Реклама и публична комуникация

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в специалностите „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“ във ФЖМК и в други висши училища.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна
Брой семестри
2

Admission

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Conditions

В магистърската програма могат да кандидатстват завършилите специалностите Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване във ФЖМК и в други висши училища в страната.

За обучение в магистърските програми на ФЖМК се приемат кандидати с общ успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от ДОБЪР. Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 15 души за група.

Educational goals

Образователни цели

Магистърската програма осигурява задълбочаване и разширяване на фундаменталната подготовка в областта на връзките с обществеността, маркетинговите комуникации и рекламата. Тя предоставя възможност за развиване на теоретичните, практико-приложни познания и професионалните умения на специалистите, като същевременно предлага и знания в специализирани направления. Завършилите магистърската програма придобиват нови познания и умения за социалните, социално-психологическите и други фактори, необходими за оптималното поддържане на разбирателство и доверие в различните видове организации – обществени, държавни институции, правителствени служби, с чиито целеви публики е необходимо да се изграждат трайни и устойчиви взаимоотношения. Програмата активно подпомага студентите за тяхната по-нататъшна професионална реализация в областта на публичната комуникация.

Студентите от тази магистърска програма завършват курса на обучение със защита на дипломна работа (магистърска теза) пред държавна изпитна комисия.

Educational plan

Прикачен файл Размер
Прием 2021 653.65 KB