До 30 юни 2024 г. се приемат статии за т. 32 на Годишника на ФЖМК за 2024 г.

Факултетът по журналистика и масова комуникация издава Годишник от 1982 г. Досега са излезли 30 тома и се готви тридесет и първият. Годишникът на ФЖМК е достъпен онлайн в Central and Eastern European Online Library, както и в платформата Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

жжСтатиите се изпращат на nauchen@fjmc.uni-sofia.bg

Публикациите, резултат от изследователската работа на преподаватели и учени, могат да съдържат както фундаментални изследвания по теми, свързана с теорията, историята и трансформациите на комуникациите, журналистиката и медиите; с теорията, историята и стратегиите на публичната комуникация; с теорията, историята и развитието на книгоиздаването и редакционно-издателските дейности; с теорията и изследванията на управлението на съдържания и комуникационния мениджмънт или сравнителни теоретични разработки в сферата на медиите и комуникациите; така и практико-изследователски и приложни статии в сферата на медиите и журналистиката, пресжурналистиката, агенционната журналистика, фотожурналистиката, радиожурналистиката, телевизионната журналистика, онлайн медиите; връзките с обществеността, рекламата, интегрираните масови комуникации; книгоиздаването, редакционно-издателските дейности и практики, традиционното и дигитално публикуване; комуникационния мениджмънт и информационно-комуникационните технологии.

Виж повече.