• Общият брой на обучаваните студенти през учебната 2022/2023 г. е 1081
  • Общият брой на обучаваните студенти в ОКС „бакалавър“ е 1062
  • Общият брой на обучаваните студентите в ОКС „магистър“ е 129
  • Общият брой на обучаваните чуждестранни студенти е 70
  • Общият брой на обучаваните докторантите в ОНС „доктор“ е 64


Обучавани студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ през учебната 2022/2023 г.

Специалност ОКС „бакалавър“
редовно обучение
ОКС „бакалавър“
задочно обучение
ОКС „магистър“
задочно обучение
Журналистика 285 98 73
Връзки с обществеността 271 127 47
Книгоиздаване 84 - 9
Комуникационен мениджмънт 197 - -
общо 837 225 129

 

Обучавани докторанти в ОНС „доктор“ през учебната 2022/2023 г.

докторска програма

ОНС „доктор“

редовно обучение

ОНС „доктор“

задочно обучение

ОНС „доктор“

самостоятелна подготовка

Медии и комуникации 58   6