„Комуникацията и медиите на XXI век: образователни и професионални предизвикателства”

Излезе от печат сборникът с доклади от Юбилейната международна научна конференция „Комуникацията и медиите на XXI век: образователни и професионални предизвикателства”, организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация на 27 и 28 октомври 2022 г.

Конференцията беше организирана и проведена със съдействието на медийните партньори - Българското национално радио и Българската телеграфна агенция, на академичните партньори - Университета във Вилнюс, Литва, Университета в Букурещ, Румъния, Университета в Ниш, Сърбия, Университета „Шота Руставели” в Батуми, Грузия.

sb


В пленарната сесия и панелите се включиха 82 участници от 16 университета и институции в страната и чужбина:

  •  „Трансформации на медийната грамотност”,
  •  „Комуникация и цифров обрат”,
  •  „Културни и психологически особености в комуникационния процес”,
  •  „Журналистиката и войната - дискурсивни практики и образователни предизвикателства”,
  •  „Професионална практика и образование в областта на медиите: Съвременни дебати”,
  •  „Съвременни аспекти на теорията на медиите и комуникациите”,
  •  „Политически и етически измерения на свободата на словото”,
  •  „Промени в ролята на социалните медии и бъдещи перспективи на медиите”,
  •  „Комуникацията като индустрия”,
  •  „Трансформационни ефекти в областта на масовите комуникации по време на криза”.

Преподаватели и изследователи от българските университети и институции дискутираха широк кръг от въпроси със свои колеги от чуждестранни висши училища от 7 държави: Университета в Клагенфурт, Австрия, Университета във Вилнюс, Литва, Университета в Букурещ, Румъния, Университета „Св. св. Кирил и Методий” в Словакия, Университета ELTE в Будапеща, Унгария, Източния университет в Кентъки, САЩ.
Както настоящият том, така и всички научни и образователни форуми, организирани през академичната 2022/2023 г. в Софийския университет - ФЖМК, са посветени на важната за българската професионална, научна и академична общност 70-годишнина на специалността „Журналистика“, пише в предговора към сборника проф. д-р Веселина Вълканова.
„Следвайки солидната академична традиция на Софийския университет „Свети Климент Охридски” - институция в областта на науката и образованието в България, най-старата академична програма на ФЖМК - „Журналистика”, вече е подготвила няколко хиляди висококвалифицирани специалисти за медиите от повече от 50 държави. Днес, освен четирите бакалавърски специалности, Факултетът предлага десетки магистърски и докторски програми и следдипломни квалификации, подготвящи висококвалифицирани специалисти, които са добре дошли във всички области на медиите и публичната комуникация.
В началото на XXI век академичното развитие на образователните институции и особено на университетите е изправено пред редица социални предизвикателства, структурни и образователни трансформации. Висшите учебни заведения претърпяват радикални трансформации, обусловени от необходимостта от дигитализиране на процесите на образование и обучение. Университетската система се стреми да преодолее тази ситуация, за да бъде конкурентоспособна и да продължи да предоставя висококачествено образование в контекста на цифровата трансформация и технологичните иновации.
Философията на преподаването и изследванията по журналистика и медии в Софийския университет „Свети Климент Охридски” е свързана с високата социална отговорност на журналистическата професия и нейната роля в социалните системи, с функциите на четвъртата власт и с ролята на журналистиката като независима институция, с медийното влияние и доверието на обществото.
Надявам се, че международните срещи и конференции ще продължат и в бъдеще да събират изследователите в областта на медиите и комуникациите, да синтезират нови идеи в областта на обществените комуникации и информационните науки, да дават възможност на учени от България и чужбина да сравняват постиженията си, да разширяват познанията си в научната област, да търсят взаимодействие с гранични научни области, да разпространяват оригинални и приносни изследвания в научната област „Медии и комуникации”.
Именно чрез дискусиите, свободната обмяна на мнения, чрез обновените образователни и научни програми и в творческа и колегиална среда можем да изградим подготвени специалисти с активна гражданска позиция - мислещи, търсещи истината и отстояващи правото на обществото на достоверна и неманипулирана информация“, се казва в предговора.

Сборникът е достъпен онлайн в електронната библиотека на ФЖМК „Медии и комуникации“

Комуникацията и медиите на XXI век: образователни и професионални предизвикателства. Веселина Вълканова, Николай Михайлов (състав.), Факултет по журналистика и масова комуникация, С.,2023, 420 с. ISBN 978-619-7567-15-1