ФЖМК приема докторанти в направление „Обществени комуникации и информационни науки”, покриващо научноизследователската специализация на всички катедри във факултета. В това отношение програмата „Медии и комуникации” стъпва на образователната традиция и ползва академичния ресурс на Софийския университет и дългогодишния опит на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Условия и документи за кандидатстване

Документите на кандидат-докторантите се приемат в сектор Докторантури в Ректората.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за броя на приеманите за обучение докторанти,
български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 202
3/2024 г.

 

 

Докторска програма
по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ

1

Антропология на медиите

2

Визуална комуникация

3

Връзки с обществеността и комуникационно въздействие

4

Електронни медии

5

Интегрирани маркетингови комуникации

6

Интеркултурна комуникация

7 История на българската журналистика

8

Комуникационен мениджмънт и маркетинг на съдържание

9

Култура и медии

10 Медиен език и стил

11

Медиен мениджмънт и комуникация

12

Международна журналистика

13

Онлайн журналистика и комуникация

14 Пресжурналистика
15 Публикационни изследвания

16

Спортна журналистика

17

Теория на журналистиката и медиите