Професионален копирайтинг

Магистърската програма засяга интердисциплинарна проблематика, която предполага участието на изследователи с различни теоретични парадигми и с разнообразна методология и инструментариум. Затова в разработването на програмата участват две катедри на Факултета по журналистика и масова комуникация – „Пресжурналистика и книгоиздаване“ и „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“. Като сговаря компетентностите на специалистите в областта на връзките с обществеността, рекламата, бранд журналистиката, онлайн медиите, стила и езика, програмата обединява усилията на научния и преподавателския състав на Факултета по журналистика и масова комуникация да отговори на съвременните предизвикателства в комуникационната среда и пазара на труда, като подготви многофункционални и в същото време солидно образовани и специализирани професионалисти в областта на една динамично развиваща се професия – копирайтинга. Програмата е с продължителност два семестъра, задочна форма на обучение и е отворена към студенти с квалификация в няколко близки професионални области.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна
Брой семестри
2

Admission

Платено обучение - диплома за висше образование (степен "бакалавър" или "магистър"); Писмен изпит (за държавна поръчка)

Conditions

Програмата е предназначена за студенти с квалификация по:

 • Социални, стопански и правни науки
 • Хуманитарни науки
 • Педагогически науки
 • Сигурност и отбрана

Допълнителни изисквания:

 • успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от Добър. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити (защита на дипломна работа)
 • писмен изпит (само за кандидатите държавна субсидия)

 

Educational goals

Образователни цели

Магистърската програма „Професионален копирайтинг“ е насочена към създаването на специалисти в една бързо развиваща се професия, каквато е копирайтингът. Копирайтингът е базовото ниво, върху което се гради професионализмът във връзките с обществеността, рекламата, бранд журналистиката, мениджмънта на съдържанието в уебсайтовете, дигиталния маркетинг, дигиталната комуникация. Иновациите в технологиите дадоха възможност на цялата икономика да се дигитализира, а това се отнася и до маркетинга на продукти и услуги. Всички видове организации вече трябва да мислят за нови начини за правене на бизнес и ангажиране с клиенти и потребители на услуги онлайн. Докато някои фирми съществуват изцяло в дигиталния свят, традиционните фирми разработват стратегии за дигитален маркетинг поради необходимостта да достигнат до нови и стари клиенти. Тъй като организациите се фокусират все повече и повече върху своето онлайн присъствие, се създават възможности за специалисти с неоспорими и отлични умения за писане и комуникация, които могат да произвеждат и управляват цифрово маркетингово съдържание. Те са отговорни за информацията, която се появява на уебсайта на компанията, и трябва да гарантират, че правилният тип информация достига до правилната аудитория и отговаря на марката и стила на сайта. Това включва тясно сътрудничество на копирайтърите с дизайнери, разработчици и мениджъри на съдържание, за да се гарантира, че думите, изображенията, видеоклиповете и емисиите се улавят лесно от търсачките и се показват на сайта по най-добрия възможен начин.
Магистърската програма „Професионален копирайтинг“ е насочена към студенти с мотивация за придобиване на знания и практически умения в съдържателното и технологично управление на информацията, в езиково-стилистичното „програмиране“ на текста с цел усилване на влиянието на бранда и преференциалното откриване на информацията в интернет. Програмата съчетава традиционните и най-новите комуникационни изследвания и практики – теорията и историята на копирайтинга, бизнес комуникацията, креативната комуникация, копирайтинга за дигиталния маркетинг, за потребителския интерфейс, за връзките с обществеността, за рекламата, SEO копирайтинга, интеркултурната комуникация, стилистиката на копирайтинг текста. Образователният потенциал на програмата е в анализирането и усвояването на комуникационни стратегии с оглед на съвременните предизвикателства на комуникационната и технологичната среда. Програмата е концентрирана около копирайтинга като единствен инструмент в работата на специалистите по масови комуникации, като обхваща онези области на теоретичното знание, които могат да изградят у обучаваните умения да създават ефективни текстове за взаимодействие с аудиторията, да преценяват особеностите на комуникативната и социалната среда, да работят с различни бази данни, да анализират влиянието на и чрез социалните медии, да управляват съдържанието в традиционна и онлайн медийна среда.
 
Магистърската програма предлага теоретична и практическа подготовка по различни дисциплини, за да осигури интердисциплинарен поглед върху копирайтинга, който предполага задълбочено и широкообхватно познаване на комуникационното поле. В учебния план на магистърската програма присъстват курсове като „Основи на копирайтинга“, „Корпоративен копирайтинг в социалните мрежи“, „Копирайтинг в интеркултурна среда“, „SEO копирайтинг“, които чертаят широка рамка на комуникативните и технологичните реализации на професионалната дейност „копирайтинг“. Втората група курсове като „Визуална идентичност“, „Виртуални общности и онлайн авторитети“,
„Езикови формации в копирайтинга“ развиват и задълбочават специфични аналитични и приложни способности у обучаваните, както и знанията им в интердисциплинарни изседователски полета. Избираемите курсове целят повишаването на стратегическата компетентност на студентите в различни сфери на общуването, като се отчитат условията на комуникативната ситуация.

Професионални компетенции

Магистърската програма предлага специализирано познание и опит в координатната система на връзките с обществеността, рекламата, бранд журналистиката, онлайн медиите, социалните медии, креативната индустрия и комуникация, мениджмънта на съдържание. Копирайтърите осъществяват интензивно взаимодействие, ползвайки множество комуникационни канали, и теренът на професионалната им дейност са социалните медии, pay-per-click (PPC) кампаниите и рекламата (създаването и управлението на онлайн реклами с такса), SEO (процесът на повишаване на видимостта и класирането на уебсайта по ключови думи в резултатите от търсенето). В програмата са включени курсове, които представят изследвания и практики в областта на дигиталната култура, визуалната комуникация, езика, стила и текста, рекламата, интеркултурната среда. Студентите ще придобият професионални компетенции и способности за анализ и ориентация в структурата и организацията на комуникациите и медиите, за работа в дигиталните медии и платформи, за оценяване на операционалността на технологични системи и инструменти за подобряване на ефективността на съдържанието за целите на търговски, политически или неправителствени организации. Освен това магистрите ще развият ефективни комуникационни техники и умения, стратегии за изграждане на подходящи по стил и език текстове, чрез които да усилят комуникационното влияние на бранда. Магистърската програма ще осигури на студентите увереност, че се ориентират адекватно в комуникационната среда в цялото й многообразие и сложност и че са овладели всички необходими знания и умения, за да отговорят на нарастващите изисквания към този тип специалисти в наши и многонационални компании, в институции, медии и други.

Професионална реализация

Програмата цели да подготви висококвалифицирани специалисти в отговор на спешната нужда на пазара от копирайтъри, които да създават оригинални писмени текстове за уеб страници в съответствие със стила и концепцията на бранда и подпомагащи видимостта на уебсайта, като прилагат стратегии за писане според изискванията на търсачките (SEO-frendly materials). Според Bubble Jobs, дигитална агенция за набиране на персонал, най-бързо развиващите се области в цифровата икономика сега са дигиталният маркетинг, управлението на съдържание и социалните медии, в които са нужни професионално подготвени копирайтъри. Това е от съществено значение в една технологична икономика, което означава, че ролите в дигиталния маркетинг непрекъснато се разширяват и могат да бъдат много доходоносни.
Магистърската програма осигурява набор от знания и умения, които гарантират изграждането на високопрофесионални копирайтъри в PR и рекламни отдели на корпорации и институции, квалифицирани служители в маркетингови отдели, в онлайн агенции и онлайн медии, бранд журналисти, мениджъри на съдържание, дигитални координатори. Завършилите програмата могат да се реализират също като ръководители на PR и маркетингови отдели, на медии, на корпорации и др. Студентите ще бъдат подготвени за професионална дейност в областта на копирайтинга, SEO, анализите и социалните медии, както ще могат да провеждат научно-приложни изследвания или консултантски услуги в тези области, които ще включват познания за системите за управление на уеб съдържание, както и за работа например с Adobe Creative Suite за уеб изображения и Google Analytics и Facebook Insights за отчитане на уеб анализи. Въз основа на богат набор от съвременни знания и умения магистрите ще култивират постоянно любопитство към промяната, гъвкавост, устойчиви професионални ценности, активен интерес към развиващите се комуникационни системи, които ще им осигурят успешна реализация в професионалния и обществения живот.


Завършилите програмата Професионален копирайтинг могат да се реализират като:

 • Копирайтъри
 • Дигитални копирайтъри
 • SEO мениджър на акаунти
 • Ръководители на PR и маркетингови отдели
 • Ръководители на медии, корпорации, институции
 • Изпълнителен директор по маркетинг на съдържанието
 • Мениджъри на уеб съдържание
 • Координатори в информационни и комуникационни отдели
 • Бранд журналисти
 • Специалисти по управление на информация и маркетинг
 • Специалисти по управление на социални мрежи
 • Консултанти и изследователи в областта на обществените комуникации и информационните науки

 

 

Educational plan

Прикачен файл Размер
Професионален копирайтинг 639.01 KB