1994

Сборници

 1. 150 години българска журналистика: Научни студии, статии, съобщения. Ред. кол. Пенка Караиванова, Михаил Минков, Филип Панайотов. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994. – 504 с. ISBN 954-07-0479-0
 2. Двуезичното издание на Кирияк Цанков. Встъп. студ., подб., прев. и бел. Георги Атанасов. – София: Юруков, 1994. – 232 с. ISBN 954-8762-01-3
 3. Етнокултурната ситуация и отношение на населението на град Шумен към художествената култура: Анализ на резултатите от социол. изследване. Авт. Христо Бонев, Иван Джаджев, Росица Йорданова. – Шумен: Алтос, 1994. – 174 с. ISBN 954-588-015-5
 4. Култура, комуникация, книжовност: Семинар „Библиология”: Международен форум „Информационните услуги в периода на преход”, София, 11–14 окт. 1994. Състав., ред. Ани Гергова, Николай Матеев. – София: Център за телематични услуги, 1994.- 166 с. ISBN 954-8764-01-6
 5. Печат и литература: 150 години българска журналистика. Ред. кол. Дочо Леков, Лидия Михова, Росен Тахов. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, БАН, Институт за литература, 1994. – 272 с. ISBN 954-07-0500-2
 6. Свободата на печата в Княжество България и Източна Румелия 1879-1885. Състав., предг. Василка Танкова. – Пловдив: Свободна мисъл, 1994. – 254 с.
 7. Справочник на издателства, редакции и печатници в България: ISBN, ISSN. Състав. Татяна Дерменджиева и др. 2. прераб. и доп. изд. – София: Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 1994. – 382 с. ISBN 954-523-007-X

Монографии

 1. Димитров, Веселин. История на радиото в България: Краят на XIX в. – 1944 г.: Кн. 1. – София: Витраж, 1994. – 232 с. ISBN 954-8667-01-0
 2. Димитров, Веселин. История на радиото в България: Краят на XIX в. – 1944 г.: Кн. 2. – София: Витраж, 1994. – 368 с. ISBN 954-8667-02-9
 3. Доганов, Димитър; Палфи, Ференц. Рекламата каквато е. 2. изд. – Варна: Princeps, 1994. – 340 с. ISBN 954-8067-03-X
 4. Занкова, Бисера. Правни основи на средствата за масова комуникация. – София: Нов бълг. унив., 1994. – 116 с. (без ISBN)
 5. Иванова, Диана. Българският периодичен печат и градивните книжовноезикови процеси през Възраждането: Върху материал от сп. „Читалище” [Цариград]: 1870 -1875. – Пловдив: Макрос 2000, 1994. – 224 с. ISBN 954-561-012-3
 6. Кафтанджиев, Христо. Текстовете на печатната реклама. – София: Поли, 1994. – 143 с. ISBN 954-8321-08-7
 7. Михайлов, Николай. Морал и ценности. – София: Фил-Вест, 1994. – 116 с. ISBN 954-8688-03-4
 8. Петришки, Илия. Основи на телевизията. 2. прераб. изд. – Варна: ТУ, 1994. – 289 с. (без ISBN)
 9. Петровски, Иван. Управлението: Конфликти и парадокси: Изповед на един мениджър. – София: Амбелино арт, 1994. – 117 с. ISBN 954-8034-01-8
 10. Сапарев, Огнян. Литературната комуникация. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1994. – 344 с. ISBN 954-423-071-8
 11. Стефанов, Свилен. Българският печат от 20-те години: Особености на визуалния език. – София: Едем 21, 1994. – 134 с. (без ISBN)
 12. Стойков, Любомир. Модата: От Нефертити до топмоделите. – София: Амбелино Арт, [1994]. – 120 с. (без ISBN)
 13. Тодоров, Тодор К. Бази от данни с бизнесинформация. – София: Техника, 1994. – 228 с. ISBN 954-03-0419-9
 14. Томов, Димитър. Въведение в научната информация и информационна култура. – Варна: Колор Принт, 1994. – 128 с. ISBN 954-8284-29-4

Студии и статии

 1. Абаджимаринова, Румяна. Постоянното обучение и квалификация в университетските библиотеки. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 2, 1994, №1, с. 23-26.
 2. Аргирова-Герасимова, Мария; Пейчева, Радка. Поглед върху изследванията на книгите и четенето 1985-1994. В: Култура, комуникация, книжовност: Семинар „Библиология”: Международен форум „Информационните услуги в периода на преход”, София, 11–14 окт. 1994 г. София: Център за телематични услуги, 1994, с. 7-14.
 3. Аргирова-Герасимова, Мария; Пейчева, Радка. Проучване на четенето в Библиотеката на Българската академия на науките през 1936-1942 г. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 1994, №10, с. 39-41.
 4. Бакърджиева, Мария. Информационното общество – една нова парадигма?. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 26, 1994, №2, с. 102-111.
 5. Белчева, Олга; Пеев, Евгени; Боянов, Кирил. Мултимедията – технология за комуникация. В: Автоматика и информатика, 1994, №2, с. 3-17.
 6. Бенбасат, Алберт. Предсмъртната изповед на един професионален репортер: [Предговор]. В: Танев, Стефан. Отворени писма: Спомени и изповеди на главния редактор на в. „Утро”, писани в Централния затвор: Мемоари, биографии, писма. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994, с. 1-6.
 7. Варзоновцев, Дмитрий; Евтимов, Иван. Комуникативното поведение на българина в ситуацията на преход: Върху опита от експерименти по методиката на „организационно-дейностната игра”. В: Култура, комуникация, книжовност: Семинар „Библиология”: Международен форум „Информационните услуги в периода на преход”, София, 11–14 окт. 1994 г. София: Център за телематични услуги, 1994, с. 21–32.
 8. Вълканова, Веселина. Основни и стандартни заглавия в графичния дизайн на съвременния вестник (типографски тенденции). В: 150 години българска журналистика: Научни студии, статии, съобщения. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994, с. 451-485.
 9. Георгиев, Живко. Журналистика и етика. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 36, 1994, №5, с. 2-7.
 10. Гергова, Ани. Автори – издатели. В: Култура, комуникация, книжовност: Семинар „Библиология”: Международен форум „Информационните услуги в периода на преход”, София, 11–14 окт. 1994 г. София: Център за телематични услуги, 1994, с. 40–46.
 11. Дееничина, Мария. За какво спори партийният печат в България в годините 1945–1947. В: 150 години българска журналистика: Научни студии, статии, съобщения. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994, с. 221-253.
 12. Дееничина, Мария. Някои аспекти на проблема за демокрацията в партийния печат след 9.ІХ.1944 г. В: Печат и литература: 150 години българска журналистика. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, БАН, Институт за литература, 1994, с. 252-258.
 13. Дерменджиева, Грета. Компютрите и новото лице на масовите комуникации. В: 150 години българска журналистика: Научни студии, статии, съобщения. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994, с. 485-503.
 14. Деянов, Петър. Поетика на рекламното изкуство. В: Пламък: месeчно списание за литература, изкуство и публицистика, 1994, №5-6, с. 93-97.
 15. Димов, Венцислав. „Ставането” на екстрасенса (Наблюдения върху биографични разкази на български екстрасенси). В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 20, 1994, №6, с. 57-65.
 16. Димов, Венцислав. Живият паметник на българска и неделима Добруджа (Фолклорът и румънското господство в Добруджа (1913-1940) – подстъпи към темата). В: Добруджа, 1994, №11, с. 161-174.      
 17. Димов, Венцислав; Пейчева, Лозанка. „Спя и пея – това е моят живот” – Недялка Керанова. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 20, 1994, №6, с. 92-96.
 18. Димов, Венцислав; Пейчева, Лозанка. Втори фестивал на ромската музика и песен. В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 20, 1994, №5, с. 125-127.
 19. Димов, Венцислав; Пейчева, Лозанка. Румънското господство в Южна Добруджа отразено в народни песни. В: Букурещкият договор и съдбата на Южна Добруджа. Добрич: РИМ, 1994, с. 88-100.
 20. Добрева, Елка. Съавторството в езиковата комуникация. В: Език и литература: списание за общодостъпно разглеждане на езика, литературата и народния бит, 1994, №5, с. 74-83.
 21. Драгова, Надежда; Новакова, Камка. Да се съберем в държава на духа: [Разговор за българската журналистика]. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 36, 1994, №5, с. 11-13.
 22. Златева, Минка. Разговор за настоящето и бъдещето на немската журналистика. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 36, 1994, №2, с. 41-42.
 23. Карасимеонов, Георги. Медиите, демокрацията и европейските интереси. В: Политически изследвания: тримесечно списание, Год. 4, 1994, №3, с. 254-256.
 24. Кирилов, Светлозар. Десет правила за успешна реклама. В: Български журналист: журналистика и общество, 1994, №4, с. 17-19.
 25. Кирилов, Светлозар. Рейтинг'93: Десетте вестника на годината. В: Български журналист: журналистика и общество, 1994, №5, с. 8-9.
 26. Кирилов, Светлозар. Четири образа от предизборната кампания през 1991 г. В: 150 години българска журналистика: Научни студии, статии, съобщения. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994, с. 409-429.
 27. Константинова, Здравка. Отзвукът в централната периодика на спора за печата. В: Печат и литература: 150 години българска журналистика. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, БАН, Институт за литература, 1994, с. 237-251.         
 28. Константинова, Здравка. Полемиката за печата на тесните социалисти. В: 150 години българска журналистика: Научни студии, статии, съобщения. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994, с. 123-160.
 29. Кръстева, Луливера. Медии и власт. В: Политически изследвания: тримесечно списание, Год. 4, 1994, №3, с. 247-254.
 30. Кръстева, Луливера. Митологизацията на журналистическите модели. В: Български журналист: журналистика и общество, 1994, №9-10, с. 2-5.
 31. Кръстева, Луливера. Социалният конфликт в българската журналистика. В: 150 години българска журналистика: Научни студии, статии, съобщения. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994, с. 430-451.
 32. Кушовска, Лада; Стойков, Любомир. Политическият имидж и социалните реалности – парадоксите на рекламата в българския политически живот. В: Политически изследвания: тримесечно списание, Год. 4, 1994, №2, с. 197-205.
 33. Лозанов, Георги. Посткомунистически Постархитектурен Постманифест. В: Архитектура: списание за архитектурно творчество, архитектурна теория и критика, 1994, №2.
 34. Лозанов, Георги. Сладолед в библиотеката. В: Архитектура: списание за архитектурно творчество, архитектурна теория и критика, 1994, №3, с. 4.
 35. Михайлов, Владимир. Нова стратегия за телевизионна комуникация. В: Проблеми на изкуството: тримесечно списание за естетика, теория и критика на изкуството = Art studies quarterly, 1994, №2, с. 41-43.
 36. Монова, Тотка. "Хирургическа журналистика" или "разговор с цел". В: Българска литература: Литературознание, език, стилистика, методика. Велико Търново: Слово, 1994, с. 597-603.
 37. Монова, Тотка. Вестникът в новото социално пространство. В: 150 години българска журналистика: Научни студии, статии, съобщения. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994, с. 313-337.
 38. Монова, Тотка. Вестникът като експресия: Вестник "Експрес". В: Български журналист: журналистика и общество, 1994, №1, с. 44-45.
 39. Монова, Тотка. Жанрова система и жанрови форми в печата. В: Българска литература. Литературознание, език, стилистика, методика. Велико Търново: Слово, 1994, с. 573-584.
 40. Монова, Тотка. Коментарът като прозрение. В: Българска литература. Литературознание, език, стилистика, методика. Велико Търново: Слово, 1994, с. 606-612.
 41. Нейкова, Мария. Във водите на втората и третата вълна. В: 150 години българска журналистика: Научни студии, статии, съобщения. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994, с. 307-312.
 42. Нейкова, Мария. Събитията на Балканите и медиите. В: Arbitrum Liberum, 1994, №2.
 43. Пейчева, Лозанка; Димов, Венцислав. Демокасетите: (За един неизследван факт от Софийския музикален пазар). В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 20, 1994, №4, с. 25-34.
 44. Пенев, Васил. Българската преса и Европа. В: Политически изследвания: тримесечно списание, Год. 4, 1994, №3, с. 257-262.

290а. Попов, Христо. Прагматика на човешките комуникации. В: Българско списание по психология: тримесечно издание = Bulgarian Journal of Psychology, 1994, №2, с. 47-53.

 1. Попова, Снежана. Ефир в персонални територии. В: Проблеми на културата: списание за теория, история и сравнително изучаване на културата, 1994, №2-3, с. 161-164.
 2. Попова, Снежана. Предизборни послания по радиото. В: Избори’91: Идеологически аспекти. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994, с. 331-357.
 3. Попова, Снежана. Радио и избори (1990-1991). В: 150 години българска журналистика: Научни студии, статии, съобщения. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994, с. 377-408.
 4. Спасов, Орлин. На острова на блажените: Невъзможната книга. В: Литературата. Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, 1994, №2, с. 134-149.   
 5. Стоицова, Толя. Комуникативно поведение в проблемни ситуации. В: Българско списание по психология: тримесечно издание = Bulgarian journal of psychology, 1994, №2, с. 3-22.
 6. Стоицова, Толя. Типология на когнитивните стилове на Карл Юнг: Възможности за индивидуална диагностика. В: Българско списание по психология: тримесечно издание = Bulgarian journal of psychology, 1994, №3, с. 14-28.
 7. Стойков, Любомир. Метафората на предприемчивостта: Фирмени ценности, ритуали и церемонии. В: Икономика, 1994, №1, с. 19-21.
 8. Стойков, Любомир. Метафората на предприемчивостта: Фирмените ценности, ритуали и церемонии. В: Икономика, 1994, №2, с. 26-29.
 9. Христов, Чавдар. Националната разузнавателна общност и нейното институциализиране. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 1994, №2, с. 119-128.
 10. Цанева, Лиляна. Зониране на маскиращия ефект на шума по отношение на адаптивните възможности на слуховия анализатор за речева комуникация. В: Проблеми на хигиената, 1994, №19, с. 65-71.
 11. Чакалова, Мария. Комуникация на културните и времевите пространства в поемата "Септември" на Гео Милев. В: Тракия: двумесечно литературно списание, 1994, №4, с. 75-79.
 12. Чолаков, Никола. Лингводидактика: Дидактическа комуникация и езиково обучение. В: Педагогика: месечно научнотеоретично списание, Год. 4, 1994, №5, с. 3-20.
 13. Шуманова, Нина. Текущите информационни издания в период на криза. В: Култура, комуникация, книжовност: Семинар „Библиология”: Международен форум „Информационните услуги в периода на преход”, София, 11–14 окт. 1994 г. София: Център за телематични услуги, 1994, с. 90–97.
 14. Popova, Snezhana. Bulgarian private radio: second season. In: Applied Research and Communications Fund. Center for the Study of Democracy, 1994.