На 19 декември 2022 г. в Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация бе представен юбилейният 30-и том на Годишника на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, който публикува един важен труд - „Медии и комуникации. Научна библиография 1990–2022“.  Пред множеството преподаватели, докторанти, студенти, представители на медиите събитието беше открито от декана на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова, която сподели в словото си, че „в навечерието на светите дни на Рождеството можем да се съберем, за да отбележим и отпразнуваме появата на една книга, която е от голямо значение за науката, образованието, за развитието на медийните изследвания през последните 30 години“.

im

Тя обясни, че „изданието е съставено от доц. д-р Милена Цветкова и се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката от конкурса „Българска научна периодика – 2022 г.“ и с голямото съдействие на Университетското издателство и неговия директор проф. Валери Стефанов.“

publ
Проф. Вълканова напомни, че „научната библиография се издава по повод на една голяма годишнина на ФЖМК, на Софийския университет и на университетското образование в България – 70-ата годишнина от началото на висшето образование по журналистика в България. И настоящият том, и всички научни и образователни форуми, организирани през учебната 2022/2023 година, са посветени на тази важна годишнина за българската професионална, научна и академична общност. Стотици са учените, които със своите изследвания, монографии, статии и учебници развиват академичното поле на комуникациите, журналистиката и медиите, в полза на студентите, докторантите и младите преподаватели, но и на професионалната колегия – журналисти, редактори, издатели, мениджъри в комуникациите“, каза проф. Вълканова. „70 години на образователното и научно поле на специалността Журналистика е значителна традиция за ФЖМК, за образованието по медии и комуникации, за професионалната общност в цялата страна. Годишнина, който ни кара да осмисляме постиженията и предизвикателствата, да търсим нови перспективи в изследванията и образователните дейности.
Отбелязваме 70-годишнината на специалността Журналистиката с академично достойнство чрез настоящата солидна библиография, чрез международната конференция „Комуникацията и медиите на ХХI век: образователни и професионални предизвикателства“ с широко участие на чуждестранни учени и със солидни академични и и медийни партньори, чрез юбилейния теоретичен и образователен форум на тема „Образователната парадигма на 21-ви век: предизвикателства пред подготовката на бъдещите комуникационни специалисти“, чрез десетки други инициативи и програми.“
„Настоящото издание „Медии и комуникации: Научна библиография 1990–2022” събира и систематизира натрупаното в научната област и представлява първата тематична библиография на научни публикации на университетските преподаватели и изследователи в България по специфични теми – комуникация, медии, журналистика, връзки с обществеността и публикуване, продължи проф. Вълканова. „За първи път, благодарение на професионализма и огромните усилия на автора и съставител на библиографията – доц. д-р Милена Цветкова, е очертан периметърът на научната база за обучение на журналисти и други медийни и комуникационни професии в България от началото на демокрацията през 1990 г. до 2022 г.
Резултатът е забележителен – библиографията демонстрира ясно, как се развива академичната колегия в научно и изследователско отношение и то за значителен период – на практика за всички изминали 32 години след промяната.
Не става дума единствено за ФЖМК и неговия принос – наистина, той е централен и много значим, около него са фокусирани основните научни събития, публикации, приносни за теорията и практиките трудове, но библиографията улавя нещо повече: как като цяло се развива университетското образование по журналистика и масова комуникация в България през трудовете на преподаватели и учени от 10 висши училища. Така настоящия том регистрира целия принос на преподавателската и изследователската колегия в страната към науката и практиките, цялата публикационна енергия, осигурила учебния процес със световно съизмерими авторски трудове в полето на медиите, комуникацията, публикационните изследвания, обществената комуникация, комуникационния мениджмънт.
В предметния индекс са регистрирани 6480 библиографски единици, от които 5917 са на кирилица, 563 са на латиница.

  • Солидната библиографска колекция стъпва на сериозни натрупвания на научната общност през този повече от 30-годишен период:
  •  общият брой на сборниците е 579 (542 на кирилица, 37 на латиница).
  •  Общият брой на монографиите  е 1225 (1196 на кирилица, 29 на латиница).
  •  Общият брой на студиите и статиите е 4676 (4179 на кирилица, 497 на латиница).
  •  Общият брой на авторите е 2629 (2372 на кирилица, 257 на латиница).
  •  Общият брой на периодичните издания, в които са публикувани научни трудове в областта, е 394 (282 на кирилица, 112 на латиница).
  •  Общият брой на предметните рубрики (предметни термини) в съдържателния обхват на библиографията е 2245 (1806 на кирилица, 439 на латиница).

В резултат на приложения библиографски подход вече разполагаме с представителен фонд от публикации на българската наука за медиите и комуникациите.
Не се съмнявам, че изданието „Медии и комуникации: Научна библиография 1990–2022” ще бъде функционално и полезно като основен научноспомагателен източник на образованието и бъдещите изследвания по история, теория и методология на комуникациите и медиите, на журналистиката, пъблик рилейшънс, издателската дейност и др. и задължителните за това библиометрични анализи.
Имаме удоволствието да представим тази репрезентативна за научната общност библиография в 30-ия том на Годишника на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ – Факултет по журналистика и масова комуникация.
Със своята 117-годишна история Годишникът на Софийския университет е най-дълготрайното периодично издание в България, съществуващо и до днес. През годините поредиците се обогатяват и допълват с томовете на факултетите и департаментите. Престижно за българското книгоиздаване и академична традиция, списанието успява да съхрани своя институционален авторитет и да защити позициите си в полето на науката, като през последните десетилетия търси аудитория и видимост извън страната.
Посредством Университетската библиотека настоящото издание  ще бъде разпространено към над сто университета по света. Чрез поредицата на Годишника то вече е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД, а чрез индексиращите системи настоящата Библиография ще достигне до по-широк кръг читатели, вече е достъпна онлайн в специален раздел на сайта на ФЖМК и е интерактивна – с връзки към издания и автори, с това е функционална за изследователите.“
В заключение проф. Веселина Вълканова каза: „Поздравявам цялата колегия, посветена на обучението и изследванията в областта на журналистиката и медиите с юбилея на специалността „Журналистика“ и с това чудесно издание!“

За значимостта на изданието за хуманитаристиката и за иследователската дейност на Софийския университет говори проф. д.ф.н. Валери Стефанов, директор на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ и един от научните редактори на Библиографията. Той изтъкна важността да се издават такъв тип трудове, сподели опита си от последните години и увери присъстващите на събитието, че университетските книги се четат и продават.

vel

Д-р Петър Величков, редактор в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и библиографски редактор на Библиографията разказа за огромната работа на екипа по създаването на тома и изтъкна, че той утвърждава и развива високите стандарти на българската библиография, заложени от проф. Тодор Боров, които не винаги се зачитат от съвременните изследователи.

milАвторката-съставителка на библиографията доц. д-р Милена Цветкова се спря на значението на библиографията в съвременната цифрова епоха и при създаването на научните бази данни, както и на проблемите и предизвикателствата при обхващането и регистрирането на на такъв голям период и огромен брой несистематизирани досега публикации от една широка тематична област. Тя очерта периметъра на Научната библиография, а именно - научните трудове в комуникационната и медийната наука в България от началото на демокрацията през 1990 г. до настоящата 2022 г.
Целта на настоящото издание е да улесни процеса на осмисляне на постигнатото от българските учени в посттоталитарния период като резюмира научната им продукция по проблемите на медиите и комуникациите през последните 32 години.
На финала на своето представяне доц. Цветкова сподели за дисеминацията и индексирането на научната библиография в платформи и репозиториуми като Научния портал на Софийския университет (Research at Sofia University), OpenAIRe - научната система към Европейската комисия, свързана с „Европейския облак за отворена наука” (European Open Science Cloud), Zendo – научният репозиториум на CERN, Open Library, Interactive Archive, Hal, SSRN – научната платформа на ELSEVIER (Scopus). За по-малко от месец трудът е прегледан и свален стотици пъти по света.

Думата взе и проф. д-р Лилия Райчева, която.разгледа значимостта на Библиографията в контекста на развитието на медийната наука у нас в по-голям исторически период и заяви, че тя представлява фактически „втори том“, а първият - за годините преди 1990, предстои да се напише. Доц. Цветкова сподели, че смята да продължи библиографските си изследвания именно в тази насока.

Проф. д-р Маргарита Пешева изтъкна, че този том показва нагледно европейското равнище на науката за обществените комуникации и медиите в България и може да послужи за основа на бъдещите проучвания за трансформациите на езика на медийните изследвания паралелно с обществените конфликти и промени през десетилетията на посткомунистическия преход.

Всички присъстващи получиха екземпляри от изданието, което е достъпно и онлайн, във вид, удобен за търсене и проучвания, в специален раздел на сайта на ФЖМК.
 

Медии и комуникации. Научна библиография 1990 - 2022 г. 70 години висше образование по журналистика в България, т. 30, Годишник на Факултета по журналистика и масова комуникация. Милена Цветкова (авт.-съст.), Веселина Вълканова, Валери Стефанов (н. ред.), Петър Величков (библ. ред.). С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, 640 с., ISSN 1311-4883