1990

Сборници

 1. Библиология, развитие, общество: Международна конференция по библиология, София, 4-7 октомври 1988 = Bibliologie, developpment societe: Colloque international de bibliologie, Sofia, 4–7 Octobre, 1988. Ред. кол. Робер Естивал и др. – София: Българска академия на науките, Съюз на научните работници в България, Международна асоциация по библиология = Sofia: Academie Bulgare des sciences, Union des travailleurs scientifiques de Bulgarie, Association internationale de bibliologie, 1990. – 256 с.

 2. Екранната действителност: Методологически, методически разработки и данни от изследването на тема „Ролята на телевизията в духовния живот на българина”. Състав. Елит Николов. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1990. – 473 с.

 3. Четене и читатели: Методологически и методически проблеми на изследванията: Сборник. Състав., ред. Ани Гергова. – София: Научноизслед. институт по културата при Министерство на културата, 1990. – 316 с.

Монографии

 1. Вучков, Юлиан. Телевизията – живот и чудо: Преображения на телевизионното творчество. – София: Нар. младеж, 1990. – 388 с.

 2. Милев, Неделчо. Кино и слово. – София: Нар. просвета, 1990. – 127 с.

 3. Михайлов, Владимир. Еманципираната забава: Музика, телевизия, развлечение. – София: Музика, 1990. – 80 с.

 4. Николов, Бойко. Френската телевизия. – София: Унив. изд. Климент Охридски, 1990. – 96 с.

 5. Попова, Снежана. Ролята, която избираме: Професионалното поведение на радиожурналиста. – София: Унив. изд. Климент Охридски, 1990. – 136 с.

 6. Райчева, Лилия. 2 300 + 1 въпроса от телевизионното състезание „Минута е много”. – София: Д-р П. Берон, 1990. – 264 с. 

 7. Стойков, Любомир. Човекът отвън и отвътре. – София: Партиздат, 1990. – 215 с.

Студии и статии

 1. Аргирова-Герасимова, Мария. Фондовете на научните библиотеки и информационните читателски потребности. В: Четене и читатели: Методологически и методически проблеми на изследванията: Сборник. София: Научноизслед. институт по културата при Министерство на културата, 1990, с. 125-136.

 2. Аргирова-Герасимова, Мария. Четенето на чуждестранните периодични издания в библиотечната система на БАН. В: Библиология, развитие, общество: Международна конференция по библиология, София, 4-7 октомври 1988 = Bibliologie, developpment societe: Colloque international de bibliologie, Sofia, 4–7 Octobre, 1988. Ред. кол. Робер Естивал и др. София: Българска академия на науките, Съюз на научните работници в България, Международна асоциация по библиология = Sofia: Academie Bulgare des sciences, Union des travailleurs scientifiques de Bulgarie, Association internationale de bibliologie, 1990, с. 231-234.

 3. Атанасов, Гриша. Вестник „АБВ” и новата художествена книга. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 80, №6, 1990, с. 139–151.

 4. Атанасов, Любен. Книгата в условията на интегралния интелект. В: Библиология, развитие, общество: Международна конференция по библиология, София, 4-7 октомври 1988 = Bibliologie, developpment societe: Colloque international de bibliologie, Sofia, 4–7 Octobre, 1988. Ред. кол. Робер Естивал и др. София: Българска академия на науките, Съюз на научните работници в България, Международна асоциация по библиология = Sofia: Academie Bulgare des sciences, Union des travailleurs scientifiques de Bulgarie, Association internationale de bibliologie, 1990. 256 с.

 5. Богданов, Богдан. Античното четене. В: Четене и читатели: Методологически и методически проблеми на изследванията: Сборник. София: Научноизслед. институт по културата при Министерство на културата, 1990, с. 74-86.

 6. Бориславов, Ясен. Първият закон за печата в България. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, 1990, №4, с. 206-219.

 7. Вълканова, Веселина. В търсене на свое лице. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, 1990, №2, с. 104-118.

 8. Вълканова, Веселина. И за... “опаковката”. В: Български журналист: журналистика и общество, 1990, №7, с. 11-12.

 9. Вълчанов, Вълчан. Полифункционалност на филмовия документ: Необикновен свидетел на обвинението [на Нюрнбергския процес]. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 80, №6, 1990, с. 69-77.

 10. Гергова, Ани. Еволюция на писменото общуване. В: Четене и читатели: Методологически и методически проблеми на изследванията: Сборник. София: Научноизслед. институт по културата при Министерство на културата, 1990, с. 87–102.

 11. Гергова, Ани. За книговедска стратегия към проблемите на четенето. В: Библиология, развитие, общество: Международна конференция по библиология, София, 4-7 октомври 1988 = Bibliologie, developpment societe: Colloque international de bibliologie, Sofia, 4–7 Octobre, 1988. Ред. кол. Робер Естивал и др. София: Българска академия на науките, Съюз на научните работници в България, Международна асоциация по библиология = Sofia: Academie Bulgare des sciences, Union des travailleurs scientifiques de Bulgarie, Association internationale de bibliologie, 1990, с. 196–199.

 12. Гергова, Ани. Книгознанието като учебен предмет. В: Библиотекар: месечно списание за библиотечно дело, Год. 37, 1990, №7, с. 18–20.

 13. Гергова, Ани. Пред българското книгоиздаване – гора от въпроси. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Год. 11, 1990, №2, с. 3–8.

 14. Господинов, Драгомир. Типология на българските военни вестници след Девети септември 1944 г. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 80, №6, 1990, с. 95-101.

 15. Дерменджиева, Грета. ASKSAM – система за управление на текстова информация. В: Методика, техника, опит, 1990, №2, с. 48-53.

 16. Димитров, Георги Г. Електронните средства за журналистика: Очаквани и неочаквани проблеми пред съдържанието. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 80, №6, 1990, с. 121-138.

 17. Каранов, Константин. Четене и свобода. В: Философска мисъл: двумесечно списание за философия, наука и обществен живот, 1990, №10, с. 48-54.

 18. Кирилов, Светлозар. Езикът на лозунгите. В: Български журналист: журналистика и общество, 1990, №7, с. 6-8.

 19. Колев, Колю. Висшето образование по журналистика – състояние и перспективи: 35 г. от откриването на университетска специалност по журналистика към СУ "Климент Охридски". В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 80, №6, 1990, с. 5-19.

 20. Константинова, Здравка. Спорът за печата. В: Български журналист: журналистика и общество, 1990, №7, с. 24-26.

 21. Константинова, Здравка. Ябълката на раздора. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, 1990, №4, с. 188-205.

 22. Кръстева, Луливера. Националното самосъзнание и самочувствие на българина и общественият прогрес. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 80, №6, 1990, с. 21-36.

 23. Минков, Михаил. Към проблема за жанра и формата в радиожурналистиката. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse, Т. 80, №6, 1990, с. 37-47.

 24. Митичев, Антон; Димитрова, Ив. Комуникативна активност и зрителска позиция. В: Екранната действителност. София, 1990, с. 439-472.

 25. Монова, Тотка. Журналистическата наука – равносметка и перспективи. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, 1990, №4, с. 20-23.

 26. Монова, Тотка. Новото все още предстои. В: Български журналист: журналистика и общество, 1990, №10, с. 52-54.

 27. Монова, Тотка. Правото на гледна точка. В: Български журналист: журналистика и общество, 1990, №6, с. 53-55.

 28. Найденов, Димитър. Предпоставки и фактори в диалога с младежката аудитория. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 80, №6, 1990, с. 79-93.

 29. Нейкова, Мария. Народната дипломация. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, 1990, №4, с. 113-120.

 30. Нейкова, Мария. САЩ: Президентските избори в огледалото на журналистиката. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, 1990, №1, с. 201-209.

 31. Пейчева, Добринка. Библиологията в контекста на социологията на комуникациите. В: Библиология, развитие, общество: Международна конференция по библиология, София, 4-7 октомври 1988 = Bibliologie, developpment societe: Colloque international de bibliologie, Sofia, 4–7 Octobre, 1988. Ред. кол. Робер Естивал, Елена Савова и др. София: Българска академия на науките, Съюз на научните работници в България, Международна асоциация по библиология = Sofia: Academie Bulgare des sciences, Union des travailleurs scientifiques de Bulgarie, Association internationale de bibliologie, 1990, с. 28-31.

 32. Пейчева, Добринка. Екранната действителност на телевизията. В: Социологически преглед = Bulgarian sociological review, 1990, №1, с. 54-66.

 33. Пейчева, Добринка. Научно-образователната екранна действителност. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, 1990, №3, с. 47-58

 34. Пейчева, Добринка. Политическата екранна действителност на телевизията. В: Естетически кръгозор, 1990, №2, с. 15-23. Също в: Политическата екранна действителност на телевизията. В: Социологически преглед = Bulgarian sociological review, 1990, №4, с. 41-53.

 35. Пейчева, Добринка. Художествените превъплъщения на телевизионния екран. В: Култура: двумесечно теоретично списание, 1990, №1, с. 57-68.

 36. Петров, Милко. Социално престижната личност – индикатор за символите, знаците и формите на престижа в буржоазната персонална пропаганда. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 80, №6, 1990, с. 103-119.

 37. Попова, Мария. Психометричният подход към изучаване на механизмите на четенето. В: Четене и читатели: Методологически и методически проблеми на изследванията: Сборник. София: Научноизслед. институт по културата при Министерство на културата, 1990, с. 202-212.

 38. Райчева, Лилия. Размисли за телевизионния език: [Отзив за: Божилова, Светлана. „Езикът на малкия екран”]. В: Съвременна журналистика: тримесечно списание за теория, критика и история на средствата за масова информация, 1990, №2, с. 216-221.

 39. Стойков, Любомир. Парадоксите на нашата интелигенция. В: Читалище, 1990, №12, с. 1-2.

 40. Стойков, Любомир. Стилно-езикови и художествено-публицистични особености в полемиката на Фридрих Енгелс. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 80, №6, 1990, с. 153-168.

 41. Христов, Чавдар. Стратегиите на Михаил III Шишман (1323-1330): Ситуационен поглед. В: Известия на Исторически музей – Кюстендил. Т. 2, 1990, с. 29-45.

 42. Цонева, Недялка. Взаимоотношението телевизия – общество. В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация = Annuaire de l'Universite de Sofia Kliment Ohridski. Faculte de Journalisme et de Communication de masse. Т. 80, №6, 1990, с. 57-67.

 43. Шуманова, Нина. Библиометрията – начин на употреба. В: Четене и читатели: Методологически и методически проблеми на изследванията: Сборник. София: Научноизслед. институт по културата при Министерство на културата, 1990, с. 113–124.

 44. Шуманова, Нина. Възможности за обучение на студентите като потребители на информация. В: Библиология, развитие, общество: Международна конференция по библиология, София, 4-7 октомври 1988 = Bibliologie, developpment societe: Colloque international de bibliologie, Sofia, 4–7 Octobre, 1988. Ред. кол. Робер Естивал и др. София: Българска академия на науките, Съюз на научните работници в България, Международна асоциация по библиология = Sofia: Academie Bulgare des sciences, Union des travailleurs scientifiques de Bulgarie, Association internationale de bibliologie, 1990, с. 93–98.

 45. Янакиева, Татяна. Библиографията – път към книгата и читателя. В: Четене и читатели: Методологически и методически проблеми на изследванията: Сборник. София: Научноизслед. институт по културата при Министерство на културата, 1990, с. 103–112.

 46. Atanasov, Luben; Tsankova, Galina. Bibliometria, naukometria, informetria? [Библиометрия, наукометрия, информетрия – наука или метод]. In: Z problem w metodologii I dydaktyki bibliotekoznanwstwa I informacji naukowej. Krakow, 1990, s. 55-62.