Медиен дизайн

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от специалностите „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване” на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Брой семестри
3 семестъра

Admission

Платено обучение - диплома за висше образование (степен "бакалавър" или "магистър")

Conditions

В магистърската програма по медиен дизайн могат да кандидатстват лица със завършено висше образование в степените „бакалавър“ и „магистър“ от специалностите „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване” на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.
За обучение в магистърските програми на ФЖМК се приемат кандидати с общ успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от ДОБЪР. Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 15 души за група.

Educational goals

Образователни цели

Медийният дизайн е част от комуникационния процес, занимаващ се с трансформацията на информацията и превръщането ѝ в послание, релевантно и близко до потребителя. Магистърската програма по „Медиен дизайн” е фокусирана към спецификата, целите и тенденциите в редакционното публикуване.

Често пренебрегната, визуалната страна на журналистиката – начинът, по който медиите се композират и представят пред своите публики, не е свързана по подразбиране само с начина, по който те изглеждат, а и главно с това как осъществяват комуникацията. Новите практики на комуникационния дизайн съчетават формите на представяне на медията с нейните информационни цели. Затова визуалната журналистика съчетава професионалното обмислено разполагане на фотографии, илюстрации, инфографики и дизайн в комплексна система за комуникация и въздействие върху аудиторията.

Магистърската програма по медиен дизайн дава на студентите необходимите теоретични знания и професионални умения в областта на визуалната комуникация, комуникационния дизайн, журналистиката и медиите.

Програмата цели да подготви квалифицирани специалисти за професионална работа в медиите и насоченост към визуалната страна на комуникацията. Обучението е съобразено с условията на медийната конвергенция – сливане и взаимодействие на всички форми на комуникация в единна медийна среда. Магистрите по медиен дизайн ще бъдат адаптивни и пълноценни експерти в полето на визуалната комуникация, на новата медийна индустрия: издаване и оформяне на списания, вестници и книги, електронно публикуване и уеб журналистика.

Студентите от тази магистърска програма завършват курса на обучение със защита на дипломна работа (магистърска теза) пред държавна изпитна комисия.

Educational plan

Прикачен файл Размер
Учебен план 21/22 762.04 KB