Връзки с обществеността

За кандидати с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, завършили други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ или други висши училища.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна
Брой семестри
3

Admission

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Conditions

В магистърската програма по връзки с обществеността могат да кандидатстват бакалаври и магистри, завършили други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ или други висши училища.

За обучение в магистърските програми на ФЖМК се приемат кандидати с общ успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от ДОБЪР. Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 15 души за група.

Educational goals

Образователни цели

В магистърската програма връзки с обществеността могат да кандидатстват бакалаври и магистри завършили други висши училища. Магистърската програма осигурява фундаментална подготовка и практическо обучение в областта на комуникацията, връзките с обществеността (пъблик рилейшънс), рекламата и интегрираните стратегически комуникации. В предлаганите магистърски дисциплини се изучава  планиране на комуникационни програми за връзки с обществеността, придобиват се практически умения за провеждане на пиар или рекламни кампании в реална или виртуална среда, получават се знания за тясно специализирани звена от сферата на връзките с обществеността и рекламата, изграждането и поддържането на доверие между организация и техните публики, приложението на социалните комуникационни технологии и др. Студентите в програмата придобиват ясна представа за стратегиите и тактиките, които специалистите по ВО използват, за да създадат ефективни кампании, както и умения да реагират на реални или репутационни кризи. Програмата е насочена и към създаване на вербални, визуални и писмени умения на студентите за ефективна комуникация в социални групи или организации – институти, онлайн общности, здравни заведения, търговски компании, правителствени служби, учебни заведения или медии. Програмата предоставя и знания за етическите принципи, на които се основава професията на специалиста по връзки с обществеността и активно подпомага бъдещите професионалисти за тяхната по-нататъшна реализация в областта на публичната комуникация.

Студентите от тази магистърска програма завършват курса на обучение със защита на дипломна работа (магистърска теза) пред държавна изпитна комисия.

Educational plan

Прикачен файл Размер
Прием 2021 666.07 KB