФЖМК.“

Библиографията е достъпна и онлайн, във вид, удобен за търсене и проучвания, в специален раздел на сайта на ФЖМК.
 

Медии и комуникации. Научна библиография 1990 - 2022 г. 70 години висше образование по журналистика в България, т. 30, Годишник на Факултета по журналистика и масова комуникация. Милена Цветкова (авт.-съст.), Веселина Вълканова, Валери Стефанов (н. ред.), Петър Величков (библ. ред.). С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, 640 с., ISSN 1311-4883

Заповядайте!