На 2 февруари 2023 г. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира Кръгла маса на тема: „Регионалната журналистика – проблеми, предизвикателства, перспективи“ с участието на университетски преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ и УНСС, представители на БНР и журналисти. Събитието е част от програмата за отбелязване на 50-годишнината от създаването на регионалната радиостанция Шумен на Българското национално радио.
sh0Деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Веселина Вълканова, посочи значимостта на регионалните медии днес: „Темата за регионалните медии в България повече от всякога е актуална и важна поради тяхното значение за интегрирането на регионалните общности в общия процес на демократизиране на обществото. Именно във времена на кризи на преден план излиза ролята на обществените медии, а в неблагоприятната ситуация, в която се намират регионалните медии особено във време, в което гражданите имат нужда повече от всякога от тях, се увеличава значението на дебата по тези въпроси.“
Проф. Вълканова обърна внимание на важното социално и политическо значение на регионалните медии, свързано със същността, с природата на регионалната журналистика – да отразява регионалната политика и проблеми, които са недостатъчно представени в националните медии или отсъстват от тях.
sh1Проф. Вълканова отбеляза  ролята на регулацията за развитието на регионалните медии: „Аксиоматично е, че добре разработената регулация и политика – на европейско и национално ниво, могат да създадат благоприятна среда за регионалните медии. Различни органи на Съвета на Европа са приели стандарти, някои правно обвързващи, някои политически влиятелни, които се стремят да създадат такава възможност и такава среда. Въпреки това се отчита на различно ниво, в това число и на професионално, сред общността, че целият набор от съответните стандарти не е последователен и тяхната стойност и въздействието до голяма степен зависят от адекватността на съответните или допълващи се стандарти на национално ниво.“
Проф. Вълканова обобщи задачите на т.нар. „близка журналистика“ - да информира по-малки общности и да следи отблизо и с критична рефлексия работата на местната власт. Тя очерта неблагоприятните икономически условия, в които работят регионалните медии - печатни, електронни и онлайн, както и редица тревожни процеси и тенденции, свързани с липса на независимост, прозрачност и неспазване на авторските права, както и силния натиск - политически и икономически, върху регионалната журналистика, която, за да оцелее, се развива в информационния дискурс и плува във води на безкритичност и влошено медийно съдържание, като първите жертви са разследващата и аналитичната журналистика
Какви са възможни решения на предизвикателствата пред регионалните медии? Като възможно решение на проблема с отсъствието на регионални програми в голяма част от страната деканът на ФЖМК посочи развитието на регионалните мрежи на обществените оператори БНР и БНТ, които имат задължението да изпълняват т.нар. обществена мисия в своята програмна политика.
Сред участниците в събитието бяха и директорите на регионалните радиостанции на БНР в Шумен, Варна, Видин, Пловдив и Бургас, програмният директор на БНР Даниела Късовска, директорът на програма „Христо Ботев“ на БНР Митко Новков и Димитър Димитров, член на Управителния съвет на БНР. Те поставиха проблемите, свързани с финансирането на БНР, в частност на регионалните радиостанции, както и липсата на интерес в младите хора за работа в системата на БНР, поради ниското заплащане. „Проблемът с кадрите е много сериозен. Много е важно журналистиката като ценност да бъде издигната отново.“, каза Даниела Късовска.
Доц. Стела Ангова, ръководител на Катедра „Медии и обществени комуникации“ в УНСС, посочи връзката между качественото образование по журналистика и развитието на медийна среда.
„Разговорът за проблемите на регионалните медии трябва да се води с участието на независимия медиен регулатор Съвет за електронни медии. В неговите правомощия са лицензирането и регистрацията на радио- и телевизионните програми на национално и регионално ниво“, посочи д-р Анета Милкова, преподавателка във ФЖМК. Тя отбеляза, че липсата на устойчива нормативна рамка за дейността на радио- и телевизионните оператори, както и липсата на стратегия за развитието на радио- и телевизионната среда в страната и по региони, са причините за наличието на много и еднообразни като формати и програмни профили радио програми, които се разпространяват чрез наземно аналогово радиоразпръскване. „Регионалните програми в голямата си част не отговарят на основно изискване, а именно създаване на програмно съдържание, адресирано към регионалната аудитория. Подмяната на смисъла на регионалните програми чрез създаването на „радио вериги“ доведе до сериозни дефицити в различните населени места и оказва негативно влияние върху общата медийна среда в страната и развитието на демократичните процеси.“, каза д-р Милкова.
Модераторът на срещата доц. Юрий Проданов от Катедра „Журналистика и масови комуникации“ на Шуменски университет изказа благодарност към приноса на проф. Веселин Димитров и проф. Константин Ангов за създаването на РРС Шумен и специалността Журналистика в ШУ „Епископ Константин Преславски“.