Институционалната акредитация (от 20.09.2018 г. до 20.09.2024 г.)

* Решение на Акредитационния съвет на НАОА за институционална акредитация на СУ „Св. Климент Охридски“ с оценка 9,61 и със срок на валидност 6 години (Протокол №15 от 20.09.2018 г.)[1]

Следакредитационно наблюдение и контрол

* Решение на Акредитационния съвет на НАОА за утвърждаване на доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Софийския университет (Протокол №7 от 30.03.2023 г.) [2]

Акредитирани докторски програми в Софийски университет „Св. Климент Охридски”[3]

Акредитирани професионални направления в Софийския университет „Св. Климент Охридски”[4]


[1] НАОА: Институционалната акредитация на СУ „Св. Климент Охридски”, дадена на 20.09.2018 г. за срок от 6 години: Уведомително писмо. https://www.neaa.government.bg/images/Uvedomitelni-pisma/up-su-ia-2018.pdf

[2] НАОА: Институционалната акредитация на СУ „Св. Климент Охридски”: Решение на Акредитационния съвет относно САНК, 30.03.2023 г.. https://www.neaa.government.bg/images/Akreditirani_PN/Anotacii_SANK/Anotacia_SANK_IA_SU.pdf

[3] СУ: Акредитирани докторски програми. 2023. https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/obrazovanie/doktoranturi/akreditirani_doktorski_programi

[4] НАОА: Акредитирани професионални направления в СУ. 2023. https://www.neaa.government.bg/129-profesionalni-napravlenija/445-akreditirani-profesionalni-napravlenija-v-su