Всички първокурсници от специалностите Журналистика, Връзки с обществеността, Книгоиздаване и Комуникационен мениджмънт, редовно обучение, могат да заповядат на официално откриване на академичната година на 1 октомври от 14 часа в 272 аудитория на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, бул. „Цар Освободител“ 15.

ПРОГРАМА
- Слово на Декана на ФЖМК – ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИНА ВЪЛКАНОВА
- Приветствие от Председателя на ФСС
- Приветствие от студент първи курс