• Общият брой на обучаваните студенти през учебната 2023/2024 г. е 1183
  • Общият брой на обучаваните студенти в ОКС „бакалавър“ е 1065
  • Общият брой на обучаваните студентите в ОКС „магистър“ е 118
  • Общият брой на обучаваните чуждестранни студенти е 69
  • Общият брой на обучаваните докторантите в ОНС „доктор“ е 58


Обучавани студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ през учебната 2023/2024 г.

Специалност ОКС „бакалавър“
редовно обучение
ОКС „бакалавър“
задочно обучение
ОКС „магистър“
задочно обучение
Журналистика 274 106 53
Връзки с обществеността 275 117 33
Книгоиздаване 82 - 7
Комуникационен мениджмънт 211 - 25
общо 842 223 118

 

Обучавани докторанти в ОНС „доктор“ през учебната 2023/2024 г.

докторска програма

ОНС „доктор“

редовно обучение

ОНС „доктор“

задочно обучение

ОНС „доктор“

самостоятелна подготовка

Медии и комуникации 52   6