СПИСЪК
на специалностите и формите на обучение, на оценките от дипломата за средно образование
 (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка),
 които участват в балообразуването

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

СПЕЦИАЛНОСТИ

кандидатстудентски изпити/
държавни зрелостни изпити

Оценки
от дипломата
за средно
образование

Журналистика
(редовно/задочно
обучение)

 

Връзки
с обществеността

(редовно/задочно
обучение)

 

Книгоиздаване
(редовно обучение)

 

Комуникационен мениджмънт
(редовно обучение)

 

ДЗИ¹ с коефициент 3:
1. Български език и литература

ДЗИ¹ с коефициент 2,5:
1. История и цивилизации
2. Философски цикъл
3. Английски език
4. Немски език
5. Френски език
6. Испански език
7. Италиански език
8. Руски език

                        ИЛИ

ДЗИ² с коефициент 2,5:
1. Български език и литература
2. История и цивилизации
3. Философски цикъл
4. Английски език
5. Немски език
6. Френски език
7. Испански език
8. Италиански език
9. Руски език

Общ успех
от дипломата
за средно
образование

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.