Летни учебни практики

Провеждане и оценяване на летните учебни практики
за студентите от Факултета по журналистика и масова комуникация

1. Летните учебни практики се провеждат през юли и август в медии, рекламни агенции, PR агенции, издателства, търговски фирми, неправителствени организации, както и в структури на общинската и държавната администрация, професионални организации, като студентите съобразяват базата и профила на практиката с изучаваната специалност в рамките на професионалното направление „Обществени комуникации и информационни науки“.

Препоръчителен списък с работодатели

2. Студентите съгласуват къде и кога ще проведат лятна учебна практика с преподавателя, отговарящ за съответната специалност и профил, нe по-късно от края на летния семестър (за редовно обучение) и не по-късно от края на лятната изпитна сесия (за задочно обучение) и получават от тях учебна програма.

3. Студентите получават официално писмо от ФЖМК за провеждането на лятната учебна практика. Писмата се представят в редакциите (институциите, PR агенциите, търговските фирми и т.н), в които студентите са на практика.

Официално писмо за лятна учебна практика

4. След провеждането на лятната учебна практика студентите подготвят подробен отчет за дейностите, които са извършвали (с приложени авторски материали по възможност), в срок до:

1 септември – за задочно обучение;
10 септември – за редовно обучение.

5. Необходимите документи за удостоверяване на проведената лятна учебна практика са:

  1. Служебна бележка от работодателя;
  2. Карта за оценка на представянето на студента, попълнена от ментора (включваща 10 индикатора, както и цялостно заключение за работата на студента);
  3. Отчет на студента, съдържащ подробно описание на извършените в рамките на стажа дейности.

6. Документите се прилагат в курса „Лятна учебна практика“ в платформата „Moodle“ на съответния курс и се изпращат до преподавателя, отговарящ за съответния профил/специалност на посочения адрес на електронна поща.

7. Оценяването се извършва след събеседване с преподавателя по предварително определен график.

8. Оценката по дисциплината „Лятна учебна практика“ се основава на 4 критерия:

  • Качество на извършената работа;
  • Разнообразие на изпълнените практически задачи;
  • Количество на извършената работа;
  • Сложност на извършената работа.

При окончателното формиране на оценката се вземат предвид и следните компоненти със съответната тежест:

  1. Отчет на студента за проведената практика (с приложени авторски материали по възможност) – 40%;
  2. Карта за оценка на представянето на студента, изготвена от ментора – 30%;
  3. Събеседване с преподавателите, които оценяват проведените практики – 30%;

Преподаватели, оценяващи летните учебни практики, според вида и профила на провеждането им:

Журналистика

Профил „Преса и онлайн журналистика“

Профил „Радио“

Профил „Телевизия“

Връзки с обществеността

Книгоиздаване

Комуникационен мениджмънт