Факултет по журналистика и масова комуникация

Програмна акредитация на професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки” (от 06.06.2019 г. до 06.06.2025 г.)

* Решение на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана за програмна акредитация на професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, във Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Протокол №14 от 06.06.2019 г.)[1]

Програма за посещението на ЕГ от НАОА за програмна акредитация на ОКИН 10-12 юни 2024 г.

Програмна акредитация на Докторска програма „Медии и комуникации” (от 06.06.2019 г. до 06.06.2025 г.)

* Решение на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана за програмна акредитация на докторска програма „Медии и комуникации“ от професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, във Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Протокол №14 от 06.06.2019 г.)[2]

Следакредитационно наблюдение и контрол

* Решение на Акредитационния съвет на НАОА за утвърждаване на доклада относно изпълнение на задължителните препоръки и констатиране на тяхното изпълняване (Протокол №14 от 08.06.2023 г.)[3]


[1] Решение на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана за резултатите от извършеното оценяване по процедура за програмна акредитация на професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, във Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски”от 06.06.2019 г. (Протокол №14). НАОА: Акредитирани професионални направления в СУ, 2023. https://www.neaa.government.bg/images/Akreditirani_PN/Reshenija_na_PK_za_prikluchili_PN/reшение_ПН_3.5_СУ.pdf

[2] Решение на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана за резултатите от извършеното оценяване по процедура за програмна акредитация на докторска програма „Медии и комуникации“ от професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, във Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски”от 06.06.2019 г. (Протокол №14). НАОА: Акредитирани докторски програми в СУ, 2023. https://www.neaa.government.bg/images/Akreditirani_PN/Reshenija_na_PK_za_prikluchili_ONS/Rешение_ДП_МК_3.5_СУ.pdf

[3] НАОА: Решение на Акредитационния съвет от 08.06.2023 г. (Протокол №14) за резултатите от приключила процедура за следакредитационно наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана от 06.06.2019 г. (Протокол №14) при програмната акредитация на професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки”. https://www.neaa.government.bg/images/Akreditirani_PN/Anotacii_SANK/Anotacia__SANK_SU_3.5.pdf