За учебната 2023/2024 г. (зимен прием)

Подаване на документи за кандидатстване, чрез електронната система на факултета:*

от 28 август до 21 септември 2023 г.

За учебната 2023/2024 г. (летен прием)

Подаване на документи за кандидатстване, чрез електронната система на факултета:*

от 15 до 26 януари 2024 г.

За допълнителна информация:

Тел: 02/9308 409
Имейл:

hvladova@uni-sofia.bg,

fjmc_mag@abv.bg
 


Кандидатите подават документи за кандидатстване чрез електронната система на факултета. Достъпът до електронната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

При кандидатстване кандидатите прикачват електронно копия на изискуемите документи.

Плащането на таксата се извършва в електронната система само по указаните в нея начини и налични варианти за внасяне на таксата.

За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ номер. Регистрацията се счита за валидна и се добива право на участие в класиране след одобрение на направения от кандидата запис с прикачени документи и получен входящ номер на регистрацията.

Електронната система ще бъде активна от 15.01.2024 г. на адрес: https://fjmc.kmk.uni-sofia.bg

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Заявление за кандидатстване, попълнено в електронната система. Подадените документи важат едновременно за всички магистърски програми в рамките на един факултет, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на поставените условия.

2. Сканирано копие на дипломата за завършено висше образование.

- В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава сканирано копие на академична справка (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

- За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към факултета;

- Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет, като прилагат служебната бележка или заповедта за признаване. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.

3. Платена такса за участие в класирането – таксата за един изпит е в размер на 30 лв. и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст); лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; лица, които са военноинвалиди; лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, и родители с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответен документ.

Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява.
При регистрация, посочените в точка 3 документи се прикачват по указания в електронната система начин.
Не се приемат документи, изпратени по пощата или по електронна поща.

Необходими документи за записване:

- студентска книжка
- платена такса за първи семестър с банков превод по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”
- 3 снимки – паспортен формат
- копие на дипломата за завършено средно образование

Master's Program: DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATION

The program aims to prepare qualified specialists in response to an emergency need in the labor market of professionals with knowledge, skills and competencies in the field of digital media and communication that will grow globally.
The program provides students with the necessary theoretical knowledge and professional skills in the field of contemporary journalism and digital media, audiovisual communications, Public Relations, digital marketing communications and advertising.
It offers the following opportunities for specialization: profile "Digital Media", profile "PR in the Digital Age” and profile "Digital Advertising and Marketing".
The program aims to train and qualify professionals in response to an urgent need in the labor market for professionals with knowledge, skills and competencies in the field of digital media and communication.
Program outcome
The Master's Program provides the necessary professional qualification for the following industries: online media, digital web sites of the traditional media - print, radio, television, digital media companies, PR and advertising agencies, PR and advertising departments of corporations and institutions, marketing departments of various businesses, digital agencies.
Possible fields of application
Online Marketing Manager
Media Manager / PR Manager/ Marketing Manager / Product Manager
New Media Expert
Manager Web Communications
Editorial office
Content Marketing
Digital Consulting
Why to study this program?
The world is changing rapidly as a result of digitalisation, globalization, web connectivity and social media, making it an exciting time to study digital media and communication.
The program enables students to anticipate the challenges and opportunities of an increasingly digital society. The digital literacy approach allows you to become an expert with highly valued skills.
Sofia University “St. Kliment Ohridski” is ranked 1st in Bulgaria in the field of Journalism and Mass Communication.

Program details

You can study full–time or part-time for one year and half (three semesters). Professional qualification: Master of Digital Media and Communication. MASTER’S PROGRAM CIRRICULUM can be read here:

Full-time

Part-time

Teaching

The taught course takes place within the University’s two 15-week semesters and involves lectures, seminars, tutorials and case-study work. Students must successfully defend their Master’s thesis before the MA degree will be granted.

Admission requirements

A Bachelor or Master degree.
The program is designed for students graduated in professional field Public communication and information sciences; Sociology, anthropology and cultural sciences; Political and Social Sciences; Law; Administration and management; Economics; Philology; Philosophy. All teaching, course materials, and coursework will be in English.