Кариерен център на Факултета на журналистика и масова комуникация

Предложения за работа, стажове и стипендии

Кариерни форуми на ФЖМК - април-май 2024 г.

Ръководител: доц. д-р Мила Серафимова, mserafimo1@uni-sofia.bg
Сътрудник: Таня Димитрова, tanjagd@uni-sofia.bg

Контакти:
КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР
Факултет по журналистика и масова комуникация
София, ул. „Московска“ 49
тел. 02 9308202

За нас
Кариерният център към ФЖМК започва своята работа през 2016 г. Той е открит с решение на Декански съвет на факултета поради необходимостта от осигуряване на успешна кариерна реализация на завършващите студенти.Центърът е ефективен посредник между академичните среди и работодателите в сферата на медиите, книгоиздаването и публичната комуникация. Дейността на Кариерния център е свързана със задълженията на факултета за максимално осигуряване на пълноценно академично и професионално развитие на своите възпитаници.

  Алумни на ФЖМК

  Реализация на студентите на ФЖМК 2019 - 2023. Изследване на Кариерен център на СУ

  Реализация на студентите от ФЖМК – випуск 2016

  Анкетни проучвания сред работодатели

  Анкетно проучване на мненията и оценките на работодатели относно качеството на обучение във ФЖМК

  Резултати от социологическо изследване, направено по заявка на деканското ръководство на Факултетa по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
  Изследването е проведено през април 2023 г. от Лабораторията за анализи и проучвания към Центъра по управление на качеството на СУ „Св. Климент Охридски“.

  Анкетно проучване „Работодатели и потребители на кадрите на ФЖМК”

  Целевата група на проучването са работодателите и потребителите на кадрите, завършили специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Периодът на проучването е 23 януари – 20 февруари 2023 г.

  Правилник на Кариерния център на ФЖМК

  Цели:

  • Осигуряване на възможности за студентски стажове
  • Подпомагане на професионалната ориентация на студентите
  • Осъществяване на контакти и взаимодействие с работодатели
  • Изграждане на дълготрайни партньорства с организации в сферата на медиите, книгоиздаването и комуникациите
  • Оказване на съдействие за организиране и провеждане на лекции, семинари, обучения и други, с участието на работодатели и представители от практиката
  • Изграждане и поддържане на клуб на възпитаниците на ФЖМК (Алумни клуб) с цел съдействие при кариерната реализация на настоящите студенти
  • Информация за предоставени стипендии или други форми на студентско подпомагане от различни организации за студенти от специалностите на факултета

  Дейности:

  • Търсене и разпространение на информация за проекти, програми, конкурси и други възможности за студентско участие
  • Търсене и периодично предоставяне на актуална информация на студентите за конкретни работодатели и за предлаганите от тях стажантски и работни позиции
  • Организиране и провеждане на презентации, семинари, обучения и други, с участие на работодатели: журналисти, продуценти, издатели, комуникационни мениджъри и специалисти по корпоративни комуникации
  • Поддържане на интернет страница с предложения за стажове и работни позиции по медийни и комуникационни специалности
  • Оказване съдействие на работодатели при разработването, организирането и провеждането на стажантски програми в областта на книгоиздаването, връзките с обществеността и журналистиката
  • Предоставяне на информация за факултетни и общоуниверситетски кариерни форуми – дни на професионалната кариера, срещи с кариерни консултанти и работодатели

  КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР НА СУ