Провежда се Национална научно-практическа конференция по повод 25-годишнината от създаването на специалност „Книгоиздаване“

В Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация се провежда Национална научно-практическа конференция по повод 25-годишнината от създаването на специалност „Книгоиздаване“ във факултета. Темата на двудневния форум е „Съвременното книгоиздаване: реалност, тенденции и прогнози“. Събитието, организирано от ФЖМК и Катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване“, е посветено и на 135-годишнината от основаването на Софийския университет.

k01

Научният форум бе открит от декана на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. д-р Веселина Вълканова, която заяви в приветствието си, че годишнината на специалност „Книгоиздаване“ е изключително радостно събитие за цялата академична общност на университета, за факултета и за цялата професионална общност – издатели, редактори, оформители, цялата творческа гилдия, свързана с книгоиздаването.

Научният форум бе открит от декана на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. д-р Веселина Вълканова, която заяви в приветствието си, че годишнината на специалност „Книгоиздаване“ е изключително радостно събитие за цялата академична общност на университета, за факултета и за цялата професионална общност – издатели, редактори, оформители, цялата творческа гилдия, свързана с книгоиздаването.

Проф. Вълканова изрази признателност към всички, които имат връзка със създаването и с развитието на специалността – проф. Иван Лалов, ректор на Софийския университет през 1997-1998 г., когато е създадена специалността, на създателите на специалността доц. Георги Лозанов, Гриша Атанасов, на ръководителя на Катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване“ проф. Ефрем Ефремов, на доайена на специалността проф. Алберт Бенбасат, на проф. Тотка Монова, на д-р Георги Александров, на доц. Милена Цветкова, на цялата колегия от Факултета по журналистика и масова комуникация и Софийския университет, на колегите от Катедрата БИН. “Благодарността е за отдадеността, за енергията, която всички тези колеги дадоха за развитието на нашата специалност”, каза проф. Вълканова и не пропусна да отбележи работата на хонорувани колеги и на гост-преподавателите.

Проф. Вълканова отдаде почит, уважение, памет и към колегите, работили за специалността, за студентите и книгата, които загубихме: проф. Веселин Димитров – декан по времето, когато специалността започва развитието си, доц. Таня Натан – ръководител на катедра, проф. Ани Гергова – обучила първите доктори на специалността, доц. Марин Бодаков – отдаден на словото, книгите, литературата и критиката, на студентите.

kn6

В словото си деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация обърна внимание, че през изминалите години са се дипломирали 422 бакалаври в специалността, а завършилите магистърските й програми са десетки. Тя се спря и на защитилите докторантури - млади хора, създали първите изследвания в областта на книгоиздаването, типологията на книгата, традиционното и дигитално публикуване в България.

Проф. Вълканова припомни, че изложбата „25 години специалност „Книгоиздаване“ , създадена от студентите по „Книгоиздаване“ под научното ръководство на д-р Георги Александров, бе представена в Ректората, а сега е разположена в сградата на факултета.

Проф. Вълканова отбеляза в словото си, че сред значимите дни за специалността се открояват академичните промоции, откриванията на академичните години, защитите на дипломни работи, научните форуми с участието на студенти и докторанти и особено много вълнуващите представяния на учебните студентски книги и учебните студентски списания, излезли изпод ръцете на студентито по книгоиздаване. С новото издание „Пътища между страниците“, създадено под научното ръководство на д-р Георги Александров, добавяме още едно запомнящо се събитие към летописа на студентските медии, още повече че то е важна част от честванията на 25-годишнината на специалността. „Вярвам, че докато има така загрижени за книгата млади хора, тя ще продължава да съществува, въпреки всички кризи и всички събития около нас“, каза проф. Вълканова и добави, че комуникационните професии се развиват много бързо, пред очите ни се налагат много нови онлайн култури и свръх персонализация, разширява се обхватът на действие към социалните мрежи, наблюдаваме нестабилен пазар на труда в глобален мащаб.

33333

„Нови функции се добавят към функциите на комуникационните професии – управление на дигиталната среда – не само създаване на съдържания, но и техният мениджмънт и маркетинг, оптимизация и наблюдение на потреблението и ефекта, управление на проекти и развитие на събития. Като много значима и много важна културна индустрия издателският сектор и цялатата верига на книгите – издатели, автори, редактори, оформители, книжарници, печатари и всички други творчески професии, свързани с книгата, осигуряват заетост на хиляди хора – в рамките на ЕС мисля, че това число се доближава до половин милион“, каза проф. Вълканова и отбеляза, че в същото време секторът на книгоиздаването страда от бавното адаптиране към цифровия преход, от спад на тиражите, диверсификация на пазара. Тя отбеляза още, че кризата с COVID-19 допълнително засили тези тенденции и необходимостта от подпомагане на възстановяването и конкурентоспособността на книгоиздаването.

Проф. Вълканова обърна внимание на удвоените цени на материалите в книгоиздаването след началото на войната в Украйна, а неизгодната ситуация, в която са поставени много издатели, им дава основание да твърдят, че книгоиздаването се превръща в „мисия невъзможна“. Тя говори и за сложната ситуация за развитието на публикационните дейности със значителната конкуренция пред традиционната книга и обобщи, че издателските професии са изправени пред значителни предизвикателства – предизвикателства пред подготовката и способността за успешна адаптация към променящия се пазар. „Предизвикателствата са и пред нас – как да подготвим младите хора така, че да се адаптират максимално успешно към този много динамичен пазар. Това, което обикновено казвам за комуникационните професии, важи вече и за книгоиздаването. Че 360- градусовите мултиплатформени комуникации се нуждаят от 360- градусови професионалисти, които да работят за тях“, каза още проф. Вълканова. Тя заяви, че вече 25 години специалността „Книгоиздаване“ внася по-висока професионална култура. Преподаването, изследванията в областта на книгата и издателските дейности също вече създават и развиват традиция. Тя добави, че усилията на всички са насочени към това – да подготвят младите колеги, да ги насочват, мотивират и вдъхновяват да овладяват изкуството на книгата и да поднасят книгата професионално и въздействащо на читателите.

kn13В словото си деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация акцентира и на факта, че всяка година растат предизвикателствата пред обучението по комуникации, в това число и по книгоиздаване. По думите й Катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване”, която създаде специалността, която е нейно обучително звено, още от самото ѝ начало се стреми да организира така учебните планове, че студентите да получават не само широк кръг теоретични знания, но и важните професионални умения за успешна реализация в областта на книгоиздаването и редакционно-издателския процес. Проф. Вълканова се спря на учебните планове в специалността, фундаменталната подготовка в областта на хуманитарните, социални науки и масовите комуникации, която прави от специалността специалност в университет с крайно необходимите профилиращи, специализирани курсове по различните етапи на издателската работа, изразните средства и особеностите на творческия процес в книгоиздаването, по книгоиздателските профили, по организацията, структурата и мениджмънта на редакционно-издателската дейност, по икономика, авторско право, книготърговия, реклама.

„Ние не сме регулирани професии като право и медицина, т.е. достъпът до професията не е зависим от дипломата, въпреки това има определени нагласи, определено самосъзнание, самочувствие, подготовка, които мисля, че ние даваме успешно на нашите студенти, които са изключително важни за радвитието на средата. Не просто успешната работа, реализация на колегите, а за развитието на средата“, каза още проф. Вълканова и заяви, че тази година специалността „Книгоиздаване“ получи заслужено и високо признание от възпитаници на специалността, от журналисти и колеги с номинацията за наградата Рицар на книгата в тазгодишните награди на Асоциация Българска книга.

„Особено удовлетворяващо за мен като декан и бивш ръководител на Катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване“ беше, че издатели с дългогодишен опит, които следят отблизо професионалното развитие на индустрията и бизнеса, отчитат не само постепенното навлизане на най-високите световни стандарти в книгоиздаването и книгоразпространението, стимулирането на четенето и маркетинга на книгата, но и смисъла, мястото на колегията от преподаватели, изследователи, докторанти, студенти, випускници в това отношение и приноса на академичната общност и възпитаниците на специалността за развитието на книгоиздателските дейности в България“, каза проф. Вълканова и добави, че това е смисълът – да съдействат за развитието на средата и колегията високо цени това признание.

„Без научните изследвания, проведени от преподаватели и докторанти, без педагогическия и методически подход на всички преподаватели и експерти, ангажирани в образователния процес на бакалавърската, магистърските и докторантските програми и най-вече без придобитите знания, умения и стандарти за качество на завършилите студенти, които се включват в бизнеса, това не би било възможно“. Проф. Вълканова добави, че цитираните думи са на Мария Чунчева, възпитаник на първия випуск на специалността, главен редактор на издателство „Ентусиаст“, на Ани Ангелова, журналист от БНТ, водещ на „Библиотеката“, на Вал Стоева, основател на фондация „Детски книги“, и благодари за признанието на колегите.

Накрая деканът поздрави целия академичен състав и пожела нови творчески и професионални успехи на всички студенти, преподаватели, докторанти и изследователи в полза на книгата и книгоиздаването.

17В рамките на откриването на научния форум бе представен авторски филм, посветен на 25-годишнината на специалност „Книгоиздаване“. Филмът е създаден от студенти от четвърти курс, профил „Медии и връзки с обществеността“, под ръководството на д-р Виктория Бисерова.

Кремена Димитрова – режисьор на продукцията, поздрави присъстващите с празника, подчерта важността на специалността както за културата, така и за бизнеса, и пожела бъдещо развитие.

Поздрав поднесе и г-жа Десислава Алексиева, председател на Управителния съвет на Асоциация „Българска книга“. Тя поздрави декана на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. Веселина Вълканова за упоритостта и приноса към мисията книгите да достигат до хората. „Вие сте важна част от каузата грамотност, защото без книги няма грамотност. Вие сте част от запазването на една традиция в държава, която има своето книжовно дружество преди създаването на съвременната българска държава. Вие сте тези съвременни будители, които помагат за свободата на словото“, каза още г-жа Алексиева и допълни, че без сътрудничеството на бизнеса и представителите на Университета свободата на словото би се постигнала с трудност. „Само заедно можем да успеем в тази нелека битка, защото ако ние искаме демокрация, не можем да имаме демокрация без свобода на словото. Защото ако ние искаме да имаме грамотни поколения, това не може да стане без книги“, добави г-жа Алексиева. В словото си тя говори още за стойността на книгите и сравни потребността им с тази на хляба. Тя благодари на академичната общност на Факултета по журналистика и масова комуникация и на колегите си за помощта им писменото слово да остане.

18

Събитието продължи с представяне на докладите на участниците в конференцията в отделните пленарни панели, засягащи теми като предизвикателства и развитие на книгоиздаването в XXI век, визуална комуникация и трансформации на книгата, съхранение на книжовното наследство, нови маркетингови подходи в книгоиздаването, рецепция и комуникация на книгата.