Подготвя се юбилеен сборник „Медии и комуникации. 50 години ФЖМК“

Половинвековният юбилей от създаването на факултета като самостоятелно звено на Софийския университет ще бъде отбелязан и с юбилеен сборник „Медии и комуникации. 50 години ФЖМК“, който да включи научни статии на преподаватели от факултета и на наши колеги и партньори от чужбина. Ще бъде събрано и подготвено издание с високи научни качества, достойно за повода, по който се публикува.

fjТематичният обхват на сборника е широк и включва: изследвания по теми, свързана с теорията, историята и трансформациите на комуникациите, журналистиката и медиите; теорията, историята и стратегиите на публичната комуникация; теорията, историята и развитието на книгоиздаването и редакционно-издателските дейности; теорията и изследванията на управлението на съдържания и комуникационния мениджмънт или сравнителни теоретични разработки в сферата на медиите и комуникациите.
 
Статии се приемат до 30 юни 2024 г. на nauchen@fjmc.uni-sofia.bg. Следва да отговарят на изискванията за приемане и оформяне на ръкописите, валидни за Годишника на ФЖМК.