Излезе от печат „Медии и комуникации. Научна библиография 1990 - 2022 г. 70 години висше образование по журналистика в България“, оформено като т. 30 на Годишника на ФЖМК. В него за първи път се очертава периметърът на научните трудове в комуникационната и медийната наука в България от началото на демокрацията през 1990 г. до настоящата 2022 г.

bbl22
Изданието предлага библиографски корпус на по-значимите резултати от научните търсения, изразени в три публикационни формата – сборници, монографии, студии и статии. Това са трудове, които не само са „видимият резултат от работата ни като учени през годините. Те са оказали и продължават да оказват значително влияние върху висшето образование, върху научните изследвания, върху професиите, върху политическите решения и върху оформянето на обществения имидж на медиите и комуникациите сред неспециализираната читателска аудитория“, пише в увода авторката-съставителка доц. д-р Милена Цветкова.
Повод за създаването на библиографията е 70-годишният юбилей на висшето образование по журналистика в България (с първи прием през учебната 1952/1953 в Софийския университет). „През изминалите 32 години на демократично университетско образование по журналистика и масова комуникация преподавателите от общо 10 висши училища допринасят за обогатяването и развитието на науката и  осигуряват учебния процес със световно съизмерими авторски трудове. Библиографията „Медии и комуникации” установи 6480 заглавия (библиографски единици) за фиксирания период, но не претендира за изчерпателност и абсолютна пълнота“, се казва в увода. „Максимална пълнота във всеки от видовете научни публикации е търсена само за щатните преподаватели във ФЖМК – родното място на висшето образование по журналистика в България. За учени и изследователи от други научни звена на СУ и други висши училища са отразени само заглавия, които имат трансферна стойност и ясна демонстрация на принадлежност към академичното поле на ФЖМК.“

Изданието се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката по договор № КП-06-НП3/56 от 22.11.2021 г. от конкурса „Българска научна периодика – 2022 г.“

Библиографията ще бъде достъпна и онлайн, във вид, удобен за търсене и проучвания, в специален раздел на сайта на ФЖМК.

Медии и комуникации. Научна библиография 1990 - 2022 г. 70 години висше образование по журналистика в България, т. 30, Годишник на Факултета по журналистика и масова комуникация. Милена Цветкова (авт.-съст.), Веселина Вълканова, Валери Стефанов (н. ред.), Петър Величков (библ. ред.). С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, 640 с., ISSN 1311-4883