2020

Сборници

 1. Автори, авторитети, авторитаризъм: Сборник. Ред. Пламен Шуликов, Елка Добрева, Евдокия Борисова, Юрий Проданов, Десислава Иванова. Шуменски унив. Епископ Константин Преславски, Кат. по журналистика и масови комуникации. – Шумен [В. Търново]: Фабер, 2020. – 287 с. ISSN 2603-4506 (Серия Обществени комуникации 10)
 2. Библиотеки, четене, комуникации: Осемнадесета национална научна конференция с международно участие, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, РНБ П. Р. Славейков, 14-15 ноември 2019 г. – В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2020. – 504 с. ISSN 1313-8138
 3. Българската книга по света: Студентски сборник. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2020. – 304 с. ISBN 978-619-7567-01-4
 4. Българският книжовен език в социалните медии – колизии и влияния = The Bulgarian literary language in social media – collisions and influences: Доклади, изнесени на международна конференция, проведена на 5-6 юни 2020 г. в Бургаския свободен университет. Ред. Галя Христозова Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева. – Бургас: Бургаски свободен унив., Министерство на образованието и науката – Фонд Научни изследвания, 2020. – 212 с. ISBN 978-619-7126-93-8
 5. Гласът – средство за въздействие: Сборник с научни доклади и разширени анотации на работните ателиета от научно-практическа конференция по случай 70 години от основаването на катедра "Сценична реч" на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", София, 8-9 ноември 2019. Състав. Тодор Димитров-Мечкарски, Лора Мутишева. – София [В. Търново]: Фабер, 2020. – 292 с. ISBN 978-619-00-1117-0
 6. Дигитални трансформации, медии и обществено включване = Digital Transformations, Media and Inclusion: Сборник с доклади от Международна научна конференция, Бургас, 5 юни 2020. – Бургас: Бургаски свободен унив., 2020. – 536 с. ISBN 978-619-7126-92-1
 7. Еволюция срещу революция или за моделите на развитие: Сборник с доклади от VII международна научна конференция, 17-19 септември 2020 г., Русе: Т. 1. Ред. кол. Теодора Евтимова, Силва Василева, Кети Илиева, Валерия Йорданова, Ренета Константинова, Татяна Савова. – Русе: Регион. библ. Любен Каравелов; Пловдив: Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство Проф. Асен Диамандиев, 2020. – 557 с. ISBN 978-619-7404-15-9, ISBN 978-954-2963-69-1
 8. Еволюция срещу революция или за моделите на развитие: Сборник с доклади от VII международна научна конференция, 17-19 септември 2020 г., Русе: Т. 2 = Evolution against revolution or for models of development: proceedings of the international scientific conference, 17-19 September 2020, Ruse: Vol. 2. Ред. кол. Теодора Евтимова, Силва Василева, Кети Илиева, Валерия Йорданова, Ренета Константинова, Татяна Савова. – Русе: Регион. библ. Любен Каравелов; Пловдив: Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство Проф. Асен Диамандиев, 2020. – 503 с. ISBN 978-619-7404-16-6, ISBN 978-954-2963-71-4
 9. Енциклопедия Българско възраждане: Литература, периодичен печат, литературен живот, културни средища: В 3 тома: Т. 2: К-П. – София: Институт за литература – БАН, 2020. Available from: http://enc.ilit.bas.bg
 10. Интеркултурна комуникация в туризма: монография. Авт. Гинка Димитрова, Бистра Василева, Галина Илиева, Христина Недялкова, Галина Петрова, Ивелина Илиева. – Варна: Наука и икономика – ИУ, 2020. – 237 с. ISBN 978-954-21-1009-5
 11. Информационна грамотност & Интелектуална собственост: Модерни научни и практически предизвикателства: Сборник [доклади от осми научен семинар, [София, 2020 г.]. Състав. Стоян Денчев, Тереза Тренчева, Камелия Планска-Симеонова, Евелина Здравкова, Светослава Димитрова. – София: За буквите – О писменeхь, 2020. – 306 с. ISBN 978-619-185-407-3. Available from: https://www.ipl.unibit.bg/wp-content/uploads/2022/01/Article-1.pdf
 12. Инфраструктура: Бизнес и комуникации = Infrastructure: Business and Communications: Доклади от Международна научна конференция за докторанти и студенти, 22 април 2020 г., УНСС, София. Прогр. комитет Силвия Терезова и др.; Организац. комитет Нончо Димитров и др. – София: Издателски комплекс – УНСС; Университет за национално и световно стопанство; Факултет Икономика на инфраструктурата, 2020. – 284 с. ISBN 978-619-232-348-6
 13. #Кой спря БНР? Състав. Вяра Ангелова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 303 с. ISBN:978-954-07-5094-1
 14. Комуникации и политики: Кн. 4. Състав. Йорданка Захариева и др. – София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2020. – 234 с. ISBN 978-619-185-440-0
 15. Медии и комуникации: Научен сборник на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация: Т. 1. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 392 с. ISBN 978-954-07-4909-9. URI: http://hdl.handle.net/10506/2492
 16. Медии и комуникация по време на криза: ХХIІ Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 25-26 юни 2020 г., НБУ, Департамент Медии и комуникация. Науч. ред., състав. Росен Стоянов. – София: Нов бълг. унив., 2020. ISBN 978-619-233-189-4. (под печат). Available from: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2020
 17. Медии, култура и бизнес: Сборник доклади и съобщения от научен семинар, 18.10.2018 г., Благоевград. Състав., науч. ред., предг. Татяна Шопова. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2020. – 151 с. ISBN 978-954-00-0221-7
 18. Медиите в България: 30 години по-късно: Национална научно-практическа конференция. Състав. Райна Николова, Катерина Йочева. – София: Нов бълг. унив., 2020. – 284 с. ISBN 978-619-233-143-6. http://eprints.nbu.bg/4336
 19. Между кориците и отвъд тях: Доклади от академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенбасат, 18 май 2016 г., София. Състав., предг. Юлия Йорданова-Панчева, Малина Димитрова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 214 с. ISBN 978-954-07-4896-2
 20. Меката власт на популярната музика в медиите: По примери от България и Балканите. Състав., ред., предг. Лозанка Пейчева. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 160 с. ISBN 978-954-07-4953-2
 21. Наука и образование в дигиталната ера: Сборник с доклади: IX международна научна конференция 10.09.2020 г., Варна: сборник с доклади. – Варна: Мед. унив. Проф. д-р П. Стоянов, 2020. – 444 с. ISBN 978-619-221-283-4
 22. Образование и медии: Сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов. Състав. Адриана Дамянова. – София: Просвета, [2020]. – 600 с. ISBN 978-954-01-4108-4
 23. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век: ХVII национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2019 г. = Knowledge society and 21st century humanism: The 17th International scientific conference, Sofia, 1st November 2019: [Посветена на] 1150 години от успението на Св. Константин-Кирил Философ, 280 години от рождението на Софроний Врачански и 50 години от създаването на Интернет: Т. 17. – София: За буквите – О писменехь, 2020. – USB Flash. ISSN 2683-0094
 24. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век: ХVIII национална научна конференцияс международно участие, София, 1 – 2 ноември 2020 г. = Knowledge society and 21st century humanism: The 18th International Scientific Conference, Sofia, 1st – 2nd November 2020: [Посветена на] 70 години от създаването на Университета по библиотекознание и информационни технологии: Т. 18. – София: За буквите – О писменехь, 2020. – 1012 с. USB Flash. ISSN 2683-0094
 25. Педагогическата комуникация: Вербална и визуална: Сборник доклади от трета научно-практическа конференция, 18-20 септември 2020 г., София. Науч. ред. Калина Йочева. Предг. Иванка Мавродиева, Янка Тоцева. – В. Търново: Фабер, 2020. – 259 с. ISBN 978-619-00-1190-3. Available from: https://www.academyteachers.bg/wp-content/uploads/2020/09/2020_Sbornik-ot-konferentsiyata-za-pedagogicheskata-komunikatsiya.pdf
 26. Религиозните идентичности в постмодерния свят: Интеркултурни и комуникационни аспекти. Състав. и науч. ред. Дияна Петкова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 208 с. ISBN 978-954-07-5043-9. Available from: https://www.academia.edu/44366154/Религиозните_идентичности_в_постмодерния_свят_интеркултурни_и_комуникационни_аспекти
 27. Теоретични аспекти и приложни изследвания в областта на медийната педагогика: Сборник. Състав. Данаил Данов. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 144 с. ISBN 978-954-07-4960-0
 28. Управление на масовите възприятия: колективна монография. Авт. Чавдар Христов, Богомил Калинов, Боян Георгиев, Бояна Колева, Венцислава Миндова, Елена Илиева, Калин Калинов, Любен Гешев, Миляна Велева, Петя Параловска. Науч. ред. Чавдар Христов, Милена Цветкова. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2020. – 388 с. ISBN 978-954-8194-97-6. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2015/11/upravlenie-na-masovite-vazpriyatiya.pdf
 29. Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century [Комуникационен мениджмънт: Теория и практика в 21 век]: 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019 from 19th to 21st June 2019, Sofia. Ed. board Vesselina Valkanova, Andreana Eftimova, Nikolai Mihailov, Teodora Petrova, Efrem Efremov, Kalin Kalinov. – Sofia: Sofia Univ. St. Kliment Ohridski. Fac. of Journalism and Mass Communication, 2020. – 490 с. E-ISBN 978-619-7567-04-5; Print-ISBN 978-619-7567-03-8. Available from: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=881576

Монографии

 1. Ангелова, Гергана. Туристически брандинг: предизвикателства и добри практики. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2020. – 112 с. ISBN 978-954-00-0228-6
 2. Блъскова, Диана. Библиотеката и нейният обществен образ. – София: Авангард Прима, 2020. – 228 с. ISBN 978-619-239-378-6
 3. Бодаков, Марин. Критика и искреност: Случаят Йордан Маринополски. – В. Търново: Фабер, 2020. – 272 с. ISBN 978-619-00-1055-5
 4. Бондиков, Венцеслав. PR като обект на познание: Към философията на пъблик рилейшънс. – София: Парадокс, 2020. – 215 с. ISBN 978-954-553-315-0
 5. Братанова, Калина. Идентичност, образ, национален бранд: България в британския политически дебат 2001-2015 г. – София: Унисон арт, 2020. – 184 с. ISBN 978-954-92475-8-9
 6. Вангелов, Никола. Дигиталното потребителско проучване в маркетинга и рекламата. – София: Недланд, 2020. – 184 с. ISBN 978-619-7572-03-2
 7. Василев, Симеон. Дописки от хаоса на времето: Медийно съдържание и външнополитически процес. – София: Сивас Консултинг, 2020. – 284 с. ISBN 978-619-7158-07-6
 8. Велчев, Андрей. Управление на комуникациите при публичните политики: Изграждане и поддържане на обществена съпричастност. – София: Иврай, 2020. – 250 с. ISBN 978-954-9388-78-7
 9. Вутов, Иван. Роля на корпоративните комуникации при взаимодействие със заинтересованите страни на организацията. – София: Авангард Прима, 2020. – 244 с. ISBN 978-619-239-406-6
 10. Ганцаров, Ангел. Великотърновската журналистика 1878-2020 г. – В. Търново: Нар. библ. П. Р. Славейков, 2020. – 380 с. ISBN 978-619-7173-34-5
 11. Георгиев, Лъчезар. Технологии в книгоиздаването: Студия. – В. Търново: Star way, 2020. – 88 с. ISBN 978-954-8685-30-6
 12. Гюлев, Иван; Гюлева, Радосвета. Изящна комуникация с другите и себе си: НЛП & Кибернетиката. – В. Търново: Фабер, 2020. – 164 с. ISBN 978-619-00-1142-2
 13. Данов, Данаил. Медийната грамотност: Преосмисляне на опита. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 240 с. ISBN 978-954-07-4912-9
 14. Димитров, Иво. Комуникативните умения, ефективен способ на здравния мениджмънт. – Пловдив: Интел дизайн, 2020. – 130 с. ISBN 978-619-7178-18-0
 15. Димитрова, Гинка. Интеркултурна комуникация. – Варна: Наука и икономика – ИУ, 2020. – 234 с. ISBN 978-954-21-1028-6
 16. Димитрова, Маргарита. За смисъла на медицинската комуникация през погледа на преподавателя по български език. – Пловдив: Студио 18, 2020. – 230 с. ISBN 978-619-7249-63-7
 17. Димитрова, Маргарита. Медицинската комуникация и преподаването по български език. 2. прераб. изд. – Пловдив: Студио 18, 2020. – 193 с. ISBN 978-619-7249-66-8
 18. Димов, Петко; Иванов, Елислав. Фалшивите новини: Разпознаване на фалшивите новини и дезинформацията в съвременната хибридна среда за сигурност. – София: ВА Георги Стойков Раковски, 2020. – 204 с. ISBN 978-619-7478-39-6. Available from: https://rndc.bg/wp-content/uploads/2020/05/FakeNews-21-05-2020-pechat.pdf
 19. Ефремов, Ефрем. Спортът в медийния свят: Редакторски предизвикателства. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 200 с. ISBN 978-954-07-5036-1
 20. Желязков, Кирил; Петков, Стефан. Визуална комуникация. – В. Търново: Изд. комплекс на Нац. воен. унив. Васил Левски, 2020. – 243 с. ISBN 978-954-753-307-3
 21. Иванова, Поля. Телевизионно време: Телевизия и PR: Сравнително медиязнание и комуникации. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 232 с. ISBN 978-954-07-5057-6
 22. Илиева, Даниела. Комуникация НАвреме и НА място. – [София]: ИК Божидар Данев, 2020. – 276 с. ISBN 978-619-91527-1-3
 23. Ишпекова-Братанова, Калина. Идентичност, образ, национален бранд: България в британския политически дебат 2001 – 2015 г. – София: Унисон Арт, 2020. – 184 с. ISBN 978-954-92475-8-9
 24. Йотова, Райна. Системата на културното наследство в България и новата медийно-информационна среда. – Пловдив: Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство Проф. Асен Диамандиев, 2020. – 224 с. ISBN 978-954-2963-60-8
 25. Каравасилева, Женета. Образователна парадигма: Комуникация чрез компютърни игри. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2020. – 160 с. ISBN 978-619-232-335-6
 26. Карагьозова, Силвана. Методически аспекти на аудиовизуалния дизайн. – София: Канев мюзик, 2020. – 138 с. ISBN 978-619-7505-69-6
 27. Кафтанджиев, Христо. Absolut Semiotics In An Absolut World. 3. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 406 с. ISBN 978-954-07-4959-4
 28. Кафтанджиев, Христо. Герои и красавици в рекламата. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 232 с. ISBN 978-954-07-5022-4
 29. Кафтанджиев, Христо. Рекламата и маркетинговите комуникации по време на черната смърт (коронавируса). – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 128 с. ISBN 978-954-07-4984-6
 30. Ковачева, Ралица. Новините от света: За смисъла и ползите от международната журналистика. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 216 с. ISBN 978-954-07-4852-8
 31. Лилия Райчева: Биобиблиография. Състав. Милена Миланова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 248 с. ISBN 978-954-07-4997-6
 32. Лозанов, Георги. Земното щастие. Предг. Иван Кръстев. – В. Търново: Фабер, 2020. – 263 с. ISBN 978-619-00-1164-4
 33. Мадолев, Васил. Психология на невербалното общуване. – София: ИК Захарий Стоянов, 2020. – 152 с. ISBN 978-954-09-1459-6
 34. Марков, Димитър. Идентифициране и комуникация със заподозрени и обвиняеми лица с интелектуални и психосоциални увреждания: наръчник за служители в системата на наказателното правосъдие. – София: Център за изследване на демокрацията, 2020. – 55 с. ISBN 978-954-477-395-3
 35. Мизов, Максим. Политическият имидж и преходните му еквилибристики. – София: Авангард Прима, 2020. – 332 с. ISBN 978-619-239-344-1
 36. Павлова, Илиана. Комуникационен мениджмънт в социалните мрежи. – В. Търново: Фабер, 2020. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-619-00-1125-5
 37. Павлова, Мартина. PR манипулации по пътя към властта: От Бойко Борисов до Барак Обама. – София: Холотера, 2020. – 364 с. ISBN 978-619-7165-16-6
 38. Петева, Ирена; Лазаров, Владислав. Стратегическите енергийни ресурси във фокуса на информационната цивилизация. – София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2020. – 220 с.
 39. Попова, Жана. Медийните биографии на естрадните музиканти в България след 1989 г. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 112 с. ISBN 978-954-07-5084-2
 40. Серафимова, Мила. PR – теоретични основи и историческо развитие. – София: ИК Ваньо Недков, 2020. – 212 с. ISBN 978-619-194-060-8, е-ISBN 978-619-194-061-5
 41. Серафимова, Мила. PR в дигиталната ера. – София: Enthusiast, 2020. – 184 с. ISBN 978-619-164-318-9, е-ISBN 978-619-164-319-6
 42. Симеонова, Валя. Комуникациите в съвременната военна организация. – София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2020. – 227 с. ISBN 978-619-185-399-1
 43. Симеонова, Лора. (Р)еволюцията на инфлуенсърите. – В. Търново: Фабер, 2020. – 436 с. ISBN 978-619-00-1087-6. Available from: https://www.newmedia21.eu/content/2015/11/lora-simeonova-revolyutsiyata-na-influensarite.pdf
 44. Софрониева, Екатерина. Емпатия и комуникация в езиковото обучение. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 110 с. ISBN 978-954-07-4938-9
 45. Софрониева, Екатерина. Емпатия и комуникация. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 88 с. ISBN 978-954-07-5012-5
 46. Станев, Велин; Стойчев, Любомир. Комуникация и комуникационна политика. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2020. – 384 с. ISBN 978-619-202-614-1
 47. Стефан Продев (1927-2001): Биобиблиография. Състав. Ефросина Ангелова-Пенкова, Дора Деведжиева, Бойка Първанова. – София: ИК Захарий Стоянов, 2020. – 568 с. ISBN 978-954-09-1485-5
 48. Стоев, Тодор. Комуникативни, хуманитарни и социални умения. – Пловдив: Мед. унив., 2020. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 978-619-237-069-5
 49. Стоилова, Вяра. Потребителският избор: Факторът „дизайн”. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2020. – 138 с. ISBN 978-619-232-282-3
 50. Стоичкова, Татяна. Маркетингови и рекламни стратегии в изкуствата. – София: Национална художествена академия, 2020. – 136 с. ISBN 978-954-2988-54-0
 51. Стойков, Любомир. Теоретични проблеми на модата. 2. изд. – София: Алма комуникация, 2020. – x, 314 с. ISBN 978-619-7247-12-1
 52. Стоянова, Даниела. Обществените медии БНТ и БНР и социалният капитал на обществото. – София: Тип-топ прес, 2020. – 200 с. ISBN 978-954-723-238-9
 53. Стрижлев, Христин. Радиобизнес. – София: УНСС, 2020. – 193 с. ISBN 978-619-232-306-6
 54. Събева, Яна. Невербално общуване в бизнес комуникацията. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. – 319 с. ISBN 978-954-07-5016-3
 55. Филипов, Милен. (Псевдо)събитието: теория и практика. – Габрово: Екс-прес, 2020. – 143 с. ISBN 978-954-490-690-0
 56. Чешмеджиева, Десислава. Етническият друг: Образът на ромите, циганите и пътуващите хора в българския и британския печат. – София: Асеневци, 2020. – 272 с. ISBN 978-619-7586-18-3
 57. Aleksandrova, Aleksandra. Ethnonyms, toponyms and personal names in English and Bulgarian media texts. Науч. ред. Десислава Чешмеджиева-Стойчева. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2020. – 217 с. ISBN 978-619-201-432-2
 58. Filipova, Rumena. The shrinking space for media freedom in Southeast Europe in the midst of Covid-19 pandemic and state of emergency. Pref. Ruslan Stefanov, Hendrik Sittig. – Sofia: Center for the Study of Democracy: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2020. – 50 с. ISBN 978-954-477-399-1
 59. Spasova, Ljubomira. Communication and advertising: As part of consumer and corporate behavior. – Beau Bassin, Mauritius: LAP Lambert Acad. Publ., 2020. – 103 с. ISBN 978-620-2-55361-2

Студии и статии

 1. Александров, Георги. Медийният формат на книгите като фактор при данъчното им облагане в Европейския съюз. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 29.12.2020. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/medijniyat-format-na-knigite-kato-faktor-pri-danachnoto-im-oblagane-v-evropejskiya-sayuz
 2. Ангова, Стела. Подкастът в професионалната журналистика. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2020, №44. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=411
 3. Ангова, Стела; Вълчанов, Иван. Университетски практики за създаване на студентски подкаст. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации, 2020, №8, с. 71-91. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3746
 4. Асенова-Тодорова, Ася. Управление на кризисни комуникации – емоции и поведенчески намерения на заинтересованите страни. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 28.10.2020. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/upravlenie-na-krizisni-komunikatsii-emotsii-i-povedencheski-namereniya-na-zainteresovanite-strani
 5. Бакърджиева, Десислава. Филморазпространение, или стрийминг, в онлайн среда – съвременно състояние, тенденции и развитие. В: Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век: Сборник с научни доклади от XVIII национална научна конференция с международно участие, 1 ноември 2020 г. София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2020, с. 573-581.
 6. Бенбасат, Алберт. Що е български бестселър и кой го чете. В: Между кориците и отвъд тях: Доклади от Академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенбасат. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 53-60.
 7. Бодаков, Марин. „Периферният” Йордан Маринополски: памет и (зло)употреби. В: Литературната периферия: памет и употреби. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 32-45.
 8. Бодаков, Марин. Homo ex machina: [Отзив за: Иван Станков. Имена под снега. А7. Велико Търново: Фабер, 2019]. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 2020, №1 (242). Available from: https://liternet.bg/publish4/mbodakov/ivan-stankov.htm
 9. Бодаков, Марин. Бележки за невиността на порока... и литературата. В: Между кориците и отвъд тях: Доклади от Академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенбасат. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 33-37.
 10. Бодаков, Марин. Образи на четенето във „Време секънд хенд” на Светлана Алексиевич и тяхната българска перспектива. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 2020, №8 (249). Available from: https://liternet.bg/publish4/mbodakov/svetlana-aleksievich.htm
 11. Бодаков, Марин. Още веднъж за искреността в изкуството и критиката: Димитър Бабев за Петко Тодоров. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 2020, №12 (253). Available from: https://liternet.bg/publish4/mbodakov/babev-todorov.htm
 12. Божинов, Антоан. Голите снимки на социализма. В: Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х – ХХI век, Год. 8, 2020, №17, с. 1-51. Available from: http://www.abcdar.com/magazine/XVII/Dzl_2020_br17_06_Bojinov_Antoan_Golite_snimki_na_socialisma.pdf
 13. Божинов, Антоан. Изкуство ли е фотографията?. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по науки за образованието и изкуствата = Annual of Sofia University St. Kliment Ohridski. Faculty of Educational Studies and the Arts. Т. 113, 2020, №1, с. 29-54.
 14. Бориславов, Ясен. Честта и безчестието като мотиви в живота и словото на Трифон Кунев – Ланчелото. В: Поезия, сатира, опозиция: Трифон Кунев. София: Кралица Маб, Департамент Нова българистика, Нов бълг. унив., 2020, с. 219-233.
 15. Борисов, Денислав. Движение на новината - анализ на новините на БНТ (1 януари – 31 януари 2019 г.). В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 27, 2020, с. 49-68. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=897367
 16. Братанов, Емил. „Черно на бяло” в печата: Медийният рок език в публикациите за български групи от прехода 1987/1992. В: Медии и комуникации: Научен сборник на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация: Т. 1. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 41-75.
 17. Братанов, Емил. „Черно на бяло” от радиото: Гласове и мелодии от класациите в медиите, които пропуснаха ролята си: Част първа (История). В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 14.04.2020. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/cherno-na-byalo-ot-radioto-glasove-i-melodii-ot-klasatsiite-v-mediite-koito-propusnaha-rolyata-si-chast-parva-istoriya
 18. Братанов, Емил. „Черно на бяло” от радиото: Гласове и мелодии от класациите в медиите, които пропуснаха ролята си: Част втора (Печатът). В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 05.05.2020. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/cherno-na-byalo-ot-radioto-glasove-i-melodii-ot-klasatsiite-v-mediite-koito-propusnaha-rolyata-si-chast-vtora-pechatat
 19. Братанов, Емил. БГ музикални класации в края на 80-те: Ефирът, пресата и интернет. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2020, №8, с. 274-302. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3782
 20. Вангелов, Никола. The evolution of Facebook advertising. В: Еволюция срещу революция или за моделите на развитие. Русе: Регионална библиотека Любен Каравелов, 2020, с. 394-409.
 21. Василев, Симеон. Историческо съвремие в една лула време. В: Модерният историк 3: Баланс, атрактивност, въображение. София: За буквите – О писменехъ, 2020, с. 97-99.
 22. Василев, Симеон. Медийната механика на властта: „Политическата драма“ на медиите. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 05.03.2020. Available from: https://www.newmedia21.eu/kritika/diskusionno-medijnata-mehanika-na-vlastta-politicheskata-drama-na-mediite
 23. Василев, Симеон. Метапосредникът в информационната среда в интернет. В: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2020, №42, с. 135-144. Available from: https://rhetoric.bg/метапосредникът-в-информационната-с
 24. Василев, Симеон. Поредната криза от течението на времето. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, 2020, №3, с. 73-80.
 25. Василев, Симеон. Реимунизация на медиите и реваксинация на журналистиката. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2020, №43. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=404
 26. Василев, Симеон; Михайлов, Николай. Хегел и журналистиката. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, 2020, Год. 29, №4, с. 151-161. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=895110
 27. Василева, Зарина. Език и стил на благотворителни каузи в онлайн среда. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 27, 2020, с. 69-86. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=897370
 28. Василева, Зарина. Слактивизъм и ефективност на социалните каузи онлайн (онлайн активизмът във фокуса на екологичната криза в Амазония). В: Медии и комуникации: Научен сборник на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация: Т. 1. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 132-143.
 29. Василева, Зарина. Социалните медии – пълна гражданска свобода или инструменти на модерна диктатура. В: Медиите в България: 30 години по-късно: Национална научно-практическа конференция. София: Нов бълг. унив., 2020, с. 199-208.
 30. Василева, Мая. Медиите в България: 30 години по-късно – консумирай телевизия. В: Медиите в България: 30 години по-късно: Национална научно-практическа конференция. София: Нов бълг. унив., 2020, с. 125-130.
 31. Великов, Иво. Чувствителната информация. В: Политика и сигурност = Politics & security, 2020, Год. 4, №3, с. 7-23.
 32. Величков, Петър. Библиофилството и номерираните издания. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 27, 2020, №6, с. 35-45.
 33. Величков, Петър. Гео Милев и българските библиофилски издания. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 27, 2020, №1, с. 60-97.
 34. Вълканова, Веселина. За докторантската поредица „Медии и комуникации“. В: Медии и комуникации: Научен сборник на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация: Т. 1. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 7-9.
 35. Вълканова, Веселина. Медийна аксиологичност, социални конфликти и медийни дефицити. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 27, 2020, с. 275-279. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=897408
 36. Вълканова, Веселина. Перспективи на комуникациите – теория, практика, управление, тенденции: [Отзив за: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. Sofia, 2019]. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2020, №8. Available from: http://medialinguistics.com/2020/08/15/communication-perspectives
 37. Георгиева, Ивелина. Дигитално присъствие на БНТ и БНР в социалните мрежи: революция или еволюция?. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2020, №8, с. 193-204. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3766
 38. Георгиева, Теодора. Източници на информация в разследващата журналистика. В: Медии и комуникации: Научен сборник на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация: Т. 1. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 314-356.
 39. Гергова-Еличина, Елена; Байлова, Любка. Нетрадиционни решения за традиционната педагогическа комуникация в образователните институции. В: Професионално образование: научно-методическо списание = Vocational Education: educational journal, Год. 22, 2020, №1, с. 87-95.
 40. Герджиков, Анастас. Lorem ipsum: Еволюцията на печатните медии през призмата на един безсмислен текст. В: Образование и медии: Сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов. София: Просвета, 2020, с. 78-90.
 41. Дачев, Мирослав. Иконата като медиум: Богородичният акатист и принципът на палимпсеста. В: Образование и медии: Сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов. София: Просвета, 2020, с. 91-117.
 42. Денчев, Стоян; Йорданова, Стелиана. Съвременната информационна грамотност като основа за управление на знанието и бариера срещу бруталната доминация на фалшивите новини. В: Информационна грамотност & Интелектуална собственост: Модерни и практически предизвикателства, 26 април 2020 г. София, За буквите – О писменехь, 2020, с. 30–40. Available from: https://www.ipl.unibit.bg/wp-content/uploads/2022/01/Article-5.pdf
 43. Джамбазова, Цветелина. Би Би Си и движенията „Me Too” и „Time’s Up”: съдържателен анализ. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2020, №8, с. 254-273. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3779
 44. Джамбазова, Цветелина. Влияние на движението „Me Too” върху работната среда в САЩ. В: Медии и комуникации: Научен сборник на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация: Т. 1. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 377-391.
 45. Джамбазова, Цветелина. Движенията „Me Too” и „Time’s Up” в The Guardian. В: Проблеми на постмодерността = Postmodernism problems, Год. 10, 2020, №3, с. 292-312. DOI:10.46324/PMP2003292. Available from: https://pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/244
 46. Джамбазова, Цветелина. Движенията „Me Too” и „Time’s Up”: характеристики и проблемни аспекти. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 27, 2020, с. 223-242. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=897400
 47. Димов, Венцислав. Върху някои модели на медийни репрезентации на музика и нейното изследване. В: Изкуствоведски четения: тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание, 2019: Т. 2. Ново изкуство. Мотиви, модели, ескизи. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2020, с. 305-314.
 48. Димов, Венцислав. Етнопоп музика и власт на Балканите (как една хибридна музика става мека сила в културните войни: медийно-антропологически прочити). В: Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 12-63.
 49. Димов, Венцислав. За плодовете на проекта: семинари, идеи и дискусии. В: Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 149-159.
 50. Димов, Венцислав. Звуци върху хартия: За хибридността в медийна и музикална перспектива. В: Между кориците и отвъд тях: Доклади от Академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенбасат. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 95-117.
 51. Димов, Венцислав; Пейчева, Лозанка. Около язовир Йовковци: по дирите на потопеното наследство и изчезналите еленски махали. В: Потопеното наследство: Село на дъното на язовира: миграции, памет, културни практики: Проект на ФНИ 2018 г. Публикувана на 19.12.2020. Available from: http://damsbg.com/?p=846
 52. Димов, Венцислав; Пейчева, Лозанка. Потопено наследство: За песните от дъното на язовира и медийното им изплуване. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2020, №8, с. 164-192. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3763
 53. Ефтимова, Андреана. Езикови политики в съвременните български медии. В: Граматика на духа: Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2020, с. 251-261.
 54. Ефтимова, Андреана. Езиково табу и детабуизация на медийната реч (номинации за обозначаване на половата принадлежност и на семейните и сексуални отношения). В: Български фолклор: списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания, Год. 46, 2020, №1, с. 59-77. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=904059
 55. Ефтимова, Андреана. За един тип тематична структура „зиг-заг“ в разговора посредством VoIP приложението Viber. В: Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономическия университет – Варна, 11-12 май 2020 г.:  Т. 4. Варна: Наука и икономика – ИУ, 2020, с. 607-614. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=937334
 56. Ефтимова, Андреана. Значения на лексемата "джендър" под влиянието на медийния дебат за приемането на Истанбулската конвенция. В: Polacy i Bulgarzy – sto lat dialogu. Wydzial Polonistyki UW & Autorzy Warszawa, 2020, pp. 161-176.
 57. Ефтимова, Андреана. Масовите отклонения от книжовноезиковите норми в медиите – грешки или нови норми?. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2020, №7. Available from: http://medialinguistics.com/2020/01/26/common-deviations-from-the-literary-norms
 58. Ефтимова, Андреана. Медийна еротиада (номинации за сексуални отношения в медийната реч). В: Между кориците и отвъд тях: Доклади от Академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенбасат. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 118-125.
 59. Ефтимова, Андреана. Морализаторският регистър в медийния дискурс. In: Slavic Pleasures 3: Multilingualism (Słowiańskie przyjemności 3: Wielojęzyczność). Institute of Slavonic Studies, Jagiellonian University, 2020, pp. 271-282.
 60. Ефтимова, Андреана. Напрежението между маскулинизмите и феминативите в езика на политическата коректност. В: Български език и литература: научно-методическо списание, Год. 62, 2020, №1, с. 19-36.
 61. Ефтимова, Андреана. Новата визуална реторика: [Рец. за: Веселина Вълканова. Медии & уеб дизайн. Култура и функционалност на онлайн комуникацията. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019]. В: Езиков свят = Orbis linguarum, Год. 18, 2020, №3, с. 135-137. DOI:10.37708/ezs.swu.bg.v18i3.16
 62. Ефтимова, Андреана. Политически коректният език в българската медийна среда. В: Българистиката – традиции и бъдеще = Bułgarystyka – tradycje i przyszłość. Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu, Komisja Slawistyczna O/PAN, 2020, pp. 161-172.
 63. Ефтимова, Андреана. Тематична организация на разговора във VoIP приложението Viber. В: Проблеми на постмодерността = Postmodernism problems, Год. 10, 2020, №1, с. 3-17. DOI:10.46324/PMP200100
 64. Загорчева, Лиляна. Тенденции при предлагането и потреблението на компресирано книжно съдържание. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: XVII национална научна конференция с международно участие, 1 ноември 2019 г. София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2020, с. 690-700.
 65. Захариев, Иван. Визуални внушения чрез фотография (Посмъртните снимки на Стефан Стамболов и Андрей Луканов и тяхното манипулативно въздействие). In: Knowledge – International Journal, Vol. 41, 2020, No 6, с. 1177-1188. Available from: http://www.ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/793
 66. Захариев, Иван. Невербални внушения чрез поведение пред камера (Тактилната комуникация отразена в снимките на чуждестренни лидери и Бойко Борисов). In: Knowledge – International Journal, Vol. 42, 2020, No 6, pp. 1151-1162. Available from: http://www.ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/679
 67. Иванова, Поля. Телевизионен пиар и поведение пред камера: Аудио-визуални стратегии, практики, умения. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2020, №7. Available from: http://medialinguistics.com/2020/01/11/tv-pr-and-behaviour
 68. Йорданова-Панчева, Юлия. Дигитализираната „Алиса“ (Поглед върху „Алиса в дигиталния свят“ от Алберт Бенбасат). В: Между кориците и отвъд тях: Доклади от Академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенбасат. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 44-50.
 69. Йорданова-Панчева, Юлия. Поетика на детската мъдрост (Литературно-художествени особености на умните изказвания на децата). В: Преспалански мъдрости: Мъдрости на деца от ДГ „Преспа“ в София през учебната 2019/2020 г. и учени мъдрости за тях. Състав. Юлия Йорданова-Панчева. София: ДГ №113 "Преспа", 2020, с. 77-98.
 70. Калинов, Калин; Калинов, Богомил. Ролята на сторителинга в управлението на масовите възприятия. В: Управление на масовите възприятия: колективна монография. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2020, с. 49-66.
 71. Кирилов, Мартин. Видеоигрите и Бог. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2020, №7, с. 60-71. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3590
 72. Кирилов, Мартин. Религиозните организации в епохата на дигиталните медии: възможности и предизвикателства. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2020, №8, с. 319-338. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3787
 73. Кирилова, Савина; Бояджиева, Елена. Рисковете в научното публикуване и проблемите на научната комуникация – резултати от едно изследване [Risks in Academic Publishing and Problems of Scientific Communication – Surwey Results]. В: Bulgarian Journal of Science and Education Policy, Vol. 14, 2020, Nо 1, pp. 141-168. http://bjsep.org/getfile.php?id=306
 74. Ковачева, Ралица. „Европейски“ vs. „традиционни“ ценности в българските медии. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2020, №9. Available from: http://medialinguistics.com/2020/11/09/european-vs-traditional-values
 75. Ковачева, Ралица. Дневният ред на българската телевизионна журналистика. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2020, №8, с. 41-59. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3736
 76. Ковачева, Ралица. Европейският съюз след коронавируса: мисията на Съюза далеч надхвърля собственото му оцеляване. В: Дипломация, 2020, №24, с. 24-31.
 77. Ковачева, Ралица. Разклатените стълбове на демокрацията – обществените медии в Югоизточна Европа. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2020, №8, с. 353-357. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3775
 78. Ковачева, Ралица. Социалните медии като „его камери“: Ефекти върху медиите и журналистиката. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 27, 2020, с. 209-222. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=897393
 79. Ковачева, Светослава. Медии, пропаганда и хибридни войни. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: XVII национална научна конференция с международно участие, 1 ноември 2019 г. София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2020, с. 575-584.
 80. Лалев, Ангелин; Александрова, Александрина. Използване на дълбоки невронни мрежи за откриване на измами с кредитни карти. В: Алманах Научни изследвания. Институт за научни изследвания при Стопанска академия Д. А. Ценов – Свищов = Scientific Research Almanac. Academic Research Institute D.Tsenov – Svishtov. Т. 28, 2020, с. 39-62.          
 81. Лозанов, Георги. Защо си нямаме "Нобел" и "Оскар"?. В: BGlobal, октомври 2020, №2.
 82. Лозанов, Георги. Медийното образование – причини и граници. В: Образование и медии: Сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов. София: Просвета, 2020, с. 47-56.
 83. Любенов, Емил. Детерминанти на позитивни потребителски нагласи спрямо мобилните маркетингови комуникации. В: Бизнес посоки: списание на Центъра по икономически и управленски науки – Бургаски свободен университет, 2020, №2, с. 20-28.
 84. Мавродиева, Иванка. Интертекстуалност, хипертекстуалност и мултимодалност в медиите по темата COVID-19. В: Езиков свят = Orbis Linguarum, 2020, №3, с. 18-23. DOI:10.37708/ezs.swu. Available from: http://ezikovsvyat.com/images/stories/issue18.3/1.Mavrodieva_8_22.pdf
 85. Мавродиева, Иванка. Коммуникативное поведение студентов в виртуальном классе. В: Психология человека в образовании, 2020, Т. 2, №3. DOI:10.33910/2686-9527-2020-2-3-247-256. Available from: https://psychinedu.ru/index.php/main/article/view/108
 86. Мавродиева, Иванка. Презентациите в TED – между публичната реч и виртуалната реторика. В: Гласът – средство за въздействие. НАТФИЗ. В. Търново: Фабер, 2020, с. 209-214.
 87. Мавродиева, Иванка. Фалшиви новини: Теоретични дилеми, методически аспекти и проявления в кризисна комуникация. В: Медии и комуникации на 21. век = 21-st century media and communications, Год. 4, 2020, №1, с. 46-55. DOI:10.54664/XNGR1222. Available from: http://journals.uni-vt.bg/mc/eng/vol4/iss1/5
 88. Мавродиева, Иванка; Яковлева, Александра; Болдин, Владимир. Особенности функционирования и развития сетевых научных изданий в системе современного цифрового ландшафта: Компаративный анализ опыта России и Болгарии. В: Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право, Т. 13, 2020, №2, с. 153-176. DOI:10.23932/2542-0240-2020-13-2-8. Available from: https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/622
 89. Миланов, Владислав. Езиковата агресия в политическата и в ученическата реч. В: Български език и литература: научно-методическо списание, Год. 62, 2020, №3, с. 284-299.
 90. Миланова, Милена; Карачоджукова, Надя; Стефанов, Росен. Модел за проследяване на публикационната активност на изследователи. В: Икономически и социални алтернативи, 2020, №3, с. 123-139.
 91. Милкова, Анета. Цифровизацията на телевизионния ефир в България – предпоставки, очаквания и реалност (2008 – 2020). В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 20.04.2020. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/tsifrovizatsiyata-na-televizionniya-efir-v-balgariya-predpostavki-ochakvaniya-i-realnost-2008-2020
 92. Миронова, Надя. Комуникационната компетентност, необходима за успешното управление. В: Бизнес посоки: списание на Центъра по икономически и управленски науки – Бургаски свободен университет, 2020, №2, с. 13-19.
 93. Михайлов, Николай. Етичното проблематизиране на религията в постмодерната ситуация. В: Религиозните идентичности в постмодерния свят: интеркултурни и комуникационни аспекти. Състав. Дияна Петкова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 47-75.
 94. Михайлов, Николай. Свободното слово: Между митовете и стереотипите. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 20.01.2020. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/svobodnoto-slovo-mezhdu-mitovete-i-stereotipite
 95. Монова, Тотка. Литературнокритическият разказ като особен вид структуриране на реалността: [Рец. за: Ефтимов, Йордан. Литература около нулата. Сбъднати и несбъднати проективни анализи и ангажирани прогнози. София: Просвета, 2019]. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2020, №45. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=413
 96. Монова, Тотка. Светлана Алексиевич – тъжен летописец на „история на чувствата”. В: Между кориците и отвъд тях. Доклади от Академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенбасат. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 80-95.
 97. Монова, Тотка. Ше има ли край прекрасният свят на корпоративния журнализъм. В: Маргиналия, 6.01.2020. Available from: https://www.marginalia.bg/aktsent/totka-monova-korporatsii-medii-vlast
 98. Николчина, Миглена; Стоянов, Еньо. Четене и видеоигри. В: Образование и медии: Сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов. София: Просвета, 2020, с. 181-199.
 99. Огнянова, Нели. Правна уредба на обществените медии в България и правото на Европейския съюз. В: Следващите седем на Европейския съюз: Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ Св. Климент Охридски, май 2020. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 155-172. Available from: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/struktura/katedri/evropeistika/mezhdunarodni_nauchni_konferencii_na_katedra_evropeistika
 100. Папазова, Пламена. Имиджът на българската православна църква в постмодерния свят. В: Религиозните идентичности в постмодерния свят: интеркултурни и комуникационни аспекти. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 75-102.
 101. Парзулова, Марияна. Речевата агресия в интернет форумите. В: Българска реч: списание за езикова култура, Год. 26, 2020, №1, с. 81-89.
 102. Пейчева, Добринка; Керанова, Диляна. Екологични измерения на медийните реалии в „пост-интернет“ обществото в България. В: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2020, №42, c. 30-47. Available from: http://rhetoric.bg/wp-content/uploads/2020/05/Piecheva-Keranova-issue-42-January-2020-pp.-30-47.pdf
 103. Пейчева, Добринка; Миленкова, Валентина; Маринов, Марио; Керанова, Диляна; Николова, Виолета. Медиите и Ковид-19: Информационни, образователни и политически предизвикателства. София: БАНИ, 2020, c. 1-15. Available from: http://www.basa.bg/index.php/aktualno/561-
 104. Пенчева, Антония. Концепт власть в болгарском медиадискурсе. В: Современные тенденции в изучении русского языка, культуры и истории: Сборник материалов научно-практической конференции, 2-3 октября 2020, София, Болгария. София: Издателски комплекс – УНСС, 2020, с. 118-126.
 105. Петкова, Дияна. Локусът на контрол в българската култура и комуникационният му израз в разговорната реч. В: Медии и език: електронно списание за научни изследвания по медиен език, 2020, №9. Available from: http://medialinguistics.com/2020/12/27/locus-of-control
 106. Петкова, Дияна. Модели на религиозни идентичности в постмодерността. В: Религиозните идентичности в постмодерния свят: интеркултурни и комуникационни аспекти. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 13-46.
 107. Петкова, Теодора. Корпоративният гражданин и вписването му в Мрежата: Блогът като инструмент за маркетингово общуване. В: Медии и комуникации: Научен сборник на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация: Т. 1. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 356-376.
 108. Петкова, Теодора. Семантичната мрежа и дигиталните маркетингови комуникации: Пресечни точки и перспективи. В: Еволюция срещу революция или за моделите на развитие. Русе: Регионална библиотека Любен Каравелов, 2020, с. 65-73.
 109. Попов, Веселин. Информационната сигурност на лечебните заведения в България. В: Алманах Научни изследвания. Институт за научни изследвания при Стопанска академия Д. А. Ценов – Свищов = Scientific Research Almanac. Academic Research Institute D.Tsenov – Svishtov. Т. 28, 2020, с. 211-242.
 110. Попова, Жана. Извънредното положение: Опити за предефиниране на ролята на медиите. Също в: Popova, Zhana. State of emergency: attempts to redefine the role of the media. В: Пирон: академично електронно списание за изкуства и култура, 2020, №19. Available from: http://piron.culturecenter-su.org/19-zhana-popova-en
 111. Попова, Мария. Калейдоскоп от представи в образа на литературния критик: [Рец. за: Марин Бодаков. Критика и искреност. Случаят Йордан Маринополски. В. Търново, Фабер, 2019]. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 18.01.2020. Available from: https://www.newmedia21.eu/kritika/kalejdoskop-ot-predstavi-v-obraza-na-literaturniya-kritik
 112. Попова, Мария. Мрежова журналистика – гражданско съдържание в социалните медии. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 27, 2020, с. 165-208. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=897390
 113. Попова, Мария. Мултимедийната журналистика в българските телевизионни и онлайн медии. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2020, №8, с. 10-40. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3717
 114. Попова, Снежана. Съюз на сериозното с играта: Webdoc. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2020, №7, с. 131-142. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3559
 115. Радославов, Борислав. Стратегическото влияние на невидимата власт – от „Бандата от Охайо" до "архитекта на Брекзит". В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 14.12.2020. Available from:
  https://www.newmedia21.eu/analizi/strategicheskoto-vliyanie-na-nevidimata-vlast-ot-bandata-ot-ohajo-do-arhitekta-na-brekzit
 116. Райчева, Рая. Послания на толерантност вместо търсене на конфронтация с езикови средства в медийно съдържание на съвременен испански език. В: Следващите седем на Европейския съюз: Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ Св. Климент Охридски, май 2020. София: Софийски университет Св. Климент Охридски, 2020, с. 186-195. Available from: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/struktura/katedri/evropeistika/mezhdunarodni_nauchni_konferencii_na_katedra_evropeistika
 117. Симеонова, Лора. Ерата на инфлуенсърите – кой реди дневния ред в българския „Фейсбук“?. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 04.01.2020. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/erata-na-influensarite-koj-redi-dnevniya-red-v-balgarskiya-fejsbuk
 118. Сотирова, Десислава. Идеята за обединена Европа и перспективата на Западните Балкани. В: Медии и комуникации: Научен сборник на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация: Т. 1. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 22-40.
 119. Спасов, Орлин. Лозанка Пейчева. „Народният дух“ в авторските песни от България: [Рец.]. В: Антропология: Списание за социо-културна антропология, 2020, №7, с. 156-158.
 120. Спасов, Орлин. Политическа антропология във времена на несигурност: (Рец. за: Ивайло Дичев. Културни сцени на политическото. София: Просвета, 2019). В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 2020, №1, с. 356-359.
 121. Стефанов, Росен. Deception Factor или Impact Factor: Фалшивите цитатни индекси в науката. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 27, 2020, №2, с. 75-85. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=885670
 122. Стоева, Валентина. Ценко Цветанов – истинският стратег на грамотността в България. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, 2020, №6, с. 17-19.
 123. Стойков, Любомир. Културни проекции в дигиталната журналистика. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l’Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 27, 2020, с. 287–289. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=897421
 124. Стойков, Любомир. Социални конфликти и медиен резонанс: Комуникационни проблеми в български медии (2007-2019): [Отзив за: Луливера Кръстева. Социални конфликти и медиен резонанс: Комуникационни проблеми в български медии (2007-2019). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019]. В: Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications, 2020, №44. Available from: http://rhetoric.bg/социални-конфликти-и-медиен-резонанс
 125. Стоянова, Мая. Ролята на ефективния UX и UI дизайн за адаптиране на електронните учебници в българското основно и средно образование към нуждите на дигиталното поколение. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: XVII национална научна конференция с международно участие, 1 ноември 2019 г. София: За буквите – О писменехь, 2020, с. 426-436.
 126. Стоянова, Мая. Съвременни графични модели на контент визуализация в електронните книги-приложения за деца. В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: XVIII национална научна конференция с международно участие, 1 – 2 ноември 2020 г. София: За буквите – О' писменехъ, 2020, с. 516–528.
 127. Събева, Яна. Аргументативност на невербалното в епохата на социалните медии. В: Обща и сравнителна реторика: Сборник с материали от Национална научна конференция, София, 27-28 септември 2018 г. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020, с. 318-328.  
 128. Тарандова, Спаска. Предизвикателства пред библиотеките в 21. век: 25 години след Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, 2020, №1, с. 17-20.
 129. Тарандова, Спаска. Проект „Get your facts straight!“: Медийна грамотност в семейството. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, 2020, №4, с. 8–11.
 130. Тарандова, Спаска. Проект „Генерация код”. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, 2020, №2, с. 44-45.
 131. Тарандова, Спаска; Дончева, Aнета. Проучване на нуждите от обучения за библиотечните специалисти за пазара на труда в резултат на цифровата трансформация. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, 2020, №6, с. 27–29.
 132. Тарандова, Спаска; Дончева, Анета. Проектът БИБЛИО (BIBLIO) като възможност за развитие на човешките ресурси в българските библиотеки. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, 2020, №3, с. 40-46.
 133. Титова, Екатерина. Културната журналистика в българския телевизионен ефир. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2020, №44. Available from: https://media-journal.info/?p=item&aid=407
 134. Титова, Екатерина. Модерното предизвикателство пред киноиндустрията. В: Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век: Сборник с научни доклади от XVIII национална научна конференция с международно участие, 1 ноември 2020 г. София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2020, с. 563-572.
 135. Титова, Екатерина. Тенденции и еволюция във филмовите фестивали. В: Еволюция срещу революция или за моделите на развитие: Сборник доклади от VII Международна научна конференция, 17 – 19 септември 2020 г. Русе: Регион. библ. Любен Каравелов, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, 2020, с. 478-486. Available from: https://www.umbal.ruse.bg/attachments/article/147/сборник%20с%20доклади%20от%20международна%20научна%20конференция%20-%20том%201.pdf
 136. Тренчева, Тереза; Здравкова, Евелина; Димитрова, Светослава. Ролята на информационната грамотност в социалните мрежи в условия на изолация. В: Бургаски свободен университет – Юридически сборник, 2020, с. 288-295.
 137. Тренчева, Тереза; Здравкова, Евелина. Нови медийни компетенции в университетското образование. В: Международна политика, Год. 16, 2020, №1, с. 31–45. Available from: https://www.ipl.unibit.bg/wp-content/uploads/2022/01/Article-7.pdf
 138. Тренчева, Тереза; Здравкова, Евелина; Димитрова, Светослава. Ролята на информационната грамотност в социалните мрежи в условия на изолация. В: Сборник от Международна научна конференция дигитални трансформации, медии и обществено включване. БСУ, Бургас, 5-6 юни 2020 г. Габрово: Екс-прес, 2020, с. 62–73. Available from: https://www.ipl.unibit.bg/wp-content/uploads/2022/01/Article-6.pdf
 139. Филева, Петранка; Златанов, Бисер. Нова медийна икономика: Стари и нови предизвикателства пред медийния бизнес. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2020, №12, с. 141–163. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3761
 140. Фучеджиева, Елена. Българското национално радио и „Дарик радио“ като сцени на знанието: учените в медиите по време на Ковид-19. В: Медиалог: електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации = Medialog, 2020, №8, с. 205-226. Available from: https://www.medialog-bg.com/?p=3768
 141. Христов, Ивайло. Възходът и драмата на левия печат в България през 20-те и 30-те години на ХХ век. В: Поуките от историята за ефективността на политиката: Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев. София: Издателски комплекс – УНСС, 2020, с. 214-241.
 142. Христов, Ивайло. Печатът в Княжество България (1878-1885). В: Management and Engineering `20: Conference Proceedings: XVIII International Scientific Conference, Days of Science TU-Sofia, 13-16.09.2020, Sozopol. Sofia: Technical University – Sofia, 2020, pp. 643-652.
 143. Христов, Чавдар. Човешкият отговор на пандемични кризи. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 11.05.2020. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/choveshkiyat-otgovor-na-pandemichnite-krizi
 144. Цветкова, Милена. Доайенът на българското библиотекознание, който заразява с вируса на книголюбието. В: Факел, 23.06.2020. Available from: https://fakel.bg/доайенът-на-българското-библиотекоз
 145. Цветкова, Милена. Научно менторство и библиотековедска човещина при дефицит на хуманност: Уроците на проф. Мария Младенова. В: ББИА онлайн: списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, Год. 10, 2020, №4, с. 34-40.
 146. Ценкова, Мирослава. PR комуникация на организациите при киберзаплахи. В: Медии и комуникация по време на криза: ХХIІ Лятна школа по пъблик рилейшънс, София, 25-26 юни 2020 г., НБУ, Департамент Медии и комуникация. София: Нов бълг. унив., 2020. (под печат). Available from: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2020
 147. Ценкова, Мирослава. Антикризисни действия на организацията за защита на онлайн репутацията. В: Проблеми на обществената комуникация: Научни доклади от Шеста кръгла маса "Проблеми на обществената комуникация". София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2020, с. 136-147.
 148. Ценкова, Мирослава. Използване на дигитална комуникация от българските предприятия (емпирично социално изследване на периода 2015 – 2018). В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: XVII национална научна конференция с международно участие, 1 ноември 2019 г. София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2020, с. 510-522.
 149. Ценкова, Мирослава. Маркетингови комуникации на българския бизнес в дигитална среда. В: Икономиката на България – 30 години след началото на промените, Свищов, 22 ноември 2019 г.: Сборник с доклади. Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2020, с. 502-509.
 150. Юрукова, Мария; Иванова, Иглика; Ангелов, Божидар. Европейските избори през 2019: Ограничения в анализа на медийното съдържание онлайн в България. В: Следващите седем на Европейския съюз: Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ Св. Климент Охридски, май 2020. София: Софийски университет Св. Климент Охридски, 2020, с. 196-218. Available from: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/struktura/katedri/evropeistika/mezhdunarodni_nauchni_konferencii_na_katedra_evropeistika
 151. Alexandrov, Georgi. Book Format Preferences of Children and Teenagers. В: Пирон: академично електронно списание за изкуства и култура, 2020, №20. Available from: https://piron.culturecenter-su.org/20-2020-georgi-alexandrov
 152. Alexandrov, Georgi. E-books versus Print Books: Digital Disruption or Intermedia Relations. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 282-296. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882092
 153. Almodt, Rémi. Populists on Social Media, Qualitative and Quantitative Analysis of European Right-Wing Populist Parties, Movements And News Sites. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 94-106. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=881859
 154. Angelova, Vyara. Music on the socialist Bulgarian radio as a tool for establishing the national (socialist) identity. In: Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, Vol. 19, 2020, No 2, pp. 153-163. DOI:10.22190/FUPSPH2002153A
 155. Angova, Stella; Osikovski, Martin; Tsankova, Svetla; Nikolova, Maria; Valchanov, Ivan. Using Visual Content for Successful Communication Management. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 186-195. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882047
 156. Artieri, Giovanni Boccia; La Rocca, Gevisa. On the Traces of Mediatizazion of Emotions: Rebuilding of Recent Framework. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 422-436. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882130
 157. Atanasov, Plamen. Mediatisation, Mediated Communication and Artificial Intelligence (AI) – Some Appearances in Today’s Media. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 228-235. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882064
 158. Bajrami, Lumnije. The Flow of Attention and the Emotions in Social Media. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 245-253. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882070
 159. Bodakov, Marin. Big Themes in Children’s Books: Selected Articles by Lilia Ratcheva (Review). In: Bookbird: A Journal of International Children's Literature, 2020, No 3, pp. 99-100. Available from: https://muse.jhu.edu/article/770737
 160. Boev, Dobryan; Mavrodieva, Ivanka. Internet of Everything and its Effects on Education. In: 59th Annual Scientific Conference – University of Ruse and Union of Scientists: New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the Future III. Ruse University "Angel Kanchev", 2020, pp. 263-268. Available from: http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp20/bp/bp-36.pdf
 161. Danov, Danail. Media Literacy Study-Guide. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 266-272. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882084
 162. Deenitchina, Maria. Text and Context in Media Publications in Election Time (24 Chassa and Monitor – March 2017). In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 47-57. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=881815
 163. Dimov, Ventsislav. Balkan ethno-pop – a musical style or a political instrument? (The Bulgarian case). In: Tradition and Transition: A Selection of Articles Developed from Paper Presentations at the First and the Second Symposia of the ICTM Study Group on Music and Dance of the Slavic World. Skopje: ICTM National Committee of Macedonia, 2020, pp. 191-202.
 164. Dzhambazova, Tsvetelina. “Me Too” and “Time’s Up” Movements: From a Single Tweet to a Global Phenomenon. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 389-397. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882120
 165. Georgieva, Ivelina. Demographic Development In The Bulgarian Media. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 172-183. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882045
 166. Georgieva, Teodora. Investigative Journalism – Tendencies in Funding. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 344-353. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882096
 167. Kalinov, Kalin; Kalinov, Bogomil. Conceptual Framework for Communication Management. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 474-483. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882146
 168. Karapenchev, Yordan. Defining Copywriting Within the Framework of Integrated Marketing Communications. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 236-244. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882067
 169. Kardzilov, Petar. The Case of Ivancheva and Petrova – Institutional Propaganda, Civil Crisis Communication and Ethical Public Relations. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 372-379. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882109
 170. Kllapi, Eugent. Features of Information in Albanian Media on the Online Platform. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 162-171. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882041
 171. Kołodziej, Jacek H. Polyphonic Orchestration of Political Propaganda in XXI Europe: The Case of Poland in 2015-2019. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 37-46. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=881806
 172. Konstantinova, Zdravka. Typologisation de la presse en langues étrangères en Bulgarie et de la presse bulgare en France au cours de la première moitié du XXe siècle. In: Cahiers balkaniques, 2020, No 47, pp. 167-185.
 173. Koutevski, Boyan. Social Media Content as Stakeholder Mapping Tool. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 196-205. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882055
 174. Kovacheva, Ralitsa. Europeanization and Peripheralization of Bulgarian Public Sphere: Chapter Five. In: In Search of a European Public Sphere: Challenges, Opportunities and Prospects. Ed. by Malgorzata Winiarska-Brodowska. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2020, pp. 116-145.
 175. Manliherova, Manuela. The growing importance of visual communication and information. В: Медиа в меняющемся мире: Проблемы изучения и преподавания. Нижний Новгород: Институт филологии и журналистики, 2020, с. 11-16.
 176. Manliherova, Manuela. The Influence of Visual Information. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 457-463. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882141
 177. Marković, Marijana; Serafimovska, Eleonora. Communication Strategies of the Macedonian Opinion Leaders in Online Media Before the Voting on Constitutional Changes in Macedonian Parliament. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 28-36. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=881802
 178. Mavrodieva, Ivanka. A Comparative Rhetorical Analysis of the Speeches of Quin Elizabeth II Second and King George VI. In: Rhetoric and Communications, 2020, №43, pp. 56-67. Available from: https://rhetoric.bg/a-comparative-rhetorical-analysis-of-the-speeches-of-queen-elizabeth-ii-and-king-george-vi
 179. Mavrodieva, Ivanka. Manifestations of Populism in Post- communist Democracy in Bulgaria. In: French Journal for Media Research: Populism and New/Old Media, 2020, No 14. Available from: http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel-1.0/main/index.php?id=1887
 180. Mavrodieva, Ivanka. Metaphors in Bulgarian Political Discourse Since 1989. In: Advances in Journalism and Communication, 2020, Vol. 8, No 2, pp. 17-27. Available from: https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=99679
 181. Miclea, Ioan. Online Romanian Authority Crisis and Risk Communication During The 2018 Swine Fever Outbreak. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 108-117. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=881867
 182. Mihailov, Nikolai; Sakelarieva, Lidia. Is a Philosophy of Ecology Possible as a Scientific Method? В: Философия: научно-методическо списание на МОН, Год. 29, 2020, №2, pp. 132-141. Available from: https://philosophy.azbuki.bg/en/philosophy/sadarzhanie-na-sp-filosofiya-2020-g/sp-filosofiya-knizhka-2-2020-godina-xxix
 183. Milanova, Milena; Yavrukova, Bilyana; Lozanova-Belcheva, Elitsa. The Impact of National Citation Indexes in the Research Evaluation Process: Development of Bulgarian Citation Index (Social Sciences). In: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, Vol. 9, 2020, No 3, pp. 425-440. Available from: http://www.qqml.net/index.php/qqml/article/view/629
 184. Narbekov, Albert. Personalization Propaganda in Russian TV Shows. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 406-419. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882127
 185. Nedelcheva, Iva. Data-Driven Content In Integrated Digital Media. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 254-263. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882081
 186. Neikova, Maria. Bulgaria's Media Landscape 30 Years after the Fall of Communism. In: Strategies for Strenghtening Democracy: 30 Years after the Fall of the Berlin Wall. Sofia: Fulbright Bulgaria, 2020, pp. 25-28. Available from: https://www.fulbright.bg/en/wp-content/uploads/2021/02/FIS_2019_Conference_Proceedings_Web_Version.pdf
 187. Ormenișan, Alexandra Cătălina. Media Politicization: The Construction of Manipulative Speech in the Content of RomâniaTV, Before Ep Elections. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 69-81. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=881850
 188. Pavlović, Jovica. Framing of Media Discourse Online on Violence Against Women in Serbia. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 140-149. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882032
 189. Peicheva, Dobrinka; Keranova, Dilyana. New Challenges to Conceptualizing Media Ecology. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 437-447. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882135
 190. Peicheva, Dobrinka; Milenkova, Valentina; Keranova, Dilyana. Digital Skills and New Media and Information Literacy in the Conditions of Digitization. In: Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 963. Ed. by W. Karwowski, T. Ahram, S. Nazir. Cham, Springer, 2020, pp. 65-72. DOI:10.1007/978-3-030-20135-7_6
 191. Peicheva, Dobrinka; Milenkova, Valentina; Manov, Boris. Shaping Digital Literacy in Knowledge Society. In: Human Interaction, Emerging Technologies and Future Applications II. IHIET. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1152. Ed. by T. Ahram, R. Taiar, V. Gremeaux-Bader, K. Aminian. Cham, Springer, 2020, pp. 279–284. Available from: https://www.springerprofessional.de/en/shaping-digital-literacy-in-knowledge-society/17860968
 192. Petkova, Teodora. You Say Digital, I Say Dialogue. In: The Future of Text: Vision for 2020. Ed. by Frode Hegland. Wimbledon, UK: Liquid Text, 2020, pp. 384-385. DOI:10.48197/fot2020a. Available from: https://archive.org/details/the-future-of-text-book/page/n13/mode/2up
 193. Petrova, Teodora. Shaping the Future of Journalism Education. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 484-489. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882148
 194. Popova, Maria. Participatory Journalism in Bulgarian TV News. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 12.02.2020. Available from: https://www.newmedia21.eu/analizi/participatory-journalism-in-bulgarian-tv-news
 195. Popova, Maria. The Role of the Good News in Bulgaria: A Positive Model for Personal Development and Social Prosperity. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 118-128. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=881870
 196. Popova, Zhana. Stories About Socialist Culture as Told by ‘Estrada Musicians’ in Bulgaria: Two Perspectives on the Past From 1990-1992 and 2010-2018. In: Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 2020, Vol. 19, No 2, pp. 141-152. DOI:10.22190/FUPSPH2002141P
 197. Prokopović, Anka Mihajlov. Ethical Challenges Of Online Media In Serbia. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 129-139. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=881872
 198. Raycheva, Lilia. Debating the New Notion of the Media in The Bulgarian Media Ecosystem. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 448-455. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882138
 199. Raycheva, Lilia. Populist Political Communication in the Bulgarian Media Ecosystem. In: Communicative Space – Political Space: 11th Central and Eastern European Communication and Media Conference, 2018, from 30 May to 1 June, 2018, Szeged. Ed. by Gergo Hajzer, et al. Szeged: Iurisperitus Kiado, 2020, pp. 177-183.
 200. Raycheva, Lilia; Peicheva, Dobrinka. Reappraising the political populist milieu in Bulgaria. In: Populist Political Communication Across Europe: Contexts and Contents, 2020, pp. 71–87.
 201. Raycheva, Lilia; Tomov, Mariyan; Velinova, Neli. Intergenerational Communication in Traditional and Virtual Bulgarian Families. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2020, 12209 LNCS, pp. 288–300. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-50232-4_20
 202. Rodat, Simona. The First Romanian Female Prime Minister in the National News: Topics and Patterns of Media Coverage. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 14-27. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=881799
 203. Sokolova, Zina. Media Stereotypes as a Form of Anti-Communication. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 364-371. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882108
 204. Šovanec, Stefani. Anti-Fascist Discourse and Communication Strategies: Context of the Past. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 380-388. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882114
 205. Spassov, Orlin; Ognyanova, Nelly; Daskalova, Nikoleta. Monitoring Media Pluralism in the Digital Era: Application of the Media Pluralism Monitor in the European Union, Albania and Turkey in the years 2018-2019. Country report: Bulgariа. In: Media Pluralism Monitoring 2020. CMFMP – EUI Florence, 2020, pp. 1-21. DOI:10.2870/184829. Available from: http://www.fmd.bg/?p=9740
 206. Spassov, Orlin; Peycheva, Lozanka. Narodnijat duh v avtorskite pesni ot Balgaria ["The folk spirit in author's songs from Bulgaria". Sofia: Sofia University Press, 2019. 400 p. ISBN 978-954-07-4875-7]: Review. In: Ethnologia Balkanica, 2020, №22, pp. 207-209.
 207. Stankova, Svetlana. Media Messages in the 2019 Pre-election Campaign for EP in Bulgaria (Trud Daily Newspaper). In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 58-68. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=881842
 208. Stoeva, Valentina; Tsvetkova, Milena. Rethinking Emergent Reader’s Policies: The Mediating Roles of the Parents in the Light of the Theory of “First Thousand Days”. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication at the Sofia University St. Kliment Ohridski, 2020, pp. 311-328. DOI:10.2139/ssrn.3768852. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882094
 209. Stojanović-Prelević, Ivana; Ðukic, Tatjana; Dojčinović, Milan. Media Ethics in Theory and Practice. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 464-473. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882143
 210. Ţăran, Flavia. Political Memes And Where To Find Them: The News Value Of Romanian Memes. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 82-93. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=881857
 211. Tarandova, Spaska; Tsvetkova, Milena. Communicating Science: Reform Model of the Gates Open Research Platform. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication at the Sofia University St. Kliment Ohridski, 2020, pp. 329-343. DOI:10.2139/ssrn.3768850. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882095
 212. Titova, Ekaterina. Trends in cultural television shows. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 297-310. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882093
 213. Tsenkova, Miroslava. Use of digital marketing and innovation for the period (2015-2018). In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 207-218.
 214. Valkanova, Vesselina. Communications Perspectives: Theory, Practice, Management, Tendencies. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 9-12. Available from: https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=907071
 215. Valkov, Iliya. The Journalist and the Politician – The Blurring of the Borders Between Two Public Roles. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 354-363. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882101
 216. Vangelov, Nikola. Managing Key Performance Indicators for Successful Online Advertising Campaigns. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 219-227. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882057
 217. Vassileva, Maya. Digital Television – The Near Era of Bundled Streamers. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Sofia: Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 273-281. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882088
 218. Vatova, Ivelina. Image: The Strategic Instrument in the Age of Geocommunication. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 398-405. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882124
 219. Velinova, Neli. Comparison Between the Symbols of the Bulgarian Protests in 2013 and 2018-2019, Reflected in the Bulgarian Media Ecosystem. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019. Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pp. 150-161. Available from: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=882036
 220. Vlaeva, Ivanka. Music for the People on the Media Front: Book Review. In: Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 2020, Vol. 19, No 2, pp. 197-198. Available from: http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/article/view/6628