Спортна журналистика

За кандидати с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, завършили други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна
Брой семестри
3

Admission

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Conditions

В магистърската програма могат да кандидатстват бакалаври или магистри завършили други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ или други висши училища.

За обучение в магистърските програми на ФЖМК се приемат кандидати с общ успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от ДОБЪР. Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 15 души за група.

Educational goals

Образователни цели

Магистърската програма по спортна журналистика цели да подготви квалифицирани специалисти, които да придобият основни познания и умения за работа в спортните отдели на медиите. Тя дава на студентите необходимите теоретични знания и професионални учения в областта на журналистиката. Чрез обучението си в тази магистърска програма се очаква общо издигане както на дейността на самите медии, в които студентите ни ще работят, така и на медиакултурата на обществото ни.

Предвидените курсове дават теоретичните и практическите знания и умения за незабавно започване на работа в медии. Обучението е съобразено с условията на медийна конвергенция – сливане на всички форми на комуникация в единна медийна среда. Постигнат е добър баланс между базови теоретични дисциплини и приложно практични. По този начин се цели разширяване на професионалния хоризонт на студентите и излизането извън тесните специализирани рамки.

Студентите овладяват писането, редактирането и визуалното представяне на журналистически текстове в различни по вид медии. Запознават се с базови изисквания за работа в редакции. Специално внимание е отделено на добрата връзка между теорията и практиката. Голяма част от предметите в програмата са синхронизирани с желанията на индустрията за такъв тип специалисти, както и с опита на водещи европейски стани, с традиции в отразяването на спортни събития.

Магистрите по спортна журналистика ще бъдат адаптивни и пълноценни експерти в своята област, притежаващи необходимия минимум от теоретични знания и практически учения. Те ще получат компетентностите за постъпване на работа в съответните отдели на медиите, независимо от вида им (преса, телевизия, интернет, радио).

Студентите от тази магистърска програма завършват курса на обучение със защита на дипломна работа (магистърска теза) пред държавна изпитна комисия.

Educational plan

Прикачен файл Размер
Учебен план 591.41 KB