Уважаеми студенти,
Деканското ръководство и Атестационната комисия на ФЖМК Ви канят да участвате активно в попълването на електронните анкети в системата Мудъл през последните три седмици на семестъра. Моля, запознайте се с краткото представяне на процедурата за събиране на студентското мнение за качеството на преподаването в отделните дисциплини.

Процедура
за събиране на електронни анкети за обратна връзка от студентите
 

Анкетирането на студентите по електронен път за удовлетвореността им от обучението по конкретна учебна дисциплина в края на всеки семестър се използва текущо за събиране на данни с цел проследяване на качеството на обучението, както и за нуждите на атестирането на преподавателите.
1. В системата за електронно обучение на СУ „Св. Климент Охридски“ са създадени курсове, структурирани еднотипно. В тези курсове се обособява електронна анкетна карта за обратна връзка от студентите, която е част от утвърдената от Академичния съвет документация по атестирането.
2. Анкетната карта е гарантирано анонимна и може да бъде попълнена само веднъж от студента за всеки курс, който е слушал през съответния семестър на текущата учебна година.
3. Анкетната карта се активира автоматично от Университетския център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ) през последните три седмици на всеки семестър. За зимния семестър на учебната 2021/2022 г. анкетните карти вече са активирани и ще има възможност да бъдат попълвани до 23:59 ч. на 23.01.2022 г.
4. През триседмичния период на попълване на анкетните карти от студентите, както и по време на сесията преподавателите нямат достъп и информация за активността и съдържанието на отговорите на студентите.
5. Електронните студентски анкетни карти за всички Факултети се съхраняват и обработват автоматично от независимо звено на СУ – УЦИКТ.

Разчитаме на Вашето отговорно и активно участие в името на общата ни цел – поддържането на образователния процес във ФЖМК в съответствие с най-престижните европейски и световни стандарти.