Излезе от печат т. 2 на научния сборник „Медии и комуникации“. Сборникът съдържа статии и студии на докторанти в докторската програма „Медии и комуникации“ в професионалното направление „Обществени комуникации и информационни науки“, които представят постиженията на младите учени от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

mc02Медийната грамотност; новото медийно изкуство; изграждането на  персонален имидж; регионалната идентичност; стратегиите за управление на бизнес организациите; маркетинговите техники; социалните медии; диалогът в дигиталните маркетингови комуникации; алтернативните проблеми на дигиталната реклама – широкият кръг от тематични и изследователски полета на публикациите в настоящия сборник свидетелстват за интегралния характер на научната специалност „Медии и комуникации“.

Авторите могат да получат екземпляр в Библиотеката на ФЖМК. Сборникът е достъпен и в електронен формат в научния портал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в Електронна библиотека "Медии и комуникации".