Поредица на Факултетния студентски съвет

Уважаеми кандидат-студенти,
В поредица от няколко публикации ще ви представим мнението на различни преподаватели от Факултета по журналистика и масова комуникация защо трябва да изберете ФЖМК.

z1

Нашият декан е проф. д-р Веселина Вълканова. Тя е изследовател в полето на визуалната комуникация и медийния дизайн, а списъкът с научните ѝ трудове надхвърля 100 заглавия. Във ФЖМК тя преподава графичен дизайн, дизайн на книгата, медиен дизайн и комуникация, и графичен дизайн и визуална култура.

z2

Доц. д-р Светлана Станкова – заместник-декан по учебната дейност. Тя преподава в дисциплините изграждане на комуникационни ефекти, образ на врага в медиите, политически имидж и медиите в политиката. Научните ѝ интереси обхващат медиазнанието, социалната психология, политическата комуникация и връзките с обществеността.

z2

Проф. д-р Николай Михайлов -  заместник-декан по научноизследователската дейност и докторските програми. Той е член на Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“, а научните му интереси са свързани със социологията и етиката в комуникациите.

z5

Доц. д-р Светлозар Кирилов - ръководител на Катедра "История и теория на журналистиката" във Факултета по журналистика и масова комуникация. Научните интереси на доц. Кирилов са свързани със социологията, медийния преход, малцинствата и журналистиката.

efr

Проф. д-р Ефрем Ефремов - ръководител на Катедра "Пресжурналистика и книгоиздаване" и председател на Общото събрание на Факултета по журналистика и масова комуникация.
Проф. Ефремов преподава теория и практика на текста (редактиране), типология на списанието и е един от основните изследователи на спортната журналистика у нас.

orlin
Доц. д-р Орлин Спасов - ръководител на Катедра "Радио и телевизия" във Факултета по журналистика и масова комуникация. 
Доц. Спасов преподава интернет култура и медийни и комуникационни изследвания.