Партньорства на Факултета по журналистика и масова комуникация с чуждестранни организации

 • Сътрудничество на ФЖМК с Фондация „Конрад Аденауер" - медийно бюро за Югоизточна Европа

adenЧрез международната си дейност Фондация "Конрад Аденауер" се застъпва за свободата и достойнството на хората, като допринася и за нарастващата отговорност на Германия пред света. Основна линия на сътрудничеството между ФЖМК и Фондация "Конрад Аденауер" е провеждането на цикъл от лекции с водещи медийни експерти от Германия. Вече са проведени две такива публични лекции - на Щефан Детйен, ръководител на студиата на германското обществено "Дойчландрадио" в Берлин и Брюксел, и на д-р Петер Фрай, главен редактор на обществената германска телевизия ZDF. С помощта на Фондация "Конрад Аденауер" д-р Кристофър Неринг бе привлечен като гост-преподавател във ФЖМК.

Друга основна линия на сътрудничество на Факултета по журналистика и масова комуникация с Фондация "Конрад Аденауер" е чрез нейната Медийна програма за Югоизточна Европа, която присъжда стипендии за студенти „бакалавър" и „магистър".

 • Програми по меморандума за сътрудничество с УНИЦЕФ и АЕЖ

aejunicefФЖМК работи активно по съвместните си програми с Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и с Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) в предприемането на действия относно етичното отразяване в медиите на проблемите на децата и подрастващите.

Асоциацията на европейските журналисти (Association of European Journalists) е независима международна асоциация, която събира журналисти от цяла Европа чрез членството им в националните секции. Тя подкрепя критичната журналистика в процеса на европейската интеграция и свободата на информацията и медиите. Асоциацията е независим наблюдател в Комисията по медиите към Съвета на Европа. УНИЦЕФ е Детският фонд на ООН, който работи в 190 държави и територии, за да отстоява правата на всяко дете.

 • Партньорство между ФЖМК и Гьоте-институт - България

goetФЖМК и Гьоте-институт са партньорски организации, а форумът „Media Incubator" е една от първите прояви на това много полезно сътрудничество. Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия и работи в цял свят. Негова основна цел е насърчаване на изучаването на немски език в чужбина и подпомагане международното културно сътрудничество.

 • Сътрудничество с чуждестранни университети

Важни за студентската мобилност са програмите на партньорски образователни институции с голям авторитет като Московския Държавен университет „Ломоносов", който всяка пролет предлага интензивна програма на английски за чуждестранни студенти. Подписани са договори за двустранно сътрудничество с Евразийския национален университет „Гумильов" в Казахстан и с Университета за наука и технологии в Малайзия, един от топранглистата на страната. Договор за разширяване на сътрудничеството е подписан също и с френския ISIT Paris.

 • Сътрудничества с европейски професионални организации

ecreaЧленството на Факултета по журналистика и масова комуникация в ECREA обезпечава колегията с актуална информация за значими академични форуми, конференции и изследвания. Европейската асоциация по комуникационни изследвания и образование (ECREA) е общество от изследователи на комуникацията, посветили се на развитието на комуникационните изследвания и на висшето образование в Европа.

Членството на ФЖМК в Европейската асоциация за обучение на журналисти (EJTA) предоставя възможност за участие в ejtaEufactcheck. Това е инициатива, имаща за цел да предотвратява дезинформацията по отношение на европейските политики и теми. Най-важната цел на тази асоциация е да стимулира европейското сътрудничество между организациите, осигуряващи обучението по журналистика, и осигуряването на европейски подход към обучението по журналистика.

Европейската асоциация за образование и изследване на връзките с обществеността (EUPRERA) е самостоятелна eupорганизация, която се стреми да стимулира и популяризира иновативните знания и практики в областта на образованието и научните изследвания на връзките с обществеността. EUPRERA си сътрудничи с най-видните PR асоциации, научни списания и практици от различни държави. В момента над 500 членове на асоциацията от 40 държави работят заедно по няколко международни изследователски проекта.

 • Споразумение за партньорство с Германо-българската индустриално-търговска камара

gbkСключено е споразумение за партньорство между Факултета по журналистика и масова комуникация и Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) с цел задълбочаване на сътрудничеството и взаимното съдействие. ГБИТК е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньорства и обмен между германски и български фирми.

 • radСътрудничество с Фондация "Радостина Константинова" Фондацията учредява стипендии за професионално обучение и специализация на млади разследващи журналисти в най-добрите световни електронни и печатни медии, с които поддържа контакт.
   
 • dzФондация "Димитър Цонев" Фондацията е създадена, за да запази паметта на покойния журналист Димитър Цонев и за подкрепа на качествената журналистика в България.
   
 • bdБългарско дружество за връзки с обществеността (БДВО) - БДВО е първата национална организация в сферата на Пъблик Рилейшънс (PR), обединяваща практици, преподаватели и студенти по PR в България. Дружеството се бори за обединяването и структурирането на бранша в национален мащаб.
   
 • abkАсоциация "Българска книга" (АБК) - АБК е единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната. Дейността на Асоциацията е насочена към запазване и развитие на националното книгоиздаване съобразно стандартите на ЕС, насърчаване развитието на българската книга като уникален продукт и стимулиране на четенето като основен фактор за духовното развитие на личността.
 • ebrФондация "Фридрих Еберт" (ФФЕ) - ФФЕ има за цел подкрепата на плуралистичния обществен диалог на тема актуални предизвикателства при реализацията на основните социално-демократични принципи.
   
 • zzФондация "Заедно в час"Фондация "Заедно в час" е неправителствена организация, която от 2010 г. работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от етническия му произход, социално-икономическия му статут, населеното място, в което живее, и училището, което посещава. За тази цел организацията привлича и внимателно подбира мотивирани и опитни специалисти с високи постижения в различни сфери на обществения живот.
   
 • Български център за нестопанско право (БЦНП) - БЦНП е създаден през 2001 г. като фондация в обществена полза. Мисията на Центъра е да оказва подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в Република България.
   
 • frФренски институт - България - Френският институт в България е създаден през 1991 г.  Днес основната му мисия е да изгражда мостове на европейско ниво между България и Франция в различни направления, включващи качествено преподаване на френски език за всички езикови нива, сертифицирано от френските институции, представяне на френската изследователска работа и насърчаване на обмяната на опит във висшето образование, науката и изследванията, изграждане на връзки и практики за съвместна работа с институциите, местните общности и гражданското общество и др.

Международни проекти

 • Проект "Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническия университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния", осъществен чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, финансирана от Европейския социален фонд. Международните асоциирани университети партньори по този проект са Университетът „Адам Мицкевич" в гр. Познан, Полша, Университетът „Аристотел" в Солун, Гърция, и Университетът в гр. Питещ, Румъния.
 • Проект MEDIADELCOM на програма "Horizon 2020: Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape (2021-2024). В Консорциума участват 17 висши учебни заведения и изследователски институти от 14 страни-членки на Европейския съюз. Общата цел на MEDIADELCOM е да разработи диагностичен инструмент за политици, преподаватели, органи и институции, както и за медийни експерти и журналисти за извършване на цялостна оценка на рисковете и възможностите, свързани с делиберативната комуникация в Европа.