Лайфстайл журналистика

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища. (програмата стартира от летен семестър на учебната година)

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна
Брой семестри
3

Admission

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Conditions

В магистърската програма могат да кандидатстват бакалаври или магистри завършили Софийски университет „Св. Климент Охридски“ или други висши училища.

За обучение в магистърските програми на ФЖМК се приемат кандидати с общ успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от ДОБЪР. Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 12 души за група.

Educational goals

Образователни цели

Магистърската програма по „Лайфстайл журналистика“ е иновативна образователна програма в областта на специализираната журналистика, която създава възможност за получаването на разнообразни познания в широк спектър от области на културата като изкуството, театъра, литературата, киното и модата, както и на умения за работа в различни медийни формати (печат, радио, телевизия и интернет). Подобни програми под същото или сходно наименование, но с близко съдържание, има в много от световните университети като University of the Arts London - London College of Communication, University of Westminster, University of Gloucestershire, Centennial College - Ontario, Canada, The University of Texas at Austin, Monash University, Malaysia и др.

Магистърската програма „Лайфстайл журналистика“ е създадена по идея на проф. д.н. Любомир Стойков и доц. д.н. Мария Попова. Тя дава възможност на студентите, които завършват Факултета по журналистика и масова комуникация, както и на всички останали (от други факултети и университети), които имат интерес към журналистическата професия, да получат тясна специализация в областта на културната и лайфстайл журналистика. Програмата отговаря на все по-разширяващото се поле на публичната комуникация, която обхваща различни аспекти на дейността и моделите на поведение на съвременния човек, както и на променените значения на обществен живот, който навлиза в полето на културата, развлечението и свободното време. 

В съдържанието на магистърска програма „Лайфстайл журналистика“ са наблюдавани значими аспек­ти на журналистиката и медиите, свързани с високата, всекидневната и масовата култура. Дисциплините в рамките на магистърската програма отговарят на научните и професионални сфери на развитие на журналистическата наука и практика, следват водещите световни научни и академични модели, формират собствени похвати за изграждане на практически познания. Част от тях създават представа за историята и теорията на журналистиката, както и за особеностите на различните видове медии – печат, радио, телевизия и интернет. Други  - изграждат разбирания за същността и моделите на културната и лайфстайл журналистика и тяхното широко приложение в различните медии. Особеностите на дисциплините са съобразени с поставянето на корелативни пространства между журналистическите и културни възприятия от областта изкуството, театъра, музиката, литературата, киното, културата на съществуване, модата, развлеченията. Преподавателите, които са ангажирани в магистърската програма, са авторитетни и уважавани преподаватели в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалисти и изследователи в своята научна област, автори на множество научни книги и статии.

Магистрите по лайфстайл журналистика могат да се реализират като автори, репортери, редактори, водещи в отделите по култура, лайфстайл и развлечение в печатните, електронните и онлайн медии. 

Обучението в магистърската програма изисква от студентите да имат способност за добро и аналитично мислене и писане, за ясна, компетентна и личностно-обоснована оценка на събитията от областта на културата, развлечението, медиите и журналистиката, да бъдат любознателни и отворени към нови и модерни социални и културни прояви и модели на поведение.

Студентите от тази магистърска програма завършват курса на обучение със защита на дипломна работа (магистърска теза) пред държавна изпитна комисия.

Educational plan

Прикачен файл Размер
Учебен план 338.75 KB