Вътрешнополитическа журналистика

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от специалностите „Книгоиздаване“ и „Връзки с обществеността“ на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна
Брой семестри
3

Admission

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Conditions

В магистърската програма могат да кандидатстват лица, завършили бакалавърска или магистърска степен по специалностите „Книгоиздаване“ и „Връзки с обществеността“ на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

За обучение в магистърските програми на ФЖМК се приемат кандидати с общ успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от ДОБЪР. Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 15 души за група.

 

Educational goals

Образователни цели

Програмата цели да се получат познания за журналистическата професия, практически умения за писане по вътрешни теми: запознава с актуални социални процеси и формира способностите да се анализират.

Обект на програмата са: достъп до информация, събиране на данни от различни източници, как се проверяват, какви са функциите на основни държавни институции в България, работа с пресцентрове, с нормативни документи, риск от съдебно преследване. Разглеждат се особености на новинарството по вътрешни теми. Коментират се специфики на работа в традиционните медии, предизвикателства на конкуренцията от интернет издания и социалните мрежи. Обръща се специално внимание на журналистическите разследвания, изследват се конкретни казуси и причини за спада  на доверие в журналистиката.

Програмата е многоаспектна, стремежът в нея е да се обхванат широк кръг от проблеми на професията.

Акцентът е повече върху практиката, върху положителни и негативни професионални процеси. Предвидени са и майсторски класове с изявени журналисти.

Студентите от тази магистърска програма завършват курса на обучение със защита на дипломна работа (магистърска теза) пред държавна изпитна комисия.

Educational plan

Прикачен файл Размер
Прием 2021 586.45 KB