Дипломиране – условия, процедури, срокове

Conditions

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация:

1. Дипломантът попълва избраната тема в „Предложение“ за тема на дипломната работа.

Срок за подаване на предложението:

За защитите през месец юли и ноември – до 19.02.2024 г. Предложенията се подават, съгласувани с научния ръководител, на електронната поща на инспектора на съответната катедра, към която ще бъде защитена дипломната работа:

 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - инсп. Христиана Владова - етаж 1, стая 11 (hvladova@uni-sofia.bg)
 • за катедри „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“, „История и теория на журналистиката“ и „Радио и телевизия“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

бланка: Предложение

2. Ръководство за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
бланка: Заглавна страница на дипломна работа

3. За допускане до защита на дипломна работа дипломантът трябва да подаде „Заявление“ за явяване на съответната сесия. Заявленията се подават в рамките на един месец преди началото на „Процедурата за проверка на оригиналността на дипломните работи“.

Срок за подаване на заявлението:

 • за защитите през месец юли - от 10 юни до 4 юли 2024 г.
 • за защитите през месец ноември - от 16 септември до 15 октомври 2024 г.

Заявленията се подават, съгласувани с научния ръководител, на електронната поща на инспектора на съответната катедра, към която ще бъде защитена дипломната работа:

 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - инсп. Христиана Владова - етаж 1, стая 11 (hvladova@uni-sofia.bg)
 • за катедри „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ и „История и теория на журналистиката“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
 • за катедри „Комуникация и аудиовизуална продукция“ и „Радио и телевизия“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

Важно:

В заявлението дипломантът задължително трябва да посочи индивидуалния си студентски имейл. Имейлът се активира след влизане на https://email.uni-sofia.bg/, като се използват потребителското име и паролата от СУСИ.
До защита на дипломна работа се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити по учебен план и имат студентски статут.

бланка: Заявление

4. Процедура на Факултета по журналистика и масова комуникация за проверка на оригиналността на дипломни работи

Период на проверката за оригиналност:

 • за защитите през месец юли - от 8 до 14 юли 2024 г.
 • за защитите през месец ноември - от 18 до 28 октомври 2024 г.

При проблеми, свързани с процедурата, дипломантите могат да се обръщат към оторизираните лица:

 • за катедра „История и теория на журналистиката“ - проф. д-р Светлозар Кирилов (skivanov@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - д-р Георги Александров (bozhidaroa@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Радио и телевизия“ - гл. ас. д-р Петър Айолов (pajolov@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - гл. ас. д-р Йордан Карапенчев (y.karapenchev@fjmc.uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - ас. Благовест Илиев (b.iliev@fjmc.uni-sofia.bg)
 • за ФЖМК - Гриша Атанасов (gatanasov@uni-sofia.bg)

бланки:
Декларация за оригиналност

Протокол за проверка на оригиналността

Становище

5. Допуснатата от научния ръководител и преминала през съответната процедура за проверка на оригиналност дипломна работа, автореферат, приложенията към нея и бележка от библиотеката* и при желание Декларация за съгласие за електронен достъп ** се предават в едно хартиено копие на инспектора на съответната катедра, към
която ще бъде защитена
. Същите се изпращат и на електронната поща:

Срок за предаване и изпращане на дипломната работа:

 • за защитите през месец юли - до 15 юли 2024 г.
 • за защитите през месец ноември - до 4 ноември 2024 г.

* Студентите могат да получат бележка от библиотеката, в уверение на това, че не дължат книги по имейл.
Библиотека ФЖМК: libjur@libsu.uni-sofia.bg
Тел.: 02/ 9308473
** Във връзка с предоставяне на свободен електронен достъп до дипломните работи в Eлектронната библиотека на ФЖМК "Медии и комуникации" тези, които имат желание, могат да дадат съгласие за използване на разработките им като попълнят Декларация за съгласие за електронен достъп. Подписаните декларации се изпращат на електронната поща на инспектора на съответната катедра с дипломната работа.

 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - инсп. Христиана Владова - етаж 1, стая 11 (hvladova@uni-sofia.bg)
 • за катедри „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ и „История и теория на журналистиката“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
 • за катедри „Комуникация и аудиовизуална продукция“ и „Радио и телевизия“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

Важно за защитите:
Студентите трябва да предадат снимка за изготвяне на диплома във ФЖМК, стая №9 (02/9308487) или №11 (02/9308409) в срок до 15 юли 2024 г., съответно 4 ноември 2024 г.

С предаване на снимката, във връзка със заповед на Ректора №РД 19-337/19.07.2019 г. следва да представят и регистрация в сайта на Алумни клуба на СУ „Св. Кл. Охридски“ на адрес: https://alumni.uni-sofia.bg/

6. Защитите на дипломните работи ще се проведат присъствено по определен от катедрите график.

Дати за провеждане на защитите:

 • за защитите през месец юли на 24, 25 и 26 юли 2024 г.
 • за защитите през месец ноември на 20, 21 и 22 ноември 2024 г.

Общоуниверситетска процедура за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи

 

Commissions

Катедра „История и теория на журналистиката“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

24.07.2024 г., 10.00 ч., зала 66
25.07.2024 г., 10.00 ч., зала 66

Председател: проф. д-р Светлозар Кирилов

Членове:
доц. д.н. Мария Попова
доц. д-р Бисер Златанов
доц. д-р Ралица Ковачева
д-р Генка Шикерова - журналист от Свободна Европа и ТВ1
Даниел Ненчев - БНР


Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“

ОКС „бакалавър“

24.07.2024 г., 9.30 ч., зала 44

Председател:
проф. д-р Веселина Вълканова

Членове:
проф. д-р Ефрем Ефремов
проф. д-р Грета Дерменджиева
доц. Георги Лозанов
Евгения Друмева - заместник-генерален директор на БТА

ОКС „магистър“

25.07.2024 г., 9.30 ч., зала 44

Председател
: проф. д-р Веселина Вълканова

Членове:
проф. д-р Ефрем Ефремов
проф. д.н. Андреана Ефтимова
доц. Георги Лозанов
Вида Делчева – мениджър в издателство „Обсидиан"


Катедра „Радио и телевизия“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

24.07.2024 г., 9.00 ч., зала 16

Председател: проф. д.н. Венцислав Димов

Членове:

доц. д-р Жана Попова
доц. д-р Орлин Спасов
Даниел Чипев - БНТ
Даниела Късовска - БНР

 


Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

24.07.2024 г., 9.00 ч., Аула Магна
25.07.2024 г., 9.00 ч., Аула Магна

Председател:

проф. д-р Николай Михайлов

Членове:

доц. д-р Дияна Петкова
доц. д-р Мила Серафимова
доц. д-р Мирослава Ценкова
доц. д-р Александър Христов
Екатерина Димитрова - управител на агенция Интеримидж

 


Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“

Първа комисия
 
24.07.2024 г., 9.30 ч., зала 46

Председател: доц. д-р Светлана Станкова

Членове:

доц. д-р Калин Калинов
доц. д-р Мануела Манлихерова
Георги Младенов – изпълнителен продуцент – БНТ

Втора комисия

24.07.2024 г., 9.30 ч., зала 62

Председател: проф. д-р Симеон Василев

Членове:

доц. д-р Милена Цветкова
доц. д-р Мая Василева
д-р Валери Маринов – журналист международник – БНТ

Трета комисия

25.07.2024 г., 9.30 ч., зала 46

Председател: проф. д-р Теодора Петрова

Членове:

доц. д-р Калин Калинов
доц. д-р Светлана Станкова
Аркади Шарков – съветник – МЗ

Последно обновено
четвъртък, July 4, 2024 - 17:18