Един от важните източници за финансиране на изследователски проекти, научни събития, подкрепа на докторанти и публикационната дейност е ежегодната конкурсна сесия за разработване на научни проекти по ФНИ при СУ „Св. Климент Охридски“ (съгласно Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност, приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.). Средствата се разпределят за:

 1. Издаване на научни трудове;
 2. Финансиране на научноизследователски проекти в четири направления:
 • 2.1. Тематични изследователски проекти;
 • 2.2. Проекти в подкрепа на докторанти;
 • 2.3. Проекти за частично финансиране на научни форуми;
 • 2.4. Публикационен проект.

Проектните предложения се подават по електронен път в системата на СУ „Св.Климент Охридски” (http://eservices.uni-sofia.bg/projects/).

Оценяването, класирането, финансирането и отчитането на проектите се извършва по критерии и процедури, посочени в:

 • Правилник за условията и реда на финансиране на научноизследователската дейност на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със средства, отпуснати целево от държавния бюджет;
 • Наредба за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

Текстовете на Правилника и Наредбата са пубикувани на посочения сайт (http://eservices.uni-sofia.bg/projects/).

Разработен е и Наръчник, който съдържа насоки за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите, финансирани целево от държавния бюджет (http://eservices.uni-sofia.bg/projects/).

Проектите се разглеждат от ежегодно предлагана от Факултетния или Деканския съвет на ФЖМК комисия, назначена със заповед на Ректора (чл. 5, ал. 2 от ПУРФНИДИНТСУ със средства, отпуснати целево от държавния бюджет по чл. 91, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗВО).

Списък на одобрените проекти се публикува в електронната платформа до 3 дни след заседанието на УС. Решението на УС е окончателно и не подлежи на преразглеждане.

Проектни предложения

 • През 2024 г. са одобрени за финансиране и изпълнение 6 тематични изследователски проекта, 1 проект в подкрепа на докторанти и 3 проекта за частично финансиране на научен форум, в които участват общо 14 докторанти. Стойността на проектите е в размер на 45 661 лв.

Научните форуми, организирани в рамките на дейностите по проекти, са следните: международна конференция на тема: “Communications, media and education in the paradigm of new technologies and artificial intelligence”, IX Научна конференция на катедра „Радио и телевизия“ на тема:  “Нови идеи в медийните изследвания”, „PR – професионални предизвикателства и тенденции през 21-ви век“. Юбилейна кръгла маса посветена на 30 години обучение в специалност „Връзки с обществеността“, ФЖМК.

 • През 2023 г. са подадени и одобрени за финансиране 6 тематични изследователски проекта и 5 проекта за частично финансиране на научен форум на стойност 48 898 лв. 9 докторанти участват във финансираните проекти.

Чрез конкурсната сесия е подкрепено осъществяването на следните събития: международна конференция на тема “Media and Communication: Transformations and Development in the Digital Age”, национална конференция "Съвременното книгоиздаване: реалност, тенденции и прогнози. 25 години специалност "Книгоиздаване" в СУ", Семинар на катедра "Радио и телевизия", VIII Научна конференция „Медии и технологии“, международна конференция "Дезинформацията: презареждане".

 • През 2022 г. са одобрени 7 тематични изследователски проекта и 3 проекта за частично финансиране на научен форум на обща стойност 46 121 лв. В проектите участват общо 10 докторанти от ФЖМК.

С подкрепата на Фонд Научни изследвания към Софийски университет са проведени международна научна конференция "Media and communication in the 21st century: educational and professional challenges", VII Научна конференция „Идентичност, медийни репрезентации и криза“, организирана от катедра "Радио и телевизия", и ежегодният семинар на тази катедра.

 • През 2021 г. са одобрени 4 изследователски тематични проекта и 3 предложения за частично финансиране на научен форум на обща стойност 31 483 лв. В почти всички проекти е предвидено участието на докторанти – общо 10.

В рамките на предложенията за частично финансиране на научен форум е предвидено провеждането на Международна научна конференция „Медийната грамотност: класически и нови измерения“, на конференция „Дезинформацията: новите предизвикателства“ и на VI научна конференция „Медийният поток: програма, поредица, сериал“. Предвидени са и три издания на Семинара на катедра „Радио и телевизия“.

 • През 2020 г. са одобрени 6 изследователски тематични проекта (от които 5 с участието на докторанти и 3 с участието на студенти) и 2 предложения за частично финансиране на научен форум на обща стойност 35 712 лв.

В рамките на предложенията за частично финансиране на научен форум са проведени Международна научна конференция „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“ и V Научна конференция на тема „Радиото и телевизията в дигиталната епоха: смяна на парадигмите“.

 • „Поп-култура, поп-политика: дигиталният обрат. Интердисциплинарни анализи на пресечността между медии, култури и политики“ с ръководител на научния екип доц. д-р Жана Попова. Научният екип по този проект е съставен от изследователи не само от Факултета по журналистика и масова комуникация, но и от други звена на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и от Българската академия на науките.
 • Проект по конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“ за финансиране на брой на Годишника на Софийския университет, Факултет по журналистика и масова комуникация.

През 2022 г. се отбелязва 70-годишнината от създаването на специалността „Журналистика“ – едно важно събитие не само за академичната общност, но и за професионалната гилдия в сферата на медиите и комуникациите, което ще бъде почетено чрез специално, юбилейно издание на Годишника на ФЖМК. Целта на настоящия проект е именно подпомагане издаването на този юбилеен том. Примерното съдържание включва:
•    Библиография на научните изследвания по медии и комуникации в периода 2000 – 2020 г., включваща публикувани статии, студии, глави от книги, монографии, дисертации. В библиографията ще бъдат посочени както чуждестранни издания на езици, различни от българския, така и национални издания.
•    Изследвания в областта на правната и етичната регулация на медиите и използването на данни. Тук ще бъдат разгледани следните аспекти на тази проблематика:
    Нормативна уредба в българското законодателство с включена съдебна практика по ключови дела, свързани с рисковете при упражняването на журналистическата професия и свободата на словото в България и сравнение с чуждестранната практика и извеждането на добри примери.
•    Изследвания относно начините на използване на медиите от обществото с фокус върху потенциала на електората да направи информиран избор.

 • Проект за международен научен форум на тема „Практически аспекти на медийната грамотност“

Събитието се занимава с тема, интересът към който е засилен именно от реалностите на живота след началото на пандемията през 2020 г. и нарастващата роля на медиите – в частност на онлайн медиите – в ежедневието на все повече хора. Влияние върху заемането на решения – а все по-често и върху невъзможността за заемане на решения - от хората безспорно има получаването на информация от различни медийни канали, довело до пренасищане с информация за обикновения човек.

 • Проект „КоМ: Инсист“ с пълно наименование „Комуникационен мениджмънт: Информационни потоци, системи за управление и степени на интегрираност на комуникациите в корпорации, неправителствени организации и държавни агенции в България"

Проектът е финансиран чрез конкурсната програма "Фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти". “КоМ:Инсист“ е мащабно изследване в областта на корпоративните комуникации в България. Целта му е да установи съвременните тенденции, възможностите и предизвикателствата пред професионалистите в сектора. Проектът е воден от екип (изследователи) от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. "КоМ: Инсист" включва три фази - кабинетно проучване, анкета сред работещи професионалисти и дълбочинни експертни интервюта. Проектът е изцяло отразен на създадения специално за тази цел уебсайт: https://www.com-insist.info/

През 2022 г. чрез „Конкурс за фундаментални научни изследвания – 2022 г.“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката бе одобрен за изпълнение проект на тема „Трансформация и конвергентни модели на журналистиката в процеса на цифровизация, в условията на цифрово общество и в дигитален комуникативен контекст: диспозитивен анализ“ с ръководител проф. д-р Николай Михайлов. Проектът е в сътрудничество с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.
Значимостта на проблематиката на проекта се състои в наблюдението, че технологичното развитие на медиите, промяната в аудиторията и в самата тъкан на журналистиката – и у нас и в чужбина – се оформя от нарастващите очаквания и изисквания на самата аудитория. В този смисъл е важно да се анализират диспозитивно социалните последствия на медиите и да се отговори на въпроса дали те са формирани от обществото или в новия цифров контекст именно те формират обществото, правят ни това, което сме като обща социална идентичност, ако днес изобщо може да говорим за такава.
 

През 2023 г. чрез „Конкурс за фундаментални научни изследвания – 2023 г.“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката бе одобрен за изпълнение проект на тема „Изследване на медийната среда в България – метаанализ, методология и подходи в проучванията на въздействието на медийните трансформации върху обществените процеси“ с ръководител проф. д-р Веселина Вълканова.
Основната цел на проекта е създаване и развиване на изследователски бази данни, посветени на медийната среда в България. Те ще се създават, съхраняват и обновяват чрез организирането на Център за медийни изследвания, който ще работи постоянно. До тази основна цел екипът на проекта възнамерява да достигне чрез създаване на мрежа от учени, журналисти, изследователи и наблюдатели, ангажирана с организацията и провеждането на ежегодни проучвания на медийната среда в България за целия тригодишен срок на проектното предложение с последващ анализ и метаанализ на данните, както и ежегоден метаанализ на интерпретациите и данните на изследователите в различни публикации.

През 2023 г. бе спечелен и проект на тема „Фрагментираното общество: Генезис, еволюция и перспективи в технологично обусловените процеси на поляризация на обществените нагласи в България“, финансиран чрез „Конкурс за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2023 г.“, с ръководител доц. д-р Калин Калинов.

Количествени показатели за проектните предложения през годините:

За периода 2022-2024 г. научните колективи са реализирали 31 проекта - 19 тематични изследователски проекта, 1 проект в подкрепа на докторанти и 11 проекта за частично финансиране на научен форум. От тях с участието на докторанти са 19 проекта, а с участието на студенти - 12 проекта.

За периода 2018-2021 г. научните колективи са реализирали 37 проекта - 27 тематични изследователски проекта, 2 проекта в подкрепа на докторанти и 8 проекта за частично финансиране на научен форум. От тях с участието на докторанти са 19 проекта, а с участието на студенти – 3 проекта.

За периода 2013-2017 г. научните колективи са реализирали 53 проекта - 43 тематични изследователски проекта, 5 проекта в подкрепа на докторанти и 5 проекта за частично финансиране на научен форум. От тях с участието на докторанти са 17 проекта, а с участието на студенти – 10 проекта.

Отличени проекти през годините:

От проведената през 2016 г. конкурсна сесия като най-успешно проведен е отличен проектът Идентичност и трансформационни модели на дизайна при мултиплатформено представяне на пресата, с ръководител проф. д-р Веселина Вълканова (https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/nauka/v_zmozhnosti_za_finansirane/programi/fond_nauchni_izsledvaniya_na_su)

От проведената през 2022 г. конкурсна сесия като най-успешно проведен е отличен проектът за частично финансиране на Юбилейна конференция на тема “Media and Communication in the 21st Century: Educational and Professional Challenges” с ръководител проф. д-р Николай Михайлов.

От проведената през 2023 г. конкурсна сесия като най-успешно проведен е отличен проектът за частично финансиране на международна конференция на тема “Media and Communication: Transformations and Development in the Digital Age” с ръководител доц. д-р Мила Серафимова.