Дипломиране – условия, процедури, срокове

Conditions

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация:

1. Дипломантът попълва избраната тема в „Предложение“ за тема на дипломната работа.

Срок за подаване на предложението:

 • за защитите през месец юли и ноември – до 19.02.2024 г.
 • Предложенията се подават, съгласувани с научния ръководител, на електронната поща на инспектора на съответната катедра, към която ще бъде защитена дипломната работа:
 • за катедри „История и теория на журналистиката“, „Пресжурналистика и книгоиздаване“ и „Радио и телевизия“ - инсп. Ани Николова - етаж 1, стая 10 (aivanovan@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

бланка: Предложение

2. Ръководство за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
бланка: Заглавна страница на дипломна работа

3. За допускане до защита на дипломна работа дипломантът трябва да подаде „Заявление“ за явяване на съответната сесия. Заявленията се подават в рамките на един месец преди началото на „Процедурата за проверка на оригиналността на дипломните работи“.

Срок за подаване на заявлението:

 • за защитите през месец юли - от 10 юни до 4 юли 2024 г.
 • за защитите през месец ноември - от 16 септември до 15 октомври 2024 г.

Заявленията се подават, съгласувани с научния ръководител, на електронната поща на инспектора на съответната катедра, към която ще бъде защитена дипломната работа:

 • за катедри „История и теория на журналистиката“ и „Радио и телевизия“- инсп. Ани Николова - етаж 1, стая 10 (aivanovan@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - инсп. Христиана Владова - етаж 1, стая 11 (hvladova@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

Важно:

В заявлението дипломантът задължително трябва да посочи индивидуалния си студентски имейл. Имейлът се активира след влизане на https://email.uni-sofia.bg/, като се използват потребителското име и паролата от СУСИ.
До защита на дипломна работа се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити по учебен план и имат студентски статут.

бланка: Заявление

4. Процедура на Факултета по журналистика и масова комуникация за проверка на оригиналността на дипломни работи

Период на проверката за оригиналност:

 • за защитите през месец юли - от 8 до 14 юли 2024 г.
 • за защитите през месец ноември - от 18 до 28 октомври 2024 г.

При проблеми, свързани с процедурата, дипломантите могат да се обръщат към оторизираните лица:

 • за катедра „История и теория на журналистиката“ - проф. д-р Светлозар Кирилов (skivanov@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - д-р Георги Александров (bozhidaroa@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Радио и телевизия“ - гл. ас. д-р Петър Айолов (pajolov@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - гл. ас. д-р Йордан Карапенчев (y.karapenchev@fjmc.uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - ас. Благовест Илиев (b.iliev@fjmc.uni-sofia.bg)
 • за ФЖМК - Гриша Атанасов (gatanasov@uni-sofia.bg)

бланки:
Декларация за оригиналност

Протокол за проверка на оригиналността

Становище

5. Допуснатата от научния ръководител и преминала през съответната процедура за проверка на оригиналност дипломна работа, автореферат, приложенията към нея и бележка от библиотеката* и при желание Декларация за съгласие за електронен достъп ** се предават в едно хартиено копие на инспектора на съответната катедра, към
която ще бъде защитена
. Същите се изпращат и на електронната поща:

 • за катедри „История и теория на журналистиката“ и „Радио и телевизия“- инсп. Ани Николова - етаж 1, стая 10 (aivanovan@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - инсп. Христиана Владова - етаж 1, стая 11 (hvladova@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

Срок за предаване и изпращане на дипломната работа:

 • за защитите през месец юли - до 15 юли 2024 г.
 • за защитите през месец ноември - до 4 ноември 2024 г.

* Студентите могат да получат бележка от библиотеката, в уверение на това, че не дължат книги по имейл.
Библиотека ФЖМК: libjur@libsu.uni-sofia.bg
Тел.: 02/ 9308473
** Във връзка с предоставяне на свободен електронен достъп до дипломните работи в Eлектронната библиотека на ФЖМК "Медии и комуникации" тези, които имат желание, могат да дадат съгласие за използване на разработките им като попълнят Декларация за съгласие за електронен достъп. Подписаните декларации се изпращат на електронната поща на инспектора на съответната катедра с дипломната работа.

Важно за защитите:
Студентите трябва да предадат снимка за изготвяне на диплома във ФЖМК, стая №9 (02/9308487) или №11 (02/9308409) в срок до 15 юли 2024 г., съответно 4 ноември 2024 г.

С предаване на снимката, във връзка със заповед на Ректора №РД 19-337/19.07.2019 г. следва да представят и регистрация в сайта на Алумни клуба на СУ „Св. Кл. Охридски“ на адрес: https://alumni.uni-sofia.bg/

6. Защитите на дипломните работи ще се проведат присъствено по определен от катедрите график.

Дати за провеждане на защитите:

 • за защитите през месец юли на 24, 25 и 26 юли 2024 г.
 • за защитите през месец ноември на 20, 21 и 22 ноември 2024 г.

Общоуниверситетска процедура за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи

 

Commissions

Катедра „История и теория на журналистиката“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

Председател: проф. д-р Светлозар Кирилов

Членове:
доц. д.н. Мария Попова
доц. д-р Бисер Златанов
доц. д-р Ралица Ковачева
д-р Генка Шикерова - журналист от Свободна Европа и ТВ1


Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“

ОКС „бакалавър“:

Председател:
проф. д-р Веселина Вълканова

Членове:
проф. д-р Ефрем Ефремов
проф. д-р Грета Дерменджиева
проф. д.н. Андреана Ефтимова
доц. Георги Лозанов
Евгения Друмева - заместник-генерален директор на БТА

ОКС „магистър“:

Председател
: проф. д-р Веселина Вълканова

Членове:
проф. д-р Ефрем Ефремов
проф. д.н. Андреана Ефтимова
доц. Георги Лозанов
Вида Делчева – мениджър в издателство „Обсидиан"


Катедра „Радио и телевизия“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

Председател: проф. д.н. Венцислав Димов

Членове:

доц. д.н. Вяра Ангелова
доц. д-р Жана Попова
Даниел Чипев - БНТ

 


Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

Председател:

проф. д-р Николай Михайлов

Членове:

доц. д-р Дияна Петкова
доц. д-р Мила Серафимова
доц. д-р Александър Христов
 

 


Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“

Първа комисия

Председател: доц. д-р Светлана Станкова

Членове:

доц. д-р Калин Калинов
доц. д-р Мануела Манлихерова
Георги Младенов – изпълнителен продуцент – БНТ

Втора комисия:

Председател: доц. д-р Симеон Василев

Членове:

доц. д-р Милена Цветкова
доц. д-р Мая Василева
Аркади Шарков – съветник - МЗ

Последно обновено
вторник, Януари 23, 2024 - 14:27