Дипломиране – условия, процедури, срокове

Conditions

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация:

1. Дипломантът попълва избраната тема в „Предложение“ за тема на дипломната работа.
Срок за подаване:

 • за защитите през месец юли и ноември – до 15.02.2022 г.
 • Предложенията се подават, съгласувани с научния ръководител, на електронната поща на инспектора на съответната катедра, към която ще бъде защитена дипломната работа:
 • за катедри „История и теория на журналистиката“, „Пресжурналистика и книгоиздаване“ и „Радио и телевизия“ - инсп. Ани Николова - етаж 1, стая 10 (aivanovan@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

бланка: Предложение
2.
Ръководство за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
бланка: Заглавна страница на дипломна работа

3. За допускане до защита на дипломна работа дипломантът трябва да подаде „Заявление“ за явяване на съответната сесия. Заявленията се подават в рамките на един месец преди началото на „Процедурата за проверка на оригиналността на дипломните работи“.
Срок за подаване:

 • за защитите през месец юли - от 8 юни до 8 юли 2022 г.
 • за защитите през месец ноември - от 14 септември до 14 октомври 2022 г.

Заявленията се подават, съгласувани с научния ръководител, на електронната поща на инспектора на съответната катедра, към която ще бъде защитена дипломната работа:

 • за катедри „История и теория на журналистиката“ и „Радио и телевизия“- инсп. Ани Николова - етаж 1, стая 10 (aivanovan@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - инсп. Христиана Владова - етаж 1, стая 11 (hvladova@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

Важно:

В заявлението дипломантът задължително трябва да посочи индивидуалния си студентски имейл. Имейлът се активира след влизане на https://email.uni-sofia.bg/, като се използват потребителското име и паролата от СУСИ.
До защита на дипломна работа се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити по учебен план и имат студентски статут.

бланка: Заявление

4. Процедура на Факултета по журналистика и масова комуникация за проверка на оригиналността на дипломни работи

Период:

 • за защитите през месец юли - от 8 до 17 юли 2022 г.
 • за защитите през месец ноември - от 19 до 28 октомври 2022 г.

При проблеми, свързани с процедурата, дипломантите могат да се обръщат към оторизираните лица:

 • за катедра „История и теория на журналистиката“ - доц. д-р Светлозар Кирилов (skivanov@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - гл. ас. д-р Георги Александров (bozhidaroa@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Радио и телевизия“ - гл. ас. д-р Петър Айолов (pajolov@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - гл. ас. д-р Никола Вангелов (nlvangelov@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - гл. ас. д-р Калин Калинов (kkalinov@uni-sofia.bg)
 • за ФЖМК - Гриша Атанасов (gatanasov@uni-sofia.bg)

бланки:
Декларация за оригиналност


Протокол за проверка на оригиналността


Становище

5. Допуснатата от научния ръководител и преминала през съответната процедура за проверка на оригиналност дипломна работа, автореферат, приложенията към нея и бележка от библиотеката* и при желание Декларация за съгласие за електронен достъп **се изпращат на електронната поща на инспектора на съответната катедра, към която ще бъде защитена:

 • за катедри „История и теория на журналистиката“ и „Радио и телевизия“- инсп. Ани Николова - етаж 1, стая 10 (aivanovan@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - инсп. Христиана Владова - етаж 1, стая 11 (hvladova@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

Срок за изпращане:

 • за защитите през месец юли - до 18 юли 2022 г.
 • за защитите през месец ноември - до 2 ноември 2022 г.

* Студентите могат да получат бележка от библиотеката, в уверение на това, че не дължат книги по имейл.
Библиотека ФЖМК: libjur@libsu.uni-sofia.bg
Тел.: 02/ 9308473
** Във връзка с предоставяне на свободен електронен достъп до дипломните работи в Eлектронната библиотека на ФЖМК "Медии и комуникации" тези, които имат желание, могат да дадат съгласие за използване на разработките им като попълнят Декларация за съгласие за електронен достъп. Подписаните декларации се изпращат на електронната поща на инспектора на съответната катедра с дипломната работа.

Важно:
Студентите трябва да предадат снимка за изготвяне на диплома във ФЖМК, стая №9 (02/9308487) или №11 (02/9308409): на място, чрез куриер или чрез друг колега. (адрес: гр. София 1000, ул. Московска №49, Факултет по журналистика и масова комуникация) в срок до 18 юли 2022 г., съответно 2 ноември 2022 г.

С предаване на снимката, във връзка със заповед на Ректора №РД 19-337/19.07.2019 г. следва да представят и регистрация в сайта на Алумни клуба на СУ „Св. Кл. Охридски“ на адрес: https://alumni.uni-sofia.bg/

6. Защитите на дипломните работи ще се проведат по определен от катедрите график чрез платформата zoom.us.
Дати за провеждане на защитите:

 • за защитите през месец юли на 27, 28 и 29 юли 2022 г.
 • за защитите през месец ноември на 16, 17 и 18 ноември 2022 г.

Commissions

Катедра „История и теория на журналистиката“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

18 ноември 2021 г., 9,30 ч. на адрес:
https://us02web.zoom.us/j/81406074085?pwd=U3FDd2Y1Tmw2b2I5cFRBT2x3dWJVQT09

Meeting ID: 814 0607 4085
Passcode: 018000

Председател: доц. д-р Светлозар Кирилов

Членове: проф. д.н. Любомир Стойков
проф. д-р Луливера Кръстева
доц. д-р Мария Попова
доц. д-р Бисер Златанов
доц. д-р Ралица Ковачева
д-р Генка Шикерова - журналист от Свободна Европа и ТВ1


Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“

ОКС „бакалавър“:

17 ноември 2021 г., 9,30 ч. на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/87587803501?pwd=UnZkZDVvWVdwTTh5Zzl6cDV1TWxTQT09

Meeting ID: 875 8780 3501
Passcode: 749615

Председател: проф. д-р Веселина Вълканова
Членове: проф. д.н. Андреана Ефтимова
проф. д-р Грета Дерменджиева
доц. д-р Ефрем Ефремов
доц. Георги Лозанов
д-р Йордан Карапенчев – старши експерт „Външни комуникации“ в А1

ОКС „магистър“:

18 ноември 2021 г., 9,30 ч. на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/85153778991?pwd=Sng2ZCtRUCtrcUV4TjhPNmRTQTJVZz09
Meeting ID: 851 5377 8991
Passcode: 990018

Председател: проф. д-р Веселина Вълканова
Членове: проф. д.н. Андреана Ефтимова
проф. д-р Тотка Монова
доц. д-р Ефрем Ефремов
Моника Чалъкова – редактор в издателство „Парадокс


Катедра „Радио и телевизия“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“:

18 ноември от 9.00 ч. на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/83816084576?pwd=ODNRNTNGZ3ZxWDlxTjRlak45a3ZhZz09
Meeting ID: 838 1608 4576
Passcode: 333953

19 ноември от 10.00 ч. на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/83488818432?pwd=aVU0KzBwaWcxQ1JCK01BOHhDR2R3UT09
Meeting ID: 834 8881 8432
Passcode: 899185

Председател: доц. д-р Орлин Спасов
Членове: проф. д.н. Венцислав Димов
доц. д-р. Жана Попова
Даниел Чипев - БНТ


Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

17 ноември 2021 г., 09,00 ч. на адрес:
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 853 7255 4269
Passcode: 974882
 
19 ноември 2021 г., 09,00 ч. на адрес:
 
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 840 4168 5311
Passcode: 552077

Председател: доц. д-р Дияна Петкова

Членове: проф. дфн Христо Кафтанджиев
проф. д-р Николай Михайлов
доц. д-р Мила Серафимова
доц. д-р Поля Иванова
Стоян Марков - специалист по ВО, Информационен център на Министерство на отбраната


Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

17 ноември 2021 г., 11,00 ч. на адрес:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88695372400?pwd=NFFlNlp3MXRUZDRtTnJOQVUrRkorQT09

Meeting ID: 886 9537 2400
Passcode: 297131

Председател: доц. д-р Мануела Манлихерова
Членове: доц. д-р Милена Цветкова
доц. д-р Симеон Василев
доц. д-р Светлана Станкова
д-р Мохамед Халаф


Общоуниверситетска процедура за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи

Последно обновено
четвъртък, Януари 13, 2022 - 16:58