Научноизследователски проекти

medПроект КП-06-Н75/6 от 07.12.2023 г. 

Изследване на медийната среда в България – метаанализ, методология и подходи в проучванията на въздействието на медийните трансформации върху обществените процеси

 

jrПроект КП-06-Н65/9 от 12.12.2022 г.

Трансформация и конвергентни модели на журналистиката в процеса на цифровизация, в условията на цифрово общество и в дигитален комуникативен контекст: диспозитивен анализ

 

copeПроект 2021 CE 16BAT144 COPE   

Covering Cohesion Policy in Europe – Training MOOC for European Journalism Students

BG-175467353-2023-12-0032

Фрагментираното общество: Генезис, еволюция и перспективи в технологично обусловените процеси на поляризация на обществените нагласи в България

4177

Бранд автентичност: съвременни аспекти, ефекти на концепцията върху потребителското търсене и интеракции с бранд

Основните елементи на научноизследователската политика на ФЖМК са развитието на изследователския капацитет на университета чрез проекти; развитие на интердисциплинарните изследвания и интеграция на изследванията и обучението във ФЖМК. Научноизследователската дейност е съсредоточена в катедрите на факултета. За развитието на научноизследователската дейност към СУ е създаден Фонд "Научни изследвания". Сред основните приоритети на изследователската политика на ФЖМК са превръщането на факултета в международен изследователски център и интегрирането му в множество международни мрежи от университети. През последните години ФЖМК е спечелил множество международни проекти, финансирани от: ⇒ ЮНЕСКО, ⇒ Европейската програма Фар, ⇒ Европейските програми SOCRATES и ERASMUS ⇒ Институт Отворено общество, ⇒ Британския съвет , Би Би Си, Център за култура и сътрудничество „Френски институт” – София и др.

Преподавателите от ФЖМК са признати изследователи в направлението “Обществена комуникация и информационни науки”. Те реализират както фундаментални, така и приложни изследвания в областта на журналистиката, публичната комуникация, медиите и книгоиздаването – при пълна академична свобода в избора на проблематики и сфери на знанието. 35% от преподавателите са разработили и получили финансиране за поне един проект през последните пет години. Над 60% от преподавателите са участвали или са били включени през последните пет години в изпълнението на проекти, финансирани от фонда Научни изследвания на СУ “Св. Климент Охридски”. Повече от 50% от преподавателите са работили активно или са участвали в изпълнението на проекти, финансирани по програми на Европейския съюз и в проекти на ЮНЕСКО. Близо 70% от преподавателите са участвали в най-малко две национални или международни конференции през последните пет години.