Международна журналистика

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ във всички специалности на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Брой семестри
3

Admission

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Conditions

В магистърската програма могат да кандидатстват лица, завършили бакалавърска или магистърска степен във всички специалности на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

За обучение в магистърските програми на ФЖМК се приемат кандидати с общ успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от ДОБЪР. Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 15 души за група.

Educational goals

Образователни цели

„Международна журналистика” е програма, която предлага знания и практически умения в няколко научни области – комуникационна, икономическа, политическа, информационна, историческа наука. Магистърската програма е насочена към усвояването от студентите на основни знания по журналистика и в областта на международните отношения – както общотеоретични, така и фокусирани около актуални съвременни процеси. Целта на програмата е студентите да придобият умения за разбиране, оценяване и анализиране на събития и проблеми с регионално, континентално или глобално значение, и да ги интерпретират с подходящи журналистически средства. Обучението включва широк кръг общотеоретични знания, свързани с теория на журналистиката и медиите, международната журналистика, проблемите и противоречията на съвременния свят, глобализацията, мултикултурализмът, европейската интеграция и процесите на европеизация в медиите. Подготовката е ориентирана към познаването и разбирането на съвременните международни политически и икономически отношения, динамиката на развитие на международното право, външната политика на ключови държави и региони. Програмата се отличава с практическа насоченост, така че завършилите да могат успешно да приложат придобитите знания в практиката.

Студентите от тази магистърска програма завършват курса на обучение със защита на дипломна работа (магистърска теза) пред държавна изпитна комисия.

Educational plan

Прикачен файл Размер
Прием 2021 585.22 KB