Въз основа на проверените факти Европейският проект www.eufactcheck.eu има за цел да насърчи обществен дебат
EUfactcheck е проект за проверка на фактите, в който участват 33 училища по журналистика от 24 държави. Темата на издание 2020 е „Европейски политики, политики и контексти“. Фокусът не са национални теми или контексти, а твърдения и изявления, които имат общоевропейско и международно въздействие.
През последните три месеца броят на посетителите на сайта е достигнал до 58 000. С голям ентузиазъм студентите проверяват факти, събират практически опит и знания за бъдещата си професионална дейност.
EUfactcheck прави и мониторинг на медиите по време на кризата с корона вируса. Задача на студентите по журналистика е да следят как журналистиката се справя в условията на променената реалност в Европа и извън европейския континент – промяната на истините в рамките на час, неопровержимата скорост на социалните медии, противодействието на фалшиви твърдения.
Образователното ядро на проекта и интензивното обучение на студенти също се влияят от затварянето на университети в цяла Европа. Участниците са студенти от Финландия до Италия, от Испания до Русия. Активно участие взимат студенти от Австрия, Белгия, Хърватия, Дания, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Италия, Холандия, Русия, Испания и Швеция.
Проектът EUfactcheck приветства нови участници от България, Чехия, Грузия, Македония, Черна гора, Полша, Румъняия, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна.
Всички училища по журналистика са членове на Европейската асоциация за обучение по журналистика (EJTA), която обединява около 80 журналистически центрове, училища и университети в цяла Европа. С този проект EJTA, чийто член е ФЖМК, иска студентите по журналистика да развият по-задълбочено разбиране и интерес към демократичните процеси, като повишат своята медийна грамотност. В същото време се подобрява качеството на обучението по журналистика и се допринася за по-добър публичен дебат, основан на факти.