Дигитални медии и видеоигри

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от специалностите „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване” на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна
Брой семестри
3

Admission

диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър”)

Conditions

В магистърската програма могат да кандидатстват лица със завършено висше образование в степените „бакалавър“ и „магистър“ от специалностите „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване” на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

За обучение в магистърските програми на ФЖМК се приемат кандидати с общ успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от ДОБЪР. Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 15 души за група.

Educational goals

Образователни цели

Магистърската програма „Дигитални медии и видеоигри“ е интердисциплинарна и е широко отворена за студенти, завършили различни специалности – от сферите на хуманитарните и социалните, но също така и на точните науки.

 Програмата е насочена към онези, които имат  желание да изучават задълбочено дигиталните медии в контекста на видеоигрите, разглеждани в широкия диапазон на присъствието им в съвременното общество: от културните практики, през технологичните особености, до пазарните принципи, свързани с производството и разпространението им. Програмата е предназначена за придобилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в други висши училища.

Целта на програмата е да предостави на студентите качествено обучение в областта на дигиталните медии и игрите чрез комбинация от теоретични и практически дисциплини. Студентите получават възможност да погледнат към медийната среда на видеоигрите от различни гледни точки и да съчетаят знанието за всеки от отделните компоненти от процеса на изграждането, ползването  и разпространението им. Предимство на програмата е, че предоставя и специализирано практическо обучение – чрез учебни модули, водени от действащи специалисти в създаването на видеоигри.

Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, които – в своята съвкупност – осигуряват стабилно знание и практически компетенции за работа в дигитална среда.

Специална подготовка

По време на 3-семестриалното си обучение студентите имат възможност за реализирането на практически задачи. От особено значение за практическото обучение е присъствието на два практически модула, водени от специалисти от водещи фирми за видеоигри и интерактивни услуги на пазара.

Възможности за реализация

Познанията и уменията, които студентите получават от магистърската програма, им дават възможност за реализация в сферата на дигиталните медии и в сектора на видеоигрите: като анализатори на медийни процеси, като ПР специалисти, автори, сценаристи във фирми за видеоигри, като и като анализатори на видеоигри, пишещи за медиите.

Студентите от тази магистърска програма завършват курса на обучение със защита на дипломна работа (магистърска теза) пред държавна изпитна комисия.

Educational plan

Прикачен файл Размер
Прием 2021 599.85 KB